A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nazaret/Jezus van


 

 

 

Wie is toch Jezus van Nazaret?

Jezus' onderwijs was zo menselijk, zo persoonlijk. Zo heel anders dan het onderwijs vande rabbijnen. Hij leefde onafgebroken in levend contact met zijn hemelse Vader Je proefde uit elk woord at Hij sprak dat Hij van hemelse Komaf was.Hij was zo anders.Hij liet de mensen de vrijheid om te kiezen voor Hem of tegen Hem.Vele vrouwen vogden Hem

 

 Wie is toch Jezus van Nazaret? 

 

Op mijn website ‘Bijbelseplaatsen’ ga ik uit van een christologische exegese. Nu wil ik in dit bestand een spa dieper spitten dan gewoonlijk. Het is ook wat langer. Ik maak daarbij  gebruik van wat dr.Joseph Ratzinger in zijn Jezusboeken heeft geschreven. We gaan er vanuit dat de ’historische’ Jezus en de Christus van het geloof identiek zijn. Je hoort wel eens theologen zeggen: ,ja. dat zegt de bijbijbel wel  van Jezus, maar we mopeten terug gaan tot de echte Jezus. De evangelisten hebben Jezus ‘opgehemeld’. Ik vind dit pure onzin, alsof zij  2000 jaar later beter zouden kunnen weten  wie Jezus van Nazaret is dan de vele oog-en oorgetuigen.In Galilea is Jezus na zijn verrijzenis verschenen aaan 500 gelovigen en tegelijk.Er is geen sprake van dat de mens Jezus door de evangelisten en apostelen is uitgeroepen tot een goddelijke en hemelse figuur.Jezus’ verbondenheid met de Vader is de kern van Jezus’ persoonlijkheid. 

Dialogische gesalte 

 

In de Bijbel komen we in contact met de  dialogische gestalte van de Zoon, die voordurend in gesprek is met de Vader.Er is ook een hechte  eenheid tussen het Oude en Nieuwe Testament.In alles wat Jezus zegt en doet, is het mysterie verborgen dat de Zoon de Vader openbaart. 

Christocentrisch 

 

Christus is de nieuwe Mozes, Hij is de nieuwe Tora, Hij is het Koninkrijk Gods.Hij is uiteindelijk ook de barmhartige Samaritaan en de arme Lazarus.Jezus is de Mensenzoon, Zoon van de Vader en de vervulling van “Ik ben die is”.Wij protesteren daarom tegen een vrijzinnige of liberale uitleg van de Schrift, waarin Jezus getekend wordt als een vrome Jood of een wijsheidsleraar.In de jaren vijftig maakten vele moderne theologen de ‘historische Jezus’ en de ‘Christus van het geloof’ los van elkaar.De evangeliën zouden geen zuiver beeld geven van Jezus en moderne vrijzinnige theologen gingen op zoek naar de echte Jezus, de historische Jezus, de Jezus zoals die echt geweest zou zijn. Jezus zou een anti-Romeinse revolutionair geweest zijn, of een zachtmoedige moralist of een wijsheidsleraar. Deze constructies  zeggen meer over de  idealen van de auteurs dan over  Jezus zelf. Ze kunnen geen vaag geworden icoon herstellen.

 Opgehemeld?  

 

Sommigen erkennen wel dat er een historische basis aanwezig is in de evangeliën , maar de evangelies zouden daarboven uit komen met hun eigen gelovige visies. Jezus’ verbondenheid met de Vader is de kern van zijn persoonlijkheid. Die verbondenheid maakt het mogelijk dat Jezus ook vandaag nog bij ons is.Het geloof vertelt geen verhalen die symbool staan voor bovenhistorische gebeurtenissen, maar wortelt in gebeurtenissen zelf die zich hier op aarde hebben voorgedaan. Daarom kunnen we niet afzien van de historisch-kritische methode.Deze methode heeft echter wel beperkingen. Ze mag niet overwoekerd worden door onze fantasie.Elke historische methode gaat uit van vooronderstellingen. Het is en blijft geschiedenis, om zaken die gebeurd zijn. Het is onzin te beweren dat de evangelieschrijvers ideeën hebben “gehistoriseerd” die de moderne wetenschap weer zou moeten ‘onthistoriseren’

Schriftuurlijke exegese

 We zullen afzonderlijke teksten moeten lezen in de context van het geheel. Het grondprincipe van de christologische exegese is de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament die Jezus Christus ziet als sleutel tot het geheel en vanuit Hem de Bijbel als eenheid leert begrijpen.Dat is een Schriftuurlijke exegese, die de heilige Schrift  ziet als een canon, richtlijn voor geloof en leven. Ze kan niet voortkomen uit een louter historische methode. Die visie veronderstelt een geloofsbeslissing. Wisten jullie dat al  ongeveer twintig jaar na de kruisiging van Jezus  we in Fil. 2 :6-8  een volledige christologie vinden aan waarin van Hem wordt gezegd dat Hij gelijk was aan God en zichzelf ontledigde, mens werd, zich tot de dood van het kruis vernederde en dat Hm nu het eerbetoon van heel de kosmos toekomt Hoe  kon dit ontstaan zijn? Het meest voor de handliggend is toch om aan te nemen dat er aan het begin inderdaad iets heel groots was en dat de persoon van Jezus inderdaad alle bestaande categorieën doorbrak.   

ader.Hij drong zich niet op. Hij liet de mensen de vrije keus om te ziezen.In zijn gelijkeniksssen identificeerde Hij zich met hen over wie Hij vertelde: debarmhartige Samaritaan,de arme Lazarus,De Zaair die ujitrging om te zaaien, maar ook het Zaad, De graankorrel is in de aarde moest stervenb om leven tge kunnen brengen,