A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nieuwe Testament (1)


 

Nieuwe Testament (1)

 

Jezus'onderwijs en Jezus'come back

 

De vroegste boeken van het Nieuwe Testmament zijn niet van de hand van de Twaalf Apostelen. Dat zou je wel denken.Het is de ,,dertiende  apostel’ die ons de oudste bewaarde geschriften van het christendom oplevert. Had u niet verwacht, hè?’Paulus schrijft vanaf het jaar 48 brieven,vooral naar gemeentes waarmee hij zich verbonden voelt, soms ook naar personen. Het is geen doelbewuste poging om iets na te laten voor komende generaties christenen. De brief aan de gmeente van Tessalopnica is waarschijnlijk het oudst. De brieven geven  antwoord op vragen die  in de gemeentes leven of oplossingen voor problemen in de gemeentes. Waarschijnlijk hadden die brieven zoveel waarde voor de ontvangende gemeente dat zij die bewaarden  om ook voor te lezen  in andere gemeenten.

 

Kopieën 

 

Vaak werden ze ook gekopieerd door kopiïsten.Aanwijzingen hiervoor zijn te lezen in Kolossenzen 4:16;  1 Tessalonicenzen 5:27 en 2 Petrus 3:16. Deze brieven vormden blijkbaar  welkome aanvullingen op de boeken van het Oude Testament voor zover zij die bezaten.Er zijn in deze periode nog steeds geen verhalen over het leven van Jezus op schriftgesteld.Paulus moet het dus in zijn informatie hebben van mondelinge berichten.

 

Mondelinge tradities

 

Er waren wel talrijke mondelinge tradities en verhalen over het leven van Jezus. Met de brief aan de Tessalonicenzen begint dus de shcriftelijke traditie die uiteindelijk uitmondt in de canonisering van het Nieuwe Testament

Men beweert wel eens dat er in de vroeg christelijke kerk twee stromingen waren.Allereerst deJoods-christelijke gemeente in  Palestina,die de nadruk zou leggen op het volgen van Jezus in zijn aardse bestaan. Typische   vertegenwoordigers   zijn   Jakobus en Judas, broers van Jezus. maar de heiden-christelijke gemeentes zouden de nadruk legggen op de laatste dagen van Jezus, op zijn sterven en zijn opstanding.Paulus zou zich dan vooral aaangesloten hebben bij de heiden- christelijke traditie met zijn theologie van kruis en opstanding.Zijn woorden zouden vooral bij deze   groep weerklank gevonden hebben. De vertegenwoordigers van de Jeruzalemse gemeente, de broers van Jezus, Jakobus en Judas,  zouden de nadruk leggen op het volgen van Jezus. .

 Hetzelfde evangelie  

Toch blijkt dat in de joods-chistelijke stroming ook alle nadruk valt op de laatste week van Jezus en dus op debetekenis van zijn sterven en zijn verrijzenis. Paulus is met zijn beklemtonen van de betekenis van Jezus sterven en verrijzenis in het Nieuwe Testament dus geen uitzondering.In de verkondiging van het evangelie heben alle schrijvers  van het Nieuwe Testament dezelfde inhoud.Ook de vertegenwoordigers van joods-christelijke gemeenen stellen in hun geschriftelijden en sterven  en verrijzenis van Jezus in het nmiddeopunt Alle schrijvers van het Niweuwe Testameng blijken christocentrisch te schrijven.

(zie heldere bron:drs.Jan Swager, CGB  boek www.CGB.nu)