A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nazarener


 

 

Nazaret

 

Jezus zeide tot hem: Volg Mij. 45 Filippus nu was uit Betsaïda, de stad van Andreas en Petrus. 46 Filippus vond Natanaël en zeide tot hem: Wij hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret. 47 En Natanaël zeide tot hem: Kan uit Nazaret iets goeds komen? (Joh1)  

Uit Nazaret zie ook bij Nazaret

Het woord “Nazarener” vind je wel in de NBG- vertaling van het Ned. Bijbel Genootschap (3 keer). Daar staat het woord Nazarener in Marc.14;67 , Marc. 16:6 en in Luc.24 :19 en in de Herziene Statenvertaling zelfs 17 kkeer.Maar in deNiewe Bijbel Vertaling(NBV) kom ik dit woord nergens meer tegen. Het staat er toch heel duidelijk in het Grieks. Warom kom ik dit woord niet meer tgegen? Wat is daarvan de reden? Hoe vertaalt de NBV dan het woord Nazarener? De ISiS heeft het Arab ische woord Nazarani!!  

Bang voor Nazireeër?

  Het is naturlijk mogelijk dat de vertalers bang waren dat de lezers Nazarener zouden verwarren met Nazireeër. Ik  denk echter  dat zij dachten dat de lezer de plaats Nazaret daarin niet meer zouden herkennen. Daarom hebben zij waarschijnlijk  het Griekse woord nazarènos vertaald met “uit Nazaret”.  Ze hebben dus het woord ook uitgelegd. Misverstand is nu uitgesloten. De tekst is nu ook heel duidelijk. Tegelijk is er m.i. Bijbels coloriet verloren gegaan. 

Nazarener

 “Uit Nazaret” is glashelder. Het iseen keurige uitdrukking. Maar in de uitdrukking “Jezus de Nazarener” hoor ik iets misprijzends, het is geen objectieve informatie meer. Het woord zal met een zekere minachting zijn uitgesproken. Nazaret was ook een plaats van niks, er woonden hoogstens een paar honderd mensen   Zeelfs een synagoge van steen zal er niet gestaan hebben. De synagoge zal een plaats van samenkomst tegen een heuvel aan  geweest zijn waar de bewoners elke sabbat bij elkaar kwamen. 

Natanaël

  Er zal geen geld geweest zijn voor het bouwen van een gebouw van steen. Zelfs in het welvarende Kafarnaüm was zo’n gebouw te kostbaar. Vandaar dat een Romeinse militair met zijn soldaten daar een synagoge van steen gebouwd hebben. Natanaël die uji Kana afkomstig was zal zeker ook in Nazaret geweest zijn. Die plaats lag vrij dicht bij Nazaret. Hij zal tot de ontdekking zijn gekomen dat het een armzalige plaats was. De plek werd ook niet genoemd in de Schriften. Daarom zei hij;”Kan juit Nazaret iets goeds komen toen hem verteld werd ov er Jezus. Ik vermoed dat  het noemen van het woord Nazarener, net als bij de ISIS een zekere minachting het woord gekleurd heeft. Dat kun je niet meer proeven bij de woorden “uit Nazaret”.

Jezus wist ervan

 

Jezus moet geweten hebben dat Natanaël zo minachtend sprak over de plaats vwaar Hij vandaan kwam. Ook minachtend over die man over wie Fililppus vertelde.En wat is nu het geval? Uitgerekend aan hem vertelt Jezus over die Jacobstrap.(Gen.28:16)

 

De Jacobstrap

(Zie ook Jacobstrap ,O.T. enN.T.)Natanaël dacht: die figuur ut Nazaret over wie Filippus verrtelt, moet ook wel een simpel mannetje geweest zijn. Niks bijzonders.En laat Jezus  nu juist aan hem vertellen dat Hij de mensenzoon is, die in voortdurend intiem contact staat met zijn hemelse Vader. Hij is het door wie hemel en aarde zijn verbonden. Door Hem is de hemel geopend. Gods engelen zijn in grotengetale bij Hem om uitvoering te geven aan zijn bevelen. (Marc. 1:12, Matt.26:53)Dat oet toch wel indruk maken op  Natanaël.

Vindt u het ook opvallend dat Johannes ons - in aansluiting aan de opmerkingen van de  sceptische Natanaël uit Kana- het eerste wonder van Jezus in Kana verhaalt? Het moet nu toch wel  duidelijk zijn, dat juist uit Nazaret  wel degelijk ‘iets goeds’ kan komen! Jezus is immers de luchtbrug voor het engelenverkeer tussen hemel en aarde.Hij herstelt het paradijs.In Kana zo dicht bij Nazaret, heeft Jezus zijn heerlijkheid, zijn overwledigende grootsheid laten zien.