A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nieuwe Testament (2)


 

 

Je kunt vandaag ng al eens mensen tegenkomen die  zeggen:’Dat evangelie van jullie christenen over een zekere Jezus is onbetrouwbaar, het is niet waar. Je bent oerdom als je dat nog gelooft’. Ik denk bijvoorbeeld aan prof.dr. Philipse,hoogleraar wijsbegeerte en aan dr.Maaarten van Rossum die beiden het christelijk geloof heftig bestrijden. Zij zijn  beiden zeer intelligent,hebben de Bijbel bestudeerd en beschouwen hem als een schadelijk insect voor de mensheid. Is het evangelie echt onbetroujwaar? Laten wij ons bij de neus nemen?:De originele geschriften over  Jezus zijn er weliswaar niet meer. We heben alleen nog maar afschriften van afschriften.Velen beweren bij hoog en bij laag: de werkelijke waarheid is alleen datgene wat zintuiglijk waarneembaar en meetbaar is’.

 

Authentiek

 

Als je  de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel leert kennen, hoef je niet te twijfelen aan de authenticiteit van de Bijbel.Het Nieuwe Testament is niet ontstaan door de beslissing van één man, maaar in een ontstaansgeschiedenis van enkele eeuwen.Het christelijk geloof is een doorgeef-geloof.Het is begonnen met het getuigenis van Jezus zelf. Het is doorgegeven door de discipelen.Het is als een bron waarvan het water steeds verder stroomt door de bedding. Er is inderdaad redding door de  bedding. Hoe dichter je bij de bron komt, des zuiverder is het water.De Bijbelwetenschapen hebben nu als taak zo dsicht mogelijk bij die bron te komen.

 

Brede delta

Als  het oorspronkelijk getuigenis over Jezus de bron is, staan we alschristenen van de 21 ste eeuw ergens aan de breed uitgewaaierde delta waarin dat getuigenis terecht gekomen is.Het water uit die bron is niet altijd even zuiver meer.Het is soms troebel geworden.In de loop der eeuwen is er veel bij gefantaseerd. Men miste in het oorspornkelijk getuigenis bijvoorbeeld details uit het leven vanJezus als kind,  en wat de ‘ongelovige Thomas’ later precies geloofd heeft. Zo ontstonden andere evangelieën dan de vier die wij nu kennen. Men noemt die geschriften die ontstaan zijn uit menselijke nieuwsgierigheid ’apocriefen’. In die apocriefe boeken komen we een ander Jezusbeeld tegen.Het gaat dar over een zogenoemde gnostische Jezus.Het is een Jezusbeeld,dat gekleurd is door filosofische denkbeelden van wijsgeren die grote invloed uitoefenden.Hier kunnen we denken aan de Griekse wijsgeer Plato.

 

Islam over Jezus

 

In het heilige boek van de Islam,herkennen we beschrijvingen van Jezus die herinneren aan de denkbeelden van de gnostische shrijvers.Moslims schrijven mij wel eens dat de islam ook Jezus kent en erkent. Maar het ies een gekleurd beeld. Het is gekleurd door heidense filosofieën.

Hoe houden we de loop uit de bron Jezus Christus zuiver? Dat was voor de vroege kerk een grote opdracht.

Canon

 

De ‘canon’ van apostolische geschriften blijkt al in de tweede eeuw een belangrijk middel in de strijd om de loop der traditie zuiver te houden.We komen daarop in het derde artikel terug.

 

Doorgeefgeloof

 

De boodschap van het christelijk geloof is niet verzonnen door een zieke geest van een aan drugs verslaafde  fanaticus.

Kerkvader Irenaeus (plusminus 130-200) vertelt hoezeer hij er aan hecht dat hij in zijn jeugd onder het gehoor geweest is van Polycarpus(plusmius 69-155) die op zijn beurt onderwijs genoten heeft van de apostel Johannes’ en sprak met velen die de Heer gezien hadden’, Voor de apostolische traditie gaat Irenaeus op zoek naar gemeentes waarvan bekend is dat ze door aoostelen gesticht zijn.

Jezus is na zijn opstanding ook verschenen aan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn”  scchrijft de apostel..Je gelooft niet dat de Heer is opgestaan?’ Je kunt het nog nachecken.Policarpus heeft zelf met eigen ogen velen gezien die Jezus nog gezien hebben.Het evangelie is een doorgeefgeloof . Het zijn oog- en oorgetuigen die daarvan spreken.Mensen als Philips en Maarten van Rossum weten dat natuurlijk veel beter.Zij gebruiken immers hun nuchtere en scherpe  verstand!

 

Wie was Polycarpus?

 

 

De bekendste voorganger van de gemeente van Smyrna is Polycarpus geweest. Hij was een leerling van de apostelen. Men neemt aan dat hij zelfs een zeer nauwe relatie met de apostel Johannes had. Hij was voorganger van de gemeente van 115-156 A. D. Tal van brieven  van zijn tijdgenoten en ook van hem zelf zijn bewaard  gebleven.  Deze geliefde bisschop is in 156 als martelaar van het christelijk geloof gestorven op de brandstapel. Hij weigerde de keizer te aanbidden. Er was in Smyrna een grote tempel van de godin Roma, waarin de keizer als god vereerd werd. Het schijnt dat de Joden een compromis met deze  keizercultus hadden gesloten waardoor hun synagogen door de Romeinen  beschermd werden. De christenen deden niet mee aan deze keizerverering en waren ook geen lid van de gildenverenigingen. Het gevolg was dat hun voorganger Polycarpus veroordeeld werd tot de brandstapel.  De proconsul die hem in het stadion ondervroeg, trachtte hem over te halen het christelijk geloof af te zweren.  Volgens de martelaarsakte zei hij "Zweer bij het geluk van de keizer en vervloek Christus.  Dan zal ik u  vrij laten". Toen sprak de hoogbejaarde bisschop deze beroemde woorden "Zesentachtig jaar heb ik Hem gediend en Hij heeft mij geen kwaad gedaan.  Hoe kan ik mijn Koning die mij gered heeft vervloeken?"  Polycarpus was getrouw tot de dood. Voor hem geldt in heel bijzondere zin het woord van Jezus "Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens".