A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Getallen in boek Openbaring


 

Symbolische betekenis getallen

Wat betekent in Openbaring 21 :12 en 13 dat het Nieuw Jeruzalem 12 poorten heeft en 12 fundamenten?

Dit is een verwijzing naar de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen.

Het getal 12 is het getal van de volheid, namelijk 3 maal 4.

Het getal 3 is het getal van God (Vader, Zoon en Heilige Geest) en het getal 4 het getal van de wereld (de vier windstreken) Drie maal vier = God woont in de wereld

Het heilige getal 7 komt veel voor in de Bijbel. Het is het getal van de volheid van God (7 geesten voor zijn troon). Drie maal 7 is 777, dit is de aanduiding van de goddelijke volmaaktheid.

Het getal 666 (Openb. 13: 18) is het getal van de mens, de anti-christ, die God (777) probeert te evenaren.(bijna 777), maar hij blijft een onvolmaakt mens (666)

De 24 ouderlingen (Openb.4 : 4) zijn een symbolische weergave van de kerk van het Oude Testament (12 stammen van Israël) en  van de kerk van het Nieuwe Testament (12 apostelen)

Voor de troon van God ziet Johannes een grote schare die niemand tellen kan (Openb. 7 : 9), maar hoewel die menigte ontelbaar is, is ze toch beperkt.

Ze omvat niet alle mensen. Het zijn er 144.000.(Openb.7 : 4) d.w.z. 12 maal 12 maal 1000. Weliswaar een onafzienbare menigte (daarop wijst het getal 1000) maar toch weer beperkt want 12 is het getal van Gods verkiezing( 12 stammen van Israël en Jezus koos 12 discipelen uit)

De tijd van Christus’ kerk op aarde is ook beperkt. De kerk wordt in Openb. 12 : 6 vergeleken met een vrouw in de woestijn en zij zal daar blijven 1260 dagen.

Daarmee wordt aangegeven de periode tussen de Hemelvaart van Christus en zijn wederkomst. Getal 7 is het getal van de volheid van de wereldgeschiedenis , dat is 7 jaar . Nu is Christus is het symbolische midden dus: drie en een half jaar = 42 maanden. En 42 maal 30=1260 dagen.

Het lijkt speculatief, maar dit is toch de enige verklaring van die 1260 dagen.