A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intocht op Palmpasen


  

Zie ook Palmboom/ Palmpasen en Koning zonder erewacht

Intocht  op Pasen

 

 Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam van de HEER (Marc, 11) Wat betekent  “Palmzondag?“ vroeg een student. Palmzondag is een mooie duidelijke naam. Gelukkig  geen Latijnse naam. Maar een Bijbelse naam. Palmzondag is de zondag vóór Pasen. Het is de laatste lijdenszondag van de lijdensweken en het begin van de Stille Week. Op palmzondag denkt de kerk aan die bijzondere feestdag in Jeruzalem, toen Jezus een massale ovatie kreeg en toen hij op een ezel de stad kwam binnen rijden en de mensen Hem met palmtakken  juichend tegemoet liepen.  Lijd

 Lijdensweg

Onder de intocht van Jezus verstaan we de intocht in Jeruzalem.In diepere zin is het ook de intocht  via de lijdensweg van Jezus. Die begint eigenlijk al in de olijvenboomgaard  Getsemané. Zijn gang naar Getsemané is te vergelijken met het binnengaan van de hogepriester in de duisternis van het binnenste heiligdom van tempel (Hebr. 9:24). Het wordt voor Hem duisternis. Een donkere nacht om onms te promoveren tot kinderen van het Licht.

  

  

  

Palmtakken?

 

 

Betanie in 1892

 

 

Skythopolis in Jezus tijd  was eerst Betsan. Hier lag de doorwaadbare plaats waar Jezus de Jordaan overstak  als pelgrimDoorwaaadbare plaats in Jordaan bij Skythopolis waar Jezus en zijn leerlingen over een doorwaadbare plaats trokken op weg naar Jeruzalem. Op deze foto uit 189 zien we nog een overblijfsel van een oude brug op die plek

Betsan was de berg waar de pelgrims langs trokken om de J0rdaan over te steken

 

 

 

 

 

 Je ziet nog de resten van een brug waar in de rtijd van Jezus een doorwaadbare plaats was (bij Bet San)

   

 Geen palmen?

U zegt misschien :In de omgeving van Jeruzalem groeien toch  helemaal geen palmbomen? Ja dat is waar. Jeruzalem ligt daarvoor te hoog. In Jericho zo’n 900 meter lager groeien ze wel. Daarom wordt Jericho ook palmstad genoemd. De palmtakken hadden veel pelgrims al meegnomen om er mee te zwaaien op Pascha. Het Pesachfeest  was ook een soort bevrijdingsfeest. Op het Paasfeest vierde Israël  zijn bevrijding uit Egypte. En palmtakken waren een soort vlaggen. Een palm is in de Bijbel beeld van overwinning. Johannes ziet in de hemel een grote schare. Ze heeft niet alleen witte kleren aan maar de wemelingen hebben ook palmtakken in de hand. 

Via Overjordaanse

 Jezus is op weg naar Jeruzalem. (Marcus 11).Hij neemt niet de kortste weg via Samaria. Hij gaat via het Overjordaanse. Hij was de doorwaadbare plaats  bij Skythopolis overgestoken en Hij loopt nu via het Overjordaanse naar Jericho. Daar ziet Jezus een blinde bedelaar aan de kant van de weg zitten. Jezus geeft hem het gezicht weer. De blinde kan weer zien en dan lezen  we ook dat die blinde bedelaar Jezus volgt  op zijn weg(Marc. 10; En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg 

Wat is dat voor een weg?

  De eerste christenen noemden zich ‘de mensen van de weg’.Bij Marcus is de  weg altijd de lijdensweg van de Heer. De weg naar het kruis. Jezus  heeft gezegd: Ik ben de weg.(zie de Ik- benteksten) De weg naar het hart van de Vader,  de weg naar het huis van de Vader en de weg naar het oor van de Vader. God hoort ons bidden via Jezus. Hij legt zijn oor te luisteren via Hem! 

Via Betfage

 En dan komt hoofdstuk 11 ‘Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfagé en Betanië bij de Olijfberg  kwamen’. Nu moet u weten dat Betanië aan de zuidelijke kant van de Olijfberg ligt en Betfage aan de noordelijke kant, de kant van Jericho. De weg naar Jeruzalem liep zeker niet via Betanië, maar via Betfagé. Toch noemt Marcus hier al Betanië. Waarom doet Marcus dit ?Uiteindelijk is de intocht in Jeruzalem helemaal niet zo glorieus verlopen. Het wordt een  afgang voor Jezus en totale mislukking voor het volk. Marcus: Jezus ging naar de tempel en alles overzien hebbend, ging Hij met de twaalven terug naar Betanië. Betanië betekent ‘huis der ellende’. 

Intocht  Jeruzalem

 Als de mensen horen dat Jezus eraan komt, lopen ze Hem massaal tegemoet. Ze komen van twee kanten. Het zijn twee groepen. De menigte die met Jezus naar Jeruzalem optrekt en de menigte die al op het tempelplein zich bevindt.En wie zien we daar ? Juist dat is Bartimeüs. Nee maar, daar zien we ook Lazarus! Ze trekken takken van de bomen af, trekken hun kleren uit en leggen die als een loper voor Jezus uit. En de duizenden joden in de stad? Die hoeven gaan takken af te rukken, die hebben al palmtakken meegenomen.. Ze zwaaien uitbundig met palmtakken, Twee stoeten zien we.. Duizenden achter Jezus aan en duizenden vanuit de stad Hem tegemoet.  Geweldig enthousiast zijn de mensen en ze jubelen het uit in een machtige en massale ovatie   Het wordt een geweldige beurtzang. Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David Hosanna in de hemel. De koning van Israël komt er aan.Het volk heeft grote verwachtingen van Jezus. Hij gaat Israël verlossen van de gehate Romeinen. Uit heel de wereld waren Joden naar Jeruzalem gekomen om het Paasfeest te vieren. Een soort nationale Bevrijdingsdag. Ze vieren hoe ze eeuwen geleden uit het slavenhuis van Egypte bevrijd werden. Toen een Vrij volk,vrije natie. Heerlijke tijden waren dat. Maar nu zitten ze onder de knoet van de  Herodessen.  

Jeshoea redt.

  Jezus is hun held, Jezus redt. Jezus bevrijdt. Jezus is hun grote man. Ze hebben gezien en gehoord hoe Hij veel wonderen Hij heeft verricht. Zieken genezen. Heb je al gehoord wat hij pas heeft gedaan bij Jericho ?Hij heeft de blinde Bartimeüs het gezicht gegeven.. Ik zal je nog iets anders vertellen; Weet je wat hij pas in Betanië heeft gedaan ?. De dode Lazarus opgewekt. Ik heb het zelf  gezien.  Als een lopend vuurtje heeft het bericht zich verspreid.  En nu het Paasfeest nadert worden die nationalistische gevoelens weer opgewekt. Die Jezus is toch wel heel bijzonder. Hij moet maar koning worden. Hij is al op weg naar Jeruzalem om koning te worden op de troon van David. Wat zou dat geweldig zijn.De verwachtingen zijn  hoog gespannen. Dan komt die ene groep bij de Olijfberg. De menigte wordt nu helemaal high. De rabbi’s hebben hun   verteld dat de Messias op de Olijfberg zal terugkomen. Het volk raakt buiten zichzelf. Ze roepen, schreeuwen en scanderen.Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.Jezus moet het worden.Toen Simon de Makkabeeër zijn intocht had gedaan in de stad, en Judas de Makkabeeër de tempel had gereinigd had het volk ook met palmtakken gezwaaid. En nu zal het niet  Simon of Judas de Makkabeeër zijn, maar Jezus is het helemaal.Die Jezus moet toch wel heel bijzonder zijn. 

 Op een ezel

 Maar wat doe Hij nu ? Jezus neemt het initiatief. Hij keert zich om een spreekt twee mensen aan. Tot deleerlingen zegt Hij: Zien jullie daar dat dorp liggen beneden?Als je daar komt zul je een ezelsveulen vastgebonden zien staan. Nog nooit heeft er iemand op gereden. Maak het touw los en neem het mee. Omstanders roepen verschrikt: Wat doen jullie daar? Ze zeggen:de Meester heeft deze ezel nodig. Ze brengen het rijdier naar Jezus, leggen hun mantels op het beest en Jezus gaat erop zitten. Waarom doet Jezus zo? 

Inderdaad een Koning!

 Hij wil laten zien dat hij inderdaad koning is. Alleen een koning mocht in die dagen op een rijdier de stad binnengaan. Dat rijdier was in de tijd van de koningen van Israel een paard, (en strijdros), maar in de tijd van Jezus een ezel. Gewone  burgers op een ezel moesten altijd afstappen. Bij de Gouden poort in Jeruzalem lag een groot vierkant blok steen. Daar moesten mensen van hun rijdier afstappenEn als een koning de stad binnenging, reed hij altijd op een rijdier dat nog nooit bereden was. Zie je wel dat is de echte koning, zeiden de mensen dan.Maar wat gebeurt er ? totaal niets. Marcus:

Naar Betanie

 

Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat Hij alles in ogenschouw had genomen ging Hij met de twaalven terug naar Bethanië  Het werd helemaal geen  triomfantelijke intocht. Een Koude douche voor Jezus. Jezus is zich wel bewust dat Hij de koning van Israël en de koning van de wereld is.

 paasliturgie

 

Het Hosanna was een onderdeel van de Paasliturgie. En die was overgenomen uit de beurtzang van Psalm 118. Het volk riep en zong Hosanna voor Hem die komt de in de naam van de Heer. En het Priesterkoor uit de tempel antwoordde dan “Wij zegenen u uit het huis van de Heer. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God.”(ps 118)Maar nu ge beurt er niets. De Romeinen zijn nog de baas. De Herodessen  delen nog de lakens uit. De Hogepriester zwijgt, de Farizeeën zwijgen, leden van het Sanhedrin zwijgen. Het blijft angstwekkend stil De leiders van het volk herkennen en erkennen Jezus niet. Hun eerste reactie is:Wat is dat voor een man? (Mattheus)Farizeeën zeggen “Meester, bestraf uw leerlingen. De mensen moeten zich schamen dat ze zo uitbundig doen over een sterfelijk mens. Jezus antwoord “Indien deze leerlingen zouden zwijgen, zouden de steen roepen”Jezus wordt niet erkend. 

Het volk zwijgt

  Als Jezus afdaalt van de Olijfberg  en de stad Jeruzalem voor zich ziet liggen,begint Hij ook hartstochtelijk te snikken  Jeruzalem, Jeruzalem dat profeten stenigt hoe vaak heb ik jullie bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens bij elkaar brengt, maar jullie hebben niet gewild.  

Erewacht ontbreekt

 Jezus komt als een koning Jeruzalem binnenrijden, maar de erewacht ontbreekt. De offers waar Psalm 118 om vraagt, blijven uit.Jezus is niet de koning die zij willen hebben. Hij is te soft en te lievig.Maar Jezus komt niet naar Jeruzalem om de tempel te reinigen, maar de tempel van zijn lichaam te laten afbreken.Jezus komt niet naar Jeruzalem om gehuldigd te worden, maar om gekruisigd te worden.Hij is Op weg naar de godstad maar Hij komt in Bethanië= huis der ellende.De weg naar Jeruzalem loopt via Bethanië.Jezus is een  totaal andere koning dan de koningen van deze wereld Geen koning op  een oorlogspaard, maar koning op een ezel.Geen koning om te heersen, maar koning om te dienen.Een vredekoning. Koning van Psalm 72Wij zijn ook dikwijls teleurgesteld in Jezus. 

 Teleurgesteld?

  Ook wij hebben vaak gedacht Jezus redt, Jezus geneest .Ook wij hebben gezongen uit volle  borst Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.Hij heeft niet die uitkomst gegeven waarop we gerekend hadden. We zijn net als de menigte die met palmtakken zwaaide.We raken in deze belevingscultuur gemakkelijk in extase en lopen onkritisch met de massa mee.Achter mensen die ons succes en rijkdom ,een betere samenleving beloven. Ik denk aan de predikers van het welvaarts evangelie: als je Jezus volgt zul je succes in jeleven hebben. En gezondheid, want lichamelijk welzijn is de Olympische goudprijs van het leven.Ze zien niet dat de weg van Jezus een lijdensweg was.Hij was weliswaar op weg naar Jeruzalem, de godstad, maar die weg liep via Betanië. Via het kruis naar de opstanding.Via de dood naar het leven. 

De weg van de graankorrel

 De weg van Jezus was geen parade-avenue en liep niet onder triomfbogen door.De weg was de weg van de graankorrel.Als de boer gaat zaaien, blijft de graankorrel niet in de bak of tas van de boer, maar samen met andere korrels wordt hij uitgestrooid over de akker, en zakt hij weg in de aarde. 

Jezus zien?

  Als enkele Grieken aan de discipelen van Jezus zeggen; We willen die Jezus wel eens zien, maar Jezus zegt:” De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.” Maar dat kan alleen via het kruis.Jezus zegt Ik verzeker jullie dat als een  graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.Jezus is de Graankorrel.Als Jezus de diepte van de donkere aarde ingaat, steeds dieper en dieper tot aan het kruis,zal zijn leven veel vruchtdragen.Mijoenen en miljoenen gelovigen zullen eeuwigheidsleven ontvangen door die ene graankorrel, die zijn leven gaf in de diepte van de donkere aarde van de godverlatenheid. 

Pelgrims.

 Wij zijn bedevaartgangers. Pelgrims op weg naar Jeruzalem.We hebben de godstad nog niet bereikt. We zijn er nog niet. Maar we komen er wel, ook al gaat onze weg via Bethanië. Maar die weg liep voor Hem ook  via Betanië, huis der ellende.Ondanks onze teleurstellingen, ons verdriet en onze pijn zijn we toch bedevaartgangers.Ook wij mogen de palmtakken van ons geloof voor hem uitspreiden.Wij mogen roepen “Hosanna  voor Hem die komt inde naam van de Heer”Hij komt tot ons met troost en vreeJohannes ziet in de hemel een onafzienbare menigte. Ze hebben witte kleren aan en palmtakken in hun hand.Ze brengen God een massale ovatie:De redding komt van onze God en van het Lam.      kythopolis