A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hel en hemel


Over de hel wordt vaak op een anekdotische manier gesproken.

Of het woord wordt gebruikt als het ergste wat iemand kan overkomt: de hel van Stalingrad

Maar toen Christus aan het kruis hing, ging een Heilige naar de hel

Jezus ging naar de hel om ons een plaats in de hemel te geven

In de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt van Christus beleden:

Nedergedaald ter helle

Hij is gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. 

Zo heeft de oude kerk het gezien.

Jezus zou ná zijn begrafenis' nedergedaald zijn ter helle'.

De nieuwe vertaling van deze geloofsbelijdenis heeft nedergedaald 'in het dodenrijk'

Die verandering vond niet  plaats  omdat men bezwaren had tegen het geloven aan een hel

Men kwam in het licht van de Schrift tot een andere  conclusie

Jezus is niet zijn sterven, maar tíjdens zijn leven is ingedaald in de grote leegte, namelijk

Die  verschrikking, die door het bijbelse woord 'hel' wordt weergegeven.

Godverlatenheid

Wij belijden dat Jezus de godverlatenheid van de hel is ingegaan toen

Hij aan het kruis riep Mijn God, Mijn God, waarom hebt gij Mij verlate n?

De  drie uren dichte duisternis die toen kwam is een symbool daarvan

Het  bestaan van een hemel wordt  vandaag eerder aangenomen dan het bestaan van een hel

Toch heeft de zachtste Mens ter wereld daarover heel duidelijk gesproken

Tweevoudige afloop

Hij verkondigde een dubbele, tweevoudige afloop der geschiedenis,

Over eeuwig wel en eeuwig wee. Er is een dag van het gericht

Vrees niet hen die het lichaam kunnen doden maar vreest Hem

die en ziel en lichaam kan verderven in de hel

Jezus heeft zich aangepast aan het gebruik van dit woord in de toenmalige tijd.

Het Griekse bijbelwoord voor 'hel' is gehenna

Dit woord stamt van het Hebreeuwse gehinnom, wat betekent dal van Hinnom.

Dit dal lag ten zuidoosten van Jeruzalem.

 

Molochdienst

 Tijdens het koningschap van Achaz en Manasse werden hier kinderoffers  gebracht

Dat was bij de afschuwelijke Molochdienst

De vrome koning Josia liet het dal onrein verklaren en later werd het een vuilstortplaats,

Het was een plaats voor dierenkadavers en lijken van ter dood veroordeelden

Zij werden  aan verrotting en verbranding  prijsgegeven. Het was een vuilnisbelt

Je moest er je neus dichtknijpen voor de stank.

Bovendien hing er een zwarte, donkere walm van een altijd smeulend vuur over

Het was een plek waar de worm niet stierf en het vuur niet werd uitgeblust.

In de Joodse literatuur is ze een beeld geworden van de strafplaats der goddelozen.

Het was er altijd ook pikdonker. Er brandde geen enkele lamp. Een vreselijke plaats.

 

Buitenste duisternis

Een plek van buitenste duisternis.

Welnu hieraan  moeten we denken als Jezus het heeft over het lot van Gods vijanden

In het laatste gericht komen ze in de buitenste duisternis.

Vagevuur 

De Rooms-katholieke kerk spreekt ook over een vagevuur

Het is een louteringsplaats voor het uitboeten van tijdelijke straffen.

De leer van het vagevuur geeft de mens een herkansing

Deze leer doet echter tekort aan het verzoeningswerk van Jezus Christus

Hij is onze plaats voor onze zonden gestorven.

Zo hebben we een fraudebestendig paspoort  voor het Koninkrijk van God.

De hemel is een plaats waar de levende Christus is

Daar wordt  de kust van heel ons leven door zijn liefde omspoeld

In de hemel kun je alleen maar liefde geven en ontvangen

Over de hel worden soms grapjes gemaakt. De hel zou een fantasieproduct zijn.

Bangmakerij?

 

De hel bestaat echter en erger:hij zal niet leeg zijn.

In de NBV wordt dit woord weergegeven met ‘gehenna’ Wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn.

Wees bang voor hem die de macht heeft niet alleen het lichaam te doden, maar ook in de Gehenna te werpen (Luc. 12:5)

God roept zondaars tot bekering, maar als zij blijven weigeren gaat het proces van verharding in werking.

God blijft roepen via mensen, maar als de mens blijft weigeren, wordt vervuld wat Jezus tot Jeruzalem zei: Jullie hebben niet gewild (Matt.23:37) C.S. Lewis schreef. Aan het einde zijn er maar twee soorten mensen.: zij die tot God zeggen ‘Uw wil geschiede’ en zij tot wie God eindelijk zal zeggen: Uw wil geschiede!