A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Izebels zegel gevonden en aangetoond


Izebels zegel

 

 

Wat is een zegel?

Ringzegel van Izebel

 

 

 

 

Je moet je realiseren dat heel vroeger de meeste mensen niet konden schrijven of lezen. Paspoorten of identiteitsbewijzen bestonden er nog niet.

 Hoe kon men dan bewijzen dat een brief of een grote kruik met olie of wijn van jou was? Wel, daarvoor gebruikte men allerlei soorten zegels. Deze werden vooral gebruikt voor het verzenden van documenten.

Richtingwijzer naar de vlakte van Jizreel waar het paleis van Achab stond  en de wijngaard van Nabot

Vallei Jizreel waar veel veldslagen zijn geleverd

Papyri van  kostbare documenten werden gevouwen en gebonden met een koord en dat koord werd bevestigd met een klomp  klei en daarin werd de afdruk van een zegel gedrukt.

Nu deed zich het verschijnsel voor dat de papyri tot stof vergingen vooral als ze aan vocht waren blootgesteld. Stukken  hard gebakken klei daarentegen, bullae genoemd bleven bewaard. In Israel zijn duizenden van dergelijke bullae met de afdruk van een zegel gevonden.

Het waren meestal zegels van zegelringen vermoed ik. De zegels werden gebruikt om anderen te verhinderen om de documenten te lezen ( in Openb. 5 lezen we dat de boekrol van het Lam verzegeld was met 7 zegels) Gewoonlijk werden zegels gebruikt om de eigenaar van bepaalde zaken te identificeren. Het kwam zelden voor dat vrouwen een zegel bezaten. Vrouwen hadden niet het recht om bepaalde zaken te verzegelen. Alleen vrouwen uit de allerhoogste kringen bezaten een zegel. En dan werd nog altijd de naam genoemd van haar man of haar vader.

 

 Patriarchaal

 Nooit werd het zegel van een man genoemd naar een vrouw. De oosterse samenleving was patriarchaal. De vrouw was het ‘eigendom’ van de man.

Je kunt op die zegels soms vreemde ontdekkingen doen. Zo stonden op het koninklijke zegel van koning Jehizkia de Egyptische symbolen van de zonneschijf en het anch-teken. Israel had het gebruik van zegels overgenomen van de Egyptenaren.

De twee Hebreeuwse woorden voor zegel zijn dan ook Egyptische leenwoorden. Veel namen waren interrogative namen, een naam met een vraag. Bekend is de naam i-kabod= waar is de eer, de heerlijkheid?

 

Waar is Baal?

En i=zebel betekent; waar is Bel, waar is Baal? Izebel gebruikte soms het zegel van haar man. Ze blijkt ook een eigen zegel gehad te hebben.

Nu komen we twee interessante dingen tegen bij het bestuderen van dit zegel van Izebel. Invloed Egypte Allereerst wordt duidelijk hoe enorm groot de invloed van de Egyptische religie aan het hof van Achab was.

Er was daar puur heidendom. Heel het leven aan het hof was doordrenkt door het Egyptische magische denken. De archeologie onderschrijft wat we al uit de bijbel weten

 En in de tweede plaats is ons door het zegel van Izebel duidelijk geworden, dat Izebel zich veel hoger voelde dan een gewone prinses; ze beschouwde zichzelf als een godin, als Anat, de vrouw van Baal en ze bezat net zo goed als de Egyptische Isis een levenwekkende kracht.Geen wonder dat zij de woede van de profeet Elia en de toorn van God opwekte!

Inderdaad Izebels zegel!

Dr. Marjo Korpel  heeft aannemelijk gemaakt dat dit zegel inderdaad van Izebel is geweest,hoewel men niet weet waar het oorsponkelijk is gevonden en dat maakt archeologen meestal erg argwanend.

 Deze oudtestamentica is uitermate deskundig in Ugaritische, Egyptische en Israëlitische zegels en daarom heb ik een dankbaar gebruik gemaakt van haar zeer uitvoerige en  bijzonder boeiende recente artikel in het maartnummer(2008) van Biblical Archeology Society.

U weet waarschijnlijk wel dat Izebel een van de beroemdste koninginnen van het oude Israel was Izebel (waar is Bel=Baal) was de dochter van de Foenisische koning Eth Baal van Sidon.

Zij was de  vrouw van koning Achab (972-851 voor Chr.) Ze was het archetype van een slechte vrouw. Zullen we eens even met haar kennis maken?  

We lezen in 1 Kon. 21:25 Inderdaad, niemand heeft zich er meer dan Achab op toegelegd te doen wat slecht is in de ogen van de HEER.

En het was zijn vrouw Izebel die hem daartoe aanzette. Nooit heeft zij haar Foenisische godsdienst opgegeven. Zij bleef de Baal vereren, ook al was zij getrouwd met een koning van Israël.

 Izebel had een fatale invloed op Achab.

Hij begon ook de Baäl te vereren. Hij liet in Samaria een tempel voor Baäl bouwen en richtte er een altaar voor hem op (1 Kon.16:31).

Izebel ging nog verder.Zij liet alle profeten van de HEER uitroeien.(1 Kon. 18:17) Obadja had echter nog 100 profeten laten onderduiken.

 

 Karmel

Op zekere dag komt  Achab de profeet Elia tegen” Bent u het, Elia, die Israel in het ongeluk hebt gestort? Elia antwoordde,”Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat hebt u zelf gedaan en het koningshuis van uw vader,omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd. Op de berg Karmel komt het dan tot een heftige confrontatie tussen Elia en de Baalpriesters. U kunt dit lezen in 1 Kon.18.

 Maar laten we het zegel eens wat nauwkeuriger bekijken. 

 

 

 

Op het zegel is de naam Izebel als volgt gespeld:YZBL.In de bijbel als ’YZBL.Bovenaan zie je een gehurkte leeuw met het gezicht van een vrouw en een gedeelte van de kroon van Isis/Hathor.Isis is de vrouw van Osiris.

 Bij Abydos, (zie Abydos, bijbelseplaatsen)lieten vele faro’s zich begraven om zich te identificeren met Osiris.                

 

 Leeuwin

 Het lichaam van de sphinx is een leeuwin. Zeer passend voor een koningin.In Ezechiel 19 wordt Egypte vergeleken met een leeuwin en Israel met een wijnstok(vers 2 en 10). Links zie je het Egyptische anch-teken, het teken van leven. Een strakke lijn verdeelt deze symbolen van het onderste gedeelte van het zegel. Beneden deze lijn zie je een gevleugelde zonneschijf. Daaronder zie je het beeld van een valk in de stijl van het oude Egypte, symbool van de farao.

 Aan  beide zijden van de valk bevindt zich een Uraeus, een cobra die gewoonlijk aan gebracht was op het kapsel van farao’s en Egyptische goden. De slangen hebben hun kop naar buiten gericht om vijanden te weren.

 Het symbool onder aan de valk, lijkt op een slang maar is in werkelijkheid een lotus. Het is een symbool van regeneratie, maar ook een typisch symbool voor  een vrouw, speciaal voor koninklijke vrouwen.

Dan  is er nog een heel speciaal verschijnsel te zien. De vier letters van de inscriptie blijken verspreid te zijn tussen de kleine ruimten van de symbolen.

Twee letters (Y en Z) bevinden zich net beneden de zonneschijf. Weggedrukt in de linkerhelft is de B en weggestopt in het rechtse gedeelte is de letter L. Zo iets zie je vaak op zegels. Wat we hier missen is de aleph voorafgegaan door een L, of lamed, die altijd aan de naam vooraf gaan, zoals b.v. l’melekh (voor de koning, toebehorend aan de koning). Helemaal boven aan het zegel missen we deze twee letters, omdat daar een klein gedeelte van het zegel is beschadigd. Het is wel zeker dat er oorspronkelijk heeft gestaan: L’YZBL, voor Izebel of behorend aan Izebel.

De titel ‘koningin’ ontbreekt, maar de grootte van het zegel (1,5 inch), de gevleugelde sfinx, de gevleugelde zonneschijf en vooral de valk zijn bekende symbolen van het Egyptisch koningschap. De vrouwelijke Isis-Hathor kroon op de gevleugelde sfinx suggereert dat de eigenaar van het zegel een vrouw is.

De dubbele cobra onderaan is een typisch beeld van koninginnen die een belangrijke rol gespeeld hebben vanaf de 18e eeuwse dynastie in Egypte. Deze afbeelding schijnt als een model gefunctioneerd te hebben voor veel latere koninginnen.                

 De naam Izebel is een citaat van de Baalmythe en betekent”Waar is Baal? Deze naam was daarom uitermate geschikt voor iemand als de dochter van de Foenisische koning Ethbaal. Want daardoor werd zij geïdentificeerd met de godin Anat en Anat was de geliefde van Baal!! En Anat was een Kanaänitische parallel van de Egyptische godin Isis-Hathor!.In het Ugaritische Baäl ritueel vertegenwoordigde de koningin Anat Zij had de  taak haar geliefde echtgenoot Baal te doen herleven.

Op dezelfde manier werd de farao bij zijn dood geïdentificeerd met Osiris en het was Isis die hem weer tot leven moest wekken met behulp van haar zuster. Deze beide godinnen worden vaak voorgestel als twee cobra’s                   Izebel wilde zichzelf karakteriseren als de levenwekkende kracht achter de troon.

Ze had dus goddelijke en zeker semi-goddelijke aspiraties.

 Dat was niet ongebruikelijk of vreemd. In een inscriptie noemt een koningin zich Vrouw van de god Bel (Baal)

Volgens Ezechiel 28 : 2 en 9 beschouwde koning van Tyrus zich als een god.                  

We kunnen dus zeggen dat dit zegel een krachtig getuigenis is dat zij als een godin vereerd wilde worden en dat juist deze begeerte de toorn van God heeft opgewekt!!