A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Israel (Algemeen)


 Israel

Authentiek

Ps 23 De Heer is mijn Herder ( foto 1892)

Ps 23 Gij zalft mijn hoofd met olie (foto 1892)

De Israeli's waren eind 19e eeuw erg arm en slecht behuisd

De vrouwen moesten toen ook zwaar werk verrichten

Een impressie uit Israel in 1892

 

 Op de foto zie je de fundamenten van het paleis van koning David, dat archeologen onlangs hebben blootgelegd.Men ontdekte hier ook vier toiletten, en een modrne waterafvoer. Aanvankelijk woonde David met zijn vrouwen en 17 kinderen in het paleis in Hebron. Zie voor meer bijzonderheden Stad Davids!

Loofhut in Tiberias in 1890!! Hier is de loofhut op een balkon gebouwd. Zie ook Loofhuttenfeest

 

 Het volk Israël van het Oude Testament (de Tenach) was véél omvattender dan het Joodse volk. Het volk Israël omvatte twaalf stammen teruggaande op de twaalf zonen van Jacob.

De Joden zijn hoofdzakelijk afkomstig van één enkele stam: de stam van Juda (en de stam Benjamin) 

 Israël was en is het volk van God. Met Israël had God de Heer zijn Verbond gesloten. Uit dat volk zou de Messias, de Redder van de  wereld geboren worden. Israël zou een zegen zijn voor alle volken. Uit dat roepingsbesef  heeft Israël geleefd. Het profetische boek Jona laat dat zien. Jona staat voor Israël.  Jona betekent duif. En de duif was het symbool voor Israël.

 

Ingelijfd in Israel?

"Door het geloof in Jezus Christus zijn wij in Israël ingelijfd, niet in Israël in politieke zin, niet in Israël als volk, maar in het gééstelijk Israël".

  "Hij  heeft ons op zijn rol waar Hij de volken schrijft,  geteld als in Israël ingelijfd (Ps 87).

Naast dit inlijvingsmodel is er het zogenaamde vervangingsmodel. Bij dit laatste model wordt gezegd:De kerk is ingelijfd in Israel. Ik denk dat we het anders moeten zien, meer Christocentrisch in het vervullingsmodel

 

Vervullingsmodel 

Messias 

Een Israëlvisie die het bekende’  vervanginsmodel’ en het ‘inlijvingsmodel” van hun eenzijdigheid ontdoet is het ‘ vervullingsmodel’. Jezus Christus, de Messias van Israël, is de Redder der wereld.

Jezus’ liefde is de vervulling van de Thora. Rondom de centrale figuur van Jezus Christus groepeert zich een compleet Godsvolk. 

God concentreerde het volk Israël in een persoon, die wel de weg van de gerechtigheid gaat en tevens  voor de schuld van anderen betaalt. Hij is wel uit de joden maar niet van de joden. De eerste dopelingen waren joods, maar daarbij is het niet gebleven. Zo kan die ene persoon weer uitgroeien tot een compleet Godsvolk Eerst de jood, maar ook de Griek. Johannes 10 Ik heb nog andere schapen, zegt de Goede Herder, niet afkomstig uit de stal van het jodendom.  Ook die moet Ik leiden en het zal worden één kudde, één herder. Beslissend is het luisteren naar de stem van de Jezus Christus (Joh. 10).Volgens de brief aan de Hebreeën zijn land, tempel en stad Jeruzalem niet beneden te vinden , maar toekomstig. Geen joods exlcusivisme is daarbij mogelijk,

Hieronder zien we  de verschillnde gebieden die de stammen kregen toegewezen.

Twaalf stammen van Israël

 

Men sprak van Israël van Dan tot Berseba, van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden.  Zoals je ziet, ontbreekt de stam Levi. De Levieten hadden geen eigen erfdeel.  Zij hadden een taak in de tempel.  Leden van de stam Manasse wonen in grensgebied India.

Het land Israël heb ik(naast Israël algemeen) in vier delen gesplitst:

Israël-Jeruzalem

Israël-Judea

Israël-Samaria en

Israël-Galilea.

Israel van Massada tot Caesarea Filippi


Het Heilige Land werd na de dood van Herodes de Grote (in het jaar 4 vóór Christus)  verdeeld onder drie zoons, Archelauüs, Herodes Antipas en Filippus.

    

Koninkrijk van Herodes de Grote, de kindermoordenaar van Betlehem. (Matt.  2 : 1) Daar blijkt zijn paranoïde karakter al. Zie voor de familie Herodes in vier geslachten bij Herodion. Daar vinden jullie in verhaalvorm ook de ontmoeting tussen Paulus en koning Agrippa II

Jozef en Maria zijn met peuter Jezus tot na de dood van deze Herodes in Egypte gebleven (Matt.  2:15).  Volgens Herodes' testament kreeg Archelaüs de heerschappij over Judea, Idumea en Samaria met Jeruzalem als hoofdstad.

 

 

Nazaret in 1862

Toen Jozef hoorde dat Herodes de Grote was gestorven, keerde hij terug naar Israël, maar toen hij daar tot zijn grote schrik vernam dat Archelaüs zijn vader Herodes had opgevolgd (Matt.  2:22), durfde hij niet verder te reizen. Daarom week hij uit naar Galilea en vestigde hij zich met zijn gezin als timmerman in Nazaret.  Archelaüs werd  trouwens vanwege zijn tiranniek optreden al gauw door de Joden bij de keizer aangeklaagd.  Hij was een grote schavuit.  Daarom werd hij door de keizer twee jaar later  afgezet en verbannen.   Voortaan stelde de keizer  een procurator  aan over dit gebied.  De bekendste procurator is Pontius Pilatus geweest. Tot 1961 was zijn naam in de ongewijde geschiedenis niet bekend, maar in dat jaar vond men met grote letters zijn naam ingekrast in een rotsblok naast die van keizer Tiberius in Caesarea aan de Zee

Herodes Antipas, de jongere broer van Archelaus werd tetrarch(viervorst) over Galilea en Perea en bouwde de hoofdstad Tiberias.  Hij heeft Jezus ontmoet en geprobeerd een interview af te nemen.

Hun beider halfbroer Filippus kreeg als tetrarch de grotendeels heidense gebieden ten noorden en oosten van het meer van Galilea. Jezus heeft hem waarschijnlijk nooit ontmoet. Filippus erfde zo  het ruige noorden met de hoge bergen.  Hij bouwde de plaatst Paneas in het brongebied van de Jordaan om tot zijn hoofdstad en noemde die naar de keizer en naar zichzelf Caesarea Filippi. (Rechts boven in het kaartje) Hier beleed Simon Petrus zijn geloof: in Jezus: U bent de messias, de Zoon van de levende God (Matt. 16: 16) .  Hier heb je even een overzichtje:

Archelaüs (slechts 2 jaar)Judea en SamariaJeruzalemHerodes AntipasGalilea en PereaTiberiasFilippusIturea o.a.Caesarea Filippi

Zie de nauwkeurige weergave van Lucas (Lucas 3:1). Al vrij spoedig werd het regeringscentrum van Judea van Jeruzalem naar Caesarea verplaatst met als duidelijk voordeel de directe zeeverbinding tussen Rome en de stad. 

  

Judea, Samaria en Galilea                            In Massada stond een van de paleizen van Herodes de Grote

Koning Herodes de Grote bouwde de ene burcht na de andere, want hij was ontzettend bang voor de Joden. Hij was paranoïde. Een van de bekendste vestingen was die van  Massada bij de Dode Zee.  Je ziet  nog de aarden wal die de Romeinen hebben opgeworpen om de vesting te kunnen veroveren.                                 

Op deze site gaat het  - zoals jullie weten - over de voortgang van het evangelie van Jeruzalem tot Rome. Je kunt ook zeggen dat het gaat over de globalisering van het evangelie, dat na het Pinksterfeest niet beperkt gebleven is tot een klein groepje Joden in Jeruzalem. Jezus heeft bij zijn afscheid gezegd:"Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uitersten van de aarde(Hand. 1:8).

Ik sluit me daarbij aan bij de bespreking van de verschillende plaatsen in Israël.  Het lijkt me  zinvol  de plaatsen van het land Israël ook in deze volgorde ter sprake te brengen. 

Na zijn verrijzenis heeft Jezus immers daar nog Galilea aan toegevoegd:Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien (Matt. 28: 10). Op grond hiervan wil ik de bespreking van de bijbelse plaatsen in Israël dus in vier gedeelten verdelen: Israël -Jeruzalem, Israël Judea, Israël-Samaria en Israël-Galilea.

Hoe ging Jezus naar Jeruzalem ?

 Jullie weten dat Jezus met Jozef en Maria in Nazaret woonde.

   

Minstens vijf keer is hij in Jeruzalem geweest. De Tora schreef voor dat  drie belangrijke feesten in Jeruzalem gevierd moesten worden. Met Pasen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest trokken duizenden Joodse pelgrims naar de heilige stad om die feesten te vieren. Nu kon je twee verschillende routes nemen.  Ik zal ze jullie hieronder even laten zien. Dan begrijp je ook waarom Jezus op Palmpasen via Jericho de stad binnenreed.

 

De twee routes

 

Flavius Josefus schreef "Rond de feestdagen plachten de Galileeërs door het Samaritaanse land te reizen, op weg naar de Heilige Stad. Daarmee duidt hij op de directe weg die bij Gizaï (1) de heuvels van Samaria ingaat om in zuidelijke richting langs de berg Gerizzim te slingeren en dan in Jeruzalem uit te komen via de oude noordzuidroute door de bergen. Nu was die weg niet zonder risico vanwege de vijandschap en vechtpartijen tussen Joden en Samaritanen. Flavius vertelt dat bij Gizaï Samaritaanse jongeren de pelgrims dikwijls lastig vielen. . In de bergen van Samaria  verborgen zich ook rovers.  Daaraan denkt de pelgrim in Ps 122 : "Ik hef mijn oog naar de bergen.  Vanwaar zal mijn hulp komen? "

 

 Skythopolis

Daarom was er ook een omweg via Skytopolis en Faselis. Daar stak hij de Jordaan over. Vroeger heette die plaats Betg San.

 Daar was een oversteekplaats.En nu heeft Jezus voor zijn laatste gang naar Jeruzalem ook die route gekozen, want we lezen in Marcus 10:46: " En zij kwamen in Jericho".  Jezus liep eerst voor hen uit. (Marc.10:32). Het gezelschap werd erg nerveus en bang.

In Jeruzalem loerden immers de Schriftgeleerden op Jezus! Maar inééns neemt Hij de twaalven weer apart (Marc. 10:32)

Hij wacht hen even op en dan vertelt Hij over zijn komend lijden en over zijn verrijzenis. Dat was dus op de tweede route.