A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heiligheid van God


 

Lev. 19 : 1,2 Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God ben heilig.

Afstand staat niet voorop.

Met het bijbelse woord ‘heiligheid’ hebben veel mensen moeite.

Voor hen houdt dit woord vooral in ‘afstand’ ‘hoogheid’ ‘verhevenheid.

 De heiligheid van God is voor hen huiveringwekkend en kan grote angst oproepen. Is de heiligheid van God wel een reden om bang van te worden?

Het Hebreeuwse woord voor heiligheid is qodesj, een zeer positief begrip. Sommigen menen echter dat dit woord het beste kan worden weergegeven door het woord afzondering’

 Dat is zeer ten onrechte.

De totaal Andere

Als JHWH heilig genoemd wordt, gebeurt dit dat omdat Hij iemand van eigen soort is. Hij is van een andere categorie. Hij is uniek. Hij is de totaal Andere. Met niemand te vergelijken. Hij is uniek in zijn liefde. Geen schepsel is zo vol barmhartigheid als Hij!

En als we lezen in Leviticus: 'Wees heilig, want Ik, de HEER uw God, ben heilig’ worden wij ook opgeroepen te zijn als Hij, uniek, eigensoortig. En hoe kunnen we dat bereiken? We moeten niet sidderend van angst voor hem wegvluchten.

Uniek in zijn liefde!

 Maar door met Hem een relatie te onderhouden en vervolgens zijn geboden te onderhouden. Daarom volgt in Leviticus een grote reeks voorschriften, door bijvoorbeeld niet haatdragend te zijn, geen wrok te koesteren en je naaste lief te hebben.(Lev. 19:17). God is uniek in zijn liefde, en nu mogen we een beetje op Hem lijken. Weest heilig, want Ik ben heilig.

We lijken een beetje op God


Alle christenen worden in de bijbel ‘heiligen’ genoemd. Ze zijn geheiligd in Christus.

Daarom lijken ze een beetje op God, die ook eigensoortig en uniek is in liefde.

Heiligheid van God moet niet in verband gebracht worden met afstandelijkheid en hoogheid. Het heilige van God is dat Hij wil dat alle mensen zich op Hem richten. Alle geboden wijzen op een God die een relatie met zijn volk wil. Als het Oude Testament JHWH de Heilige noemt, wil dat niet zeggen, dat Hij zich van zijn schepping afzondert. Het inperkende, afscheidende aspect van heiligheid is maar een nevenverschijnsel. Heiligheid en liefde zijn geen tegenstellingen.

 

Gods heiligheid is een aspect van zijn liefde.

 

Gods liefde heeft de kwaliteit van de heiligheid aan zich. Deze liefde kan het niet hebben dat de geliefde er niet geheel voor  de minnaar is. God kan het niet uitstaan, dat zijn volk zich uitlevert aan afgoden.

 

Liefde van de Heilige 

Het is kenmerkend voor Gods liefde dat zij de liefde van de Heilige is. Hij kan het niet hebben dat zijn volk offers brengt aan Baäls, wierook brandt voor godenbeelden. (Hosea 11).

 Hosea laat zien hoe God als de hemelse Bruidegom er onder lijdt dat zijn volk zich uitlevert aan andere goden en Hem niet trouw blijft.

Dat neemt God niet.

Toorn is gekrenkte liefde

Het is de heiligheid van zijn gekrenkte liefde dat Hij in toorn ontvlamt.

 

Hij kan het niet verdragen dat zijn volk Hem verlaat en andere goden gaat dienen. Daarom slaat de bliksem van zijn toorn in op Golgota’ s heuvel. Daar ontlaadt zich zijn woede over de zonden der mensheid als een knetterende vloek.

Heiligen= alle gelovigen

 

In het Nieuwe Testament  heten allen die tot de gemeente behoren ‘heiligen’ Zij zijn de burgers van het volk dat de Heilige uitverkoren, geroepen en gereinigd heeft om met Hem een relatie aan te gaan. Het woord ‘heiligen is een kwalificatie die God aan hen geeft, niet een kwaliteit die zij in zichzelf hebben. We zijn geen heiligen, maar ‘geheiligden’.We hoeven heus niet zo krampachtig te leven. In Leviticus komt telkens terug. Ik ben de HEER, jullie God. We mogen heilig zijn, want onze God is het ook. In  relatie met Hem mogen we het Geheim bewaren.

Er vindt vandaag een veralgemenisering van de godsdienst plaats. Wij zijn algemeen religieus geworden. Je mag niet meer fanatiek zijn, want het gaat om het algemeen religieuze. Wat voor iedereen acceptabel is. Het gaat echter om het bijzondere. Voor de gelovige schuilt het heilige in de Naam van God. 

De moslims, de rooms-katholieken en de orthodoxe christenen hebben gemeenschappelijk dat zij de vrouw geen volwaardige plek geven in de samenleving. Alle drie stromingen hebben een totalitair karakter en zijn tegen homoseksualiteit. Het is volkomen onjuist publiekelijk te zeggen dat godsdienst lucht en leegte is. De ander respecteren. We moeten het heilige bij de ander erkennen. maar nemen we zelf het heilige nog wel serieus ? Kunnen wij God in verband brengen met het kwaad? 

Is godsdienst en kerkgang soms 'gestolde lava' geworden. Het heilige vuur is verdwenen. We moeten het heilige vuur bij de moslim ook erkennen. We moeten een modus vivendi vinden om in vrede met elkaar te leven.

Laat uw naam geheiligd worden

 

Lc 11,2 Mt.6:9 . De naam van God is niet identiek met God. Het gaat niet om een  echte naam. Het gaat hier niet om de vraag hoe God eigenlijk heet. Maar hier is bedoeld : God voorzover die zich aan mensen doet kennen. Het woord 'god' is een soortnaam. De reddende, bevrijdende kracht van God in zijn beschermende tegenwoordigheid. God heeft náám gemaakt in Jezus Christus. Mensen van naam worden groot genoemd; Karel de Grote. Die kracht moet geheiligd worden= geëerbiedigd. Geheiligd betekent  de heiligheid van God ten volle recht doen. Laat aan de heiligheid van uw naam ten volle recht gedaan worden doordat zij door mensen erkend en geëerbiedigd wordt. O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde.  Jezus zei Vader Ik heb uw naam doen kennen= voorzover Hij zich heeft laten kennen.
Dit heiligen gebeurt primair door God zelf, maar moet door ons praktisch gerealiseerd worden. Het werkwoord 'heiligen'  (hagiazo) betekent heiligmaken en de heiligheid van iemand  tot zijn recht laten komen.