A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herderschap


De Herder

 Een heel bekend  beeld van Jezus is de herder.Op oude Sumerische koningsinscripties en bij de Babyloniers en Assyriers  wordt de koning voorgesteld als een herder die door God is aangesteld. Regeren is  weiden.Een rechtvaardig heerser zorgt ook voor de zwakken.  Bekendste beeld in het O.T is psalm 23. De Heer is mijn herder.Meer uitvoerig uitgewerkt vinden we het beeld van het heideschap terug in Ezechiel 34-37    In Ezechiel vinden we een aanklacht tegen het herderschap van de koningen en Gods belofte dat Hij zelf voor zijn schapen zal zorgen. Als de Farizeen er over morren dat Jezus uit eten gaat bij zondaars, vertelt hij de gelijkenis van de herder die 99 schapen achter zich laat en die ene gaat zoeken. Tegen zijn tegenstanders zegt Jezus dan “Hebben jullie niet gelezen wat God zegt bij Ezechiël dat Hij zelf naar zijn schapen zal omzien? Ik doe alleen wat God als ware herder beloofd heeft, verloren schapen zal ik opzoeken, verdwaalde dieren terug brengen. De latere profeten hebben het beeld van de herder op ingrijpende en verrassende wijze bijgesteld.Zacharia  (13:7)voorspelt een herder die volgens Gods wil de dood ondergaat en daardoor de beslissende wending inleidt.’Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden’. Jezus zelf heeft deze woorden van Zacharia aangehaald toen Hij naar de Olijfberg ging en daar gearresteerd werd. Inderdaad zijn alle discipelen er toen vandoor gegaan (Matt 26: 31).En om een ander voorbeeld te noemen; Johannes sluit het verhaal over de kruisiging af met een verwijzing naar Zach. 12:10 “Ze zullen opzien naar Hem die ze hebben doorstoken.Het grote voordeel van de vertaling van het NBG  boven die van NBV is dat onder de perikopen van het NBG van 195l altijd naar teksten van het Oude Testament verwezen werd.Dat is erg jammer, want nu kun je de teksten niet opzoeken. Kijk bijvoorbeeld eens naar Joh.19:36 waar Johannes laat zien dat het feit dat de benen van Jezus  niet verbrijzeld werden aan het kruis, een vervulling is van een schriftwoord uit het Oude Testament. Maar de NBV vermeldt dit schriftwoord niet.Wat is dan dit  schriftwoord? Het is te vinden in Exodus 12:46. en juist die tekst spreekt van het Paaslam wiens beenderen niet verbroken mochten worden   en wiens bloed reinigende kracht heeft. Dat Jezus benen niet verbrijzeld werden is precies wat er met het Paaslam gebeurde. Conclusie is”Jezus is het paaslam, wiens bloed reinigende kracht heeft.