A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nebukadnezars droom


 

 

Het Rijk uit de hemel

Daniels profetie bij de uitleg van de droom van Nebukadnezar laat zien dat alle machtige aardse rijken uiteindelijk zullen verdwijnen in het komende Rijk van God, dat uit de hemel zal neerdalen.

 

De indrukwekkende Isjtarpoort aan het begin van processieweg naar de tempel van Mardoek in Babylon Voorgesteld door het gouden hoofd van het kolossale beeld, dat Nebukadnezar zag in zijn droom

(Poort bevindt zich in een museum van oost Berlijn)

Opmerking: Aan  het rijk van Nebukadnezar ging het Assyrische rijk vooraf. Zowel het tienstammenrijk als het tweestammenrijk van Juda hebben met dit rijk te maken gehad. Zie Assyrie/Israel en Assyrie/Juda Zie bij Assyrie/Israel ook de tijdtafel.

Persepolis.Hier lag het centrum van het Perzische rijk in de droom van Nebukadnezar symbolisch voorgesteld door de zilveren armen en de zilveren borst.Het Perzische rijk heeft stand gehouden van koning Cyrus tot aan Alexander de Grote. Cyrus gaf de schatten die Nebukadnezar geroofd had weer terug aan de Joden. De Joden hebben de Perzen toch als bevrijders begroet. Ook Babylon en Susa werden hoofdsteden van de Perzen

 

Alexander de Grote uit Macedonie veroverde een groot deel van Azie met behulp van olifanten.

 

 

De Marstempel in Rome, het symbolisch centrum van het Romeinse Rijk. Mars was de god van de oorlog.

Aan de rijken die in de droom van Nebukadnezar vermeld worden kan ook het rijk van Napoleon toegevoegd worden. Het behoorde ook tot dat ene kolossale beeld op lemen voeten.

Heinrich Himmler was de tweede man  in het 'Duizendjarige rijk' naast Adolf Hitler, de Fuhrer! Hij was ook de man die een algehele euthanasie wilde uitvoeren op de christenen omdat ze door het geloof in de Jood Jezus ook niet  'raszuiver' waren. Zijn voorstel stuitte op heftige bezwaren van Hitler zelf.

Het communistische wereldrijk van Stalin kwam ten val door de afbraak van de Berlijnse muur

Een bijzondere droom

Koning Nebukadnezar, de machtige koning van Babel, heeft een droom (Daniël 2).

Hij ziet in zijn droom een gigantisch groot beeld. Het heeft een gouden hoofd.

Zijn borst en armen zijn van zilver. Zijn buik en lendenen  van koper, zijn benen van ijzer, terwijl zijn voeten bestonden uit een mengsel van ijzer en leem.Daniël wordt geroepen om de droom uit te leggen:

 “U zag, majesteit,  hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde.

Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons , zilver en goud.

 Het werd als kaf op de dorsvloer in de zomer. De wind voerde het mee totdat er geen spoor meer te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen werd een hoge berg die de hele aarde bedekte (Dan.2:35).

Daniël gaat de droom nu uitleggen:U, majesteit, u bent het hoofd van goud. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons. Dat zal heersen over de hele aarde.

”God opent de ogen van Daniël en hij kan de droom ook verder uitleggen. Daniel laat al die koninkrijken de revue passeren  en dan vervolgt Daniël :”Ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te grond zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan.

 Het zal al die koninkrijken verbrijzelen, maar zelf zal het eeuwig bestaan, precies zoals u zag dat er een steen losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam.

Een reeks van rijken

God openbaart via  Daniëls  uitleg  van Nebukadnezars droom dat Zijn rijk komt. Al die machtige rijken zullen uiteindelijk plaats moeten maken voor het Gods Rijk dat zeker zal komen.

Het Babylonische rijk (1800-539 voor Chr.

Het Medisch-Perzische rijk (539-331voor Chr.De De

Byzantijns/Griekse supermacht (356-146) voor Chr.

Het Romeinse imperium (eerste tot vijfde eeuw)Al deze machtige rijken zijn verdwenen.

Wij kunnen daar nog aan toevoegen:Het Franse rijk van Napoleon BonaparteHet Duizendjarige rijk van Adolf  Hitler

Het Russische rijk van het communistische regiem van Stalin

Met de val van de Berlijnse muur is ook dit laatst genoemde rijk van zijn kracht beroofd.

 Het zijn verschillende rijken maar al deze zeven rijken vormen volgens Daniël slechts één kolos die als geheel op lemen voeten staat (Dan.2:33).In al die rijken ontbrak de liefde, de  bewogenheid  met zwakken en armen. In al die rijken werd de staat vergoddelijkt, heerste een Babelcultuur.  

Het Godsrijk komt er aan! 

Weet u wat het grote thema van het Oude Testament is? Dat is de Rijksverwachting!

Het Godsrijk zal zeker komen (zie bv Jesaja 11). Het Vrederijk zal aanbreken.

In de komende Sjalom  zal de wolf  bij het schaap verkeren en alle dictaturen zullen verslonden worden door het liefderijk van God.

Dat Rijk betekent de hemel op aarde. 

Het Koninkrijk van God was ook het centrale thema van de verkondiging van Jezus.

In  Hem is dat Rijk gekomen  en het zal eenmaal zal komen onweerstaanbaar en in grote glorie. Dat Koninkrijk noemt Jezus het Koninkrijk der hemelen. Niet omdat je het alleen maar in de hemel kunt vinden, maar omdat het uit de hemel, van God afkomstig is.

Zonder toedoen van mensen

Dat Rijk is als die  ene steen uit de droom van Nebukadnezar,die zonder toedoen van mensenhanden begon te rollen en zich een weg baande naar de aarde. De steen van dat Rijk zal alle rijken die gegrond zijn op uitbuiting en machtswaanzin verpletteren en verpulveren. Jezus Christus is de Koning van dat Rijk en als Hij komt, komt ook dat Rijk in volle glorie waarvan de profeten al gesproken hebben. Door de Geest is het al in beginsel hier en nu aanwezig, want dat Rijk heeft honderden miljoenen onderdanen in alle dictaturen en democratieën.