A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Israël (Samaria)


 Samaria

 

Paleis Achab Samaria

 Gerizim

 

Hieronder heb ik sommige plaatsen verzameld die in de regio Samaria liggen.

 De naam Samaria was oorspronkelijk de naam van een stad, maar al gauw werd deze naam ook gebruikt voor de hele omgeving van deze stad.

Jezus heeft deze namen ook zo gebruikt, toen Hij zei '" Jullie zullen kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, Judea en Samaria".

Na de dood van Archelaüs werd Samaria met Judea voortaan geregeerd door Romeinse stadhouders.

De Samaritanen zijn nakomelingen van de weinige Joden die de verovering van Samaria in 724 voor Christus hadden overleefd.  Zij vermengden zich met de kolonisten uit Mesopotamië, maar ze werden later door de uit de ballingschap teruggekeerde Joden niet meer als stamgenoten erkend. 

 De Samaritanen leven uitsluitend volgens de voorschriften van de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes.   De meesten van hen wonen nu in Nablus. Caesarea aan Zee behoort tot de regio Samaria.

 

 

Bij deze put  heeft Jezus dat boeiende gesprek gehad met de Samaritaanse vrouw (Joh. 4)

De Joden beschouwden Samaritanen als 'onrein'. De bron waaruit de vrouw water putte, had al een lange geschiedenis. Tegenwoordig staat ze nog bekend als de Jakobsbron.

 

Ballingschap

In het jaar 722 vóór Christus werd een groot gedeelte van de bevolking in ballingschap gevoerd naar Assyrië.  De  maatschappelijke bovenlaag  van Samaria werd gedeporteerd en verspreid over verschillende plaatsen  van het Assyrische rijk. In hun plaats kwamen ballingen uit andere streken, die zich langzamerhand vermengden met de oorspronkelijke bevolking. Deze liet zich onderwijzen in de joodse godsdienst

De Samaritanen trachtten de wetten van Mozes te onderhouden, maar hun godsdienst was gemengd met heidendom. Ze dienden Jehova en tegelijk de afgoden [1]

Later, toen Juda was teruggekeerd uit de ballingschap in Babel en Jeruzalem  weer werd herbouwd, vroegen de Samaritanen aan Zerubbabel of zij mochten meehelpen  met de bouw van de tempel.  Zerubbabel weigerde.  De Samaritanen waren toen diep gekwetst door deze weigering en werden van dat ogenblik af vijanden van de Joden die in Jeruzalem woonden.  Zij probeerden uit alle macht de bouw van de tempel te verhinderen. [2] Dat was in de dagen van Jezus één van de  redenen  waarom de Joden niet wilden omgaan met de Samaritanen.

Een andere oorzaak voor de tegenstelling tussen Joden en Samaritanen was de religieuze integratie van de bevolking met de Kanaänieten. Dat vonden de Joden verschrikkelijk. Bovendien bezaten de Joden de tempel, een bron van jaloersheid voor de Samaritanen. Dit alles had als gevolg dat de Joden uit Galilea meestal via het Overjordaanse  naar Judea reisden. Zij wilden liever niet door Samaria gaan.  Dat hebben ook Jozef en Maria zeker gedaan toen zij naar Betlehem gingen.

Waar zijn de tien stammen?

In 722 vóór Christus wordt Samaria veroverd door de Assyriërs. De bovenlaag van de bevolking wordt weggevoerd. 

 

 Andere volken worden  als ballingen naar Samaria gebracht. 

 Dubbele versmelting

 Er vindt een dubbele versmelting plaats. Allereerst tussen de achtergebleven bevolking  van Samaria en de nieuwkomers en vervolgens ook tussen de gedeporteerden en hun omgeving. Het is onmogelijk dat de 'tien stammen' op een verborgen wijze ergens anders weer zijn opgedoken. Dat Juda na de val van Jeruzalem wel de ballingschap overleeft, heeft óók te maken met de andere deportatietechniek, die de Babyloniërs er in tegenstelling tot de Assyriërs op nahielden.


[1] 1 Kon. 17:22-33

[2] Ezra 4:1-5