A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nieuw lichaam


 Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam (Fil.3 : 21).    

 

Als  het paasverhaal verzonnen was, waren de reacties niet zo heftig qeweest De leerlingen waren verebijsterd. Zelfs angstig want ze meenden een spook te zien.Als het vewrzonnenwas, hadden ze hoogstens hun schouders opgehaald en gezewge:Dat is onmolijk.Hoe moeten wij  ons de verrezen Heiland voorstellen? In wat voor lichaam is Hij dan opgestaan? Dat is ook voor ons een belangrijke vraag, want volgens de apostel Paulus zal de Heer ons vernederd, armzalig, geschonden  lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

 

Dezelfde en toch anders

 

Dubbele lijn

  Er is op dit punt een dubbele lijn in de evangeliën aanwezig. Aan de ene kant vinden we bij alle schrijvers grote nadruk op de identiteit van de opgestane Heer met de historische Jezus zoals ze die allemaal gekend hadden. Aan de andere kant blijkt Hij toch anders te zijn. Hij overstijgt elke lichamelijke beperktheid.  

 

De eerste lijn

 

 Telkens komen we de reactie tegen:”Het is de Heer” (Joh. 21 : 7).Maria Magdalena zegt tegen de leerlingen:”Ik heb de Heer gezien”(Joh.20:18). Ook zijn stem heeft zij herkend: ’Ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had’ De Emmaüsreizigers hebben de Opgestane ook direct herkend. Ze gaan haastig terug naar Jeruzalem. Daar hebben ze de leerlingen ontmoet. En die zeiden enthousiast :De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en is aan Simon verschenen. De twee reizigers vertelden vervolgens op hun beurt dat Jezus met hen opgelopen was en dat zij Hem herkend hadden toen Hij het brood brak. De grootste verrassing was  dat Hij plotseling zelf in hun midden verscheen (Luc.24:36). De leerlingen en de Emmaüsgangers  schrokken vreselijk en meenden een geestverschijning te zien. Maar al gauw herkenden ze Hem. Vooral toen Jezus zei:’Kijk eens naar mijn handen en voeten. Ik ben het echt zelf. Ook later vindt die herkenning plaats. Eerst op de samenkomst van de leerlingen zonder Tomas (Joh. 2O:20), en een week later op een samenkomst  met Tomas(Joh. 20: 25-27).

 

 De Gekruisigde is de Opgestane.

 

Kruis en opstanding horen onlosmakelijk bij elkaar. We lezen ook dat Jezus verschillende keren met zijn leerlingen heeft gegeten: in Jeruzalem, bij Emmaüs en zelfs op het strand! De gemeenschap met de  Heer is door het kruis en de dood wel onderbroken, maar niet afgebroken. De Verheerlijkte zet die gemeenschap voort. De relatie blijft. 

De tweede lijn

  Er is ook nog een tweede lijn. De Opgestane Heer, die de Gekruisigde is, is toch anders. Hij staat zo maar ineens in het midden van zijn leerlingen, terwijl alle deuren gesloten zijn.(Joh. 20:19). Als Hij met de Emmaüsgangers aanligt en Hij het brood breekt, worden hun ogen geopend en ‘herkennen’ ze Hem. Maar dan ineens verdwijnt Hij uit hun midden. Na zijn verrijzenis verschijnt en verdwijnt Hij zo maar. Als dezelfde Emmaüsgangers snel naar Jeruzalem teruggaan en vertellen wat hun is overkomen, lezen we ‘Hij zelf stond in hun midden’ Zo maar ineens. Het is net alsof Hij uit een andere wereld zo maar ineens bij hen binnenstapt. Terwijl Petrus nog enthousiast aan het vertellen is, dat hij de Heer gezien heeft, kwam Jezus zelf in hun midden en zei”Vrede zij jullie”.Toch was het gezelschap verbijsterd en vol angst, omdat ze meenden een geestesverschijning te zien. “Kijk eens naar mijn handen en voeten’ zei Jezus. Maar nog steeds konden ze het niet geloven. ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ vroeg Jezus. Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Alle verschijningen duiden hetzelfde fenomeen aan. En tegelijk overstijgen die verschijningen de lichamelijke beperktheid.

 Een verheerlijkt licham

De Bijbel noemt dit een ‘verheerlijkt lichaam’In Fil 3 : 21 zegt Paulus dat ons armzalige lichaam aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig zal worden.