A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schepping Evolutie


 

 We moeten onderscheiden tussen de evolutietheorie en de evolutiegedachte. Er bestaat zonder twijfel  een zekere evolutie, een ontwikkeling binnen een bepaalde soort.Men noemt dit een micro-evolutie. Maar dat is heel iets anders dan de evolutietheorie die bijvoorbeeld  ervan uitgaat  dat mensen en mensapen dezelfde voorouders hebben. 

 

 Wat is een soort?

 

Wat is een soort ? Een soort is een verzameling van individuele planten of dieren die in staat zijn zich onderling voort te planten. Met een ander woord: ze zijn kruisbaar. Er is weliswaar een heel grote genetische variabiliteit binnen één soort, bijvoorbeeld binnen het ‘soort’ hond. Een tekkel en een bouvier herkennen elkaar toch als hond. Ze behoren allebei tot de soort ‘hond’.Welnu, er is binnen een soort sprake zowel van een natuurlijke selectie als van een selectie door menselijk handelen. In deze selectie constateren we ook een zekere evolutie.Maar alle veranderingen die waargenomen zijn in deze evolutie zijn verandering die binnen het hiërarchisch systeem plaats vinden op het laagste niveau, namelijk op soortniveau. Wat zijn dan de hogere niveaus ? Wel dat zijn ná de soort, het geslacht, de familie, de orden en de klassen. 

Micro evolutie

  Darwin heeft  ontdekt dat  er binnen dit soortniveau sprake is van evolutie.Men noemt dit micro-evolutie.; zoals we gezien hebben. Maar wat deed Darwin nu? Hij ging wat hij ontdekt had op microniveau toepassen op macroniveau. Hij nam aan dat er ook een evolutie, een ontwikkeling was van lagere naar hogere organismen.Dat had niets te maken met wetenschap, dat was zijn geloof. Hij geloofde dat als de biologische soort blijkbaar veranderlijk is,  dat dan de grote variatie in de levende natuur óók  ontstaan is via geleidelijke ontwikkeling.Zoogdieren zouden uit reptielen, reptielen uit amfibieën, amfibieën uit vissen en vissen uit veelcellige ongewervelde dieren zijn ontstaan.  

Geen evolutie maar degeneratie

  Uiteindelijk zou alles ontstaan zijn uit één primitief oerorganisme, een klompje eiwit. Zo zou ook de mens  zijn ontstaan.Voor dit geloof is geen enkel wetenschappelijk bewijs ooit gevonden.Wat blijkt nu ? Het blijkt dat bij een natuurlijke selectie genetisch  materiaal, het DNA, weg geselecteerd wordt waardoor informatie verdwijnt. Er treedt een genetische verarming op. Evolutie, ontwikkeling binnen een bepaalde soort blijkt altijd een genetische down-hill te zijn, Er ontstaat  binnen de soort een lágere vorm. Het is gebleken dat elke spontane of bewerkstelligde verandering in het DNA (de genen) geleid heeft tot degeneratie. 

Leven ontstaan uit materie?

 Het ontstaan van levende natuur uit levenloze natuur is ook grote onzin.Laat ik een voorbeeld noemen.Uit een hoop metaalafval, kunststof, rubber en glas zal nóóit vanzelf het simpelste autootje ontstaan. Daarvoor is intelligentie nodig. Oneindig veel ingewikkelder dan een autootje zitten de bouwstenen van het leven in elkaar.De samenstelling van eiwitten en bepaalde zuren en de integratie daarvan is zo’n ingewikkelde zaak, dat je nooit kunt spreken van toeval. Hier moet een superieure Intelligentie aan het werk zijn geweest.Wij geloven dat dit de Here God is.De aarde is geen toevalstreffer. In Hem geloven is acceptabeler dan niet in Hem geloven. Het ligt voor de hand dat er een hoger superieur Bewustzijn is, die alles heeft uitgedacht.Dat geloven moslims ook Er is een Allerhoogste wezen, Allah. Maar Allah (God) is geen eigennaam maar een titelterm.Wij geloven dat de HERE  God is, Allah  (Zie bij Allah).En niet Wodan of Zeus.En dat deze HERE het intelligente superieure wezen is dat alles heeft ontworpen en geschapen. 

Ontbreken tussenvormen

 Een belangrijk argument tegen de evolutietheorie is tenslotte het ontbreken van tussenvormen van de verschillende organismen in de fossielen.Darwin schreef dat het geloof in God langzaam afbrokkelde, omdat het niet rijmde met het rauwe aardse bestaan. Vooral de dood van zijn 10 jarig dochtertje kon hij niet rijmen met een liefdevolle God. Hij kon de troost die zijn vrouw vond in het geloof niet accepteren.Hij kon slechts een God-loze, door toeval en natuurlijke selectie ontstane natuur aanvaarden.

 

 

Samenvatting 

 

De evolutie op soortniveau is bewezen. Die noemt men de micro-evolutie. Heel iets anders is de zogenoemde macro-evolutie. Die beweert dat er een evolutie is van  lager ontwikkelde naar hoger ontwikkelde organismen. Deze ontwikkeling naar steeds comnplexere levensvormen is nooit bewezen. Toch beweren velen dat de mens afkomstig is van mensapen. Er is dus alle ruimte voor het creationistische levensbesef van een intelligent ontwerp van plant en dier door Hem, die volgens Romeinen 1 ‘zijn eeuwige kracht en goddelijkheid sedert de schepping der wereld metd  verstand doorzien kan worden.

Er vindt weliswaar mutatie plaats van erfelijke eigenschappen en door selectie daarvan aan het nageslacht. Die mutaties zijn niet doelgericht. Het bewezen mechanisme van de evolutie bewerkt geen genetische verrijking, maar een enorme verarming.