A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heiliging van de Naam


 

Uw naam worde geheiligd 

Nemen we het gebed om de heiliging van Gods naam wel ernstig?

Kennen wij nog wel dat vuur dat de moslims eigen is? We zijn zo voorzichtig geworden, o zo bang om naar buiten te treden met ons geloof.

Beleven we onze kerkdiensten nog wel als staande voor Gods aangezicht?

Er is in onze cultuur veel onbegrip voor wat godsdienst is. Daarom is er een botsing der culturen. Wij moeten weer leren respect te hebben voor de godsdienst.

 

Elke godsdienst is totalitair

 

Elke godsdienst draagt een totalitair karakter.

We mogen nooit zeggen, ik wil die ander wel aanvaarden, maar dan moet hij zich eerst bekeren tot mijn gedachten.

In Nederland wordt de roep steeds luider om godsdienstvrijheid te beperken tot het privé-domein.

De godsdienst van de islam past niet in onze kaders. Varianten van het christendom waren in de loop der tijd verenigbaar gemaakt met de Verlichting.

De islam is ruwer, weerbarstiger dan die varianten. Maar in dat ruwe zit een element dat eigen is aan elke godsdienst.

De kerken hebben de godsdienstvrijheid niet uitgevonden. De Rooms-katholieken hebben zich lang tegen de godsdienstvrijheid verzet.

De liberalen zijn opgekomen voor godsdienstvrijheid, maar nu willen de liberalen deze weer beperken door het verbieden van besnijdenis b.v.

Is er in de islam niet iets dat kenmerkend is voor elke godsdienst?

Das Heilige

Rudolf Otto schreef Das Heilige.

God moet voldoen aan wat wij voor een god redelijk en acceptabel vinden. B.v. God kan nooit oorlog gebieden. Maar hebben wij het dan nog over de ware god, als wij het godsbegrip uitgezuiverd hebben van al die elementen die wij niet accepteren?

Veel aspecten in God vinden wij vanzelfsprekend.

Natuurlijk God is liefde. Natuurlijk God rechtvaardigt de mens.

Geen huiver meer voor de Heilige

God is voor ons een begrip geworden. God is niet meer de ontzagwekkende, ja de huiveringwekkende eerbiedwekkende God. Er is een mooi gezang die dat belijdt:

God klaagt aan. Geen sterveling
kan bestaan in dat geding.
Allen zijn in schuld verloren.
Bergen, werpt u op ons neer,
roepen zij, laat ons niet meer
van dit vrees'lijk spreken horen!

God vergeeft. Wie weerloos zwicht
voor het opperste gericht,
die ontdekt met vrees en beven
dat de eiser voor hen pleit,
dat de rechter met hem lijdt,
dat het vonnis luidt: het leven.
(Gez. 478:5 en 6)

Veralgemenisering

Er vindt vandaag een veralgemenisering van de godsdienst plaats.

Wij zijn algemeen religieus geworden.

Je mag niet meer fanatiek zijn, want het gaat om het algemeen religieuze. Wat voor iedereen acceptabel is. Het gaat echter om het bijzondere. Voor de gelovige schuilt het heilige in de Naam van God.

De moslims, de roomskatholieken en de orthodoxe christenen hebben gemeenschappelijk dat zij de vrouw geen volwaardige plek geven in de samenleving.

Alle drie stromingen hebben een totalitair karakter en zijn tegen homosexulaliteit. Het is volkomen onjuist publiekelijk te zeggen dat godsdienst lucht en leegte is.

 De ander respecteren.

We moeten het heilige bij de ander erkennen. maar nemen we zelf het heilige nog wel serieus ? Kunnen wij God in verband brengen met het kwaad ????

Nemen we het heilige zelf nog wel serieus.

 

Gestolde lava?

Is godsdienst en kerkgang soms 'gestolde lava' geworden. Het heilige vuur is verdwenen.We moeten het heilige vuur bij de moslim ook erkennen. We moeten een modus vivendi vinden om in vrede met elkaar te leven.

Laat uw naam geheiligd worden Lc 11,2 Mt.6:9 . De naam van God is niet identiek met God. Het gaat niet om een  echte naam. Het gaat hier niet om de vraag hoe God eigenlijk heet. Maar hier is bedoeld : God voorzover die zich aan mensen doet kennen. Gods openbaring

Het woord 'god' is een soortnaam.

De reddende, bevrijdende kracht van God in zijn beschermende tegenwoordigheid. God heeft náám gemaakt in Jezus Christus. Mensen van naam worden groot genoemd; Karel de Grote,. Die kracht moet geheiligd worden= geëerbiedigd. Geheiligd betekent  de heiligheid van God ten volle recht doen.

 

Laat aan de heiligheid van uw naam ten volle recht gedaan worden doordat zij door mensen erkend en geëerbiedigd wordt.

O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Jezus zei Vader Ik heb uw naam doen kennen= voorzover Hij zich heeft laten kennen.

Dit heiligen gebeurt primair door God zelf, maar moet door ons praktisch gerealiseerd worden. Het werkwoord 'heiligen' (hagiazo)betekent heiligmaken en de heiligheid van iemand  tot zijn recht laten komen.

De naam van God  wordt alleen gebruikt in het doopbevel en in Luc. 1:49, waar Maria het uitroept: Grote  dingen heeft de Machtige aan mij gedaan.