A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advent


 

Komende God

 

In het begin van de geschiedenis der mensheid openbaarde God zich als de komende God.

In heel de Bijbel maakt God zich bekend als de God die komt, op ons toekomt.

God bestaat niet en staat niet, nee Hij komt. Door alle geslachten heen was Hij de Komende. Daarin ligt een belangrijk verschil tussen God en de afgoden.

Bij de afgoden – van vroeger en -  nu geldt, dat wij tot hen moeten komen. Bij God geldt dat Hij tot ons komt.

Toen Adam en Eva in het paradijs gezondigd hadden, verborgen zij zich voor God.

 

 

Omgekeerde wereld

 

Zij kwamen niet tot God. God kwam tot hen en riep hen “Waar zijn jullie toch? God was de grote initiatiefnemer. Het algemeen religieus gevoel zegt dat de mensen Godzoekers zijn. Het is net anders om God is menszoekend. Het begon er niet mee dat de mens God miste., maar dat God de mens miste. Hij is tot de mens gekomen door de profeten, via zijn Zoon, door de Heilige Geest en aan de rand der geschiedenis vindt zijn komen in majesteit plaats. Inderdaad God is de komende God.   

 

 Hoe het niet moet

 

Het adventsproject van ‘ Kind-op-Zondag ‘van 2004 laat ons de ‘Matrosjka's’ zien, Russische poppen die in elkaar passen en steeds kleiner worden.' Matrosjka is in het Russisch "moeder". Deze moeders symboliseren de vier niet-Israëlitische vrouwen die bij Matteüs in het geslachtsregister van Jezus zijn opgenomen: Tamar, Rachab, Ruth en Bathseba. Op elk van de vier komende adventszondagen stond één van deze vier vrouwen centraal in onze kindernevendiensten. Ze nemen ieder ook wat mee voor het kerstkind. Tamar een hart (symbool van haar moed),Rachab een brood (symbool van haar gastvrijheid),Ruth een huis(symbool van haar trouw), Bathseba een steen (symbool van haar draagkracht). Het kerstkind  krijgt hier dus de moed van Tamar, de gastvrijheid van Rachab, de trouw van Ruth en de draagkracht van een vrouw als Bathseba.

Kerstboodschap

'Dit project is boordevol fantasie, maar wordt hier de kerstboodschap niet volledig omgedraaid en uitgehold ? Zijn het juist niet de Tamars, de Rachabs, de Ruths en de Bathseba's die van het Kerstkind kostbare geschenken mogen ontvangen? Het geschenk van Gods oeverloze  ontferming ?Genoemde vrouwen zijn bij Matteüs de vertegenwoordigsters van de volken buiten de lichtkring van Gods verbond met Israël: respectievelijk van de Filistijnen, van de Kanaänieten, van de Moabieten en van de Hettieten. Genoemde vrouwen hebben het Kind niets te bieden. Integendeel. Zij vertegenwoordigen de heidenen die nu door Jezus Christus mogen schuilen onder de vleugels van het heil dat God allereerst aan Israël heeft toevertrouwd. Matteüs laat in dit geslachtsregister zien dat ook de heidenen mogen delen in de beloften die aan Abraham zijn toegezegd. Door het noemen van deze vier heidense vrouwen moet duidelijk worden dat ook de volken buiten Israël nu via het Kind van Bethlehem mogen delen in de erfenis van Israël.

De grote misser van dit adventsproject is toch wel dat men niet ziet dat Jezus méér is dan een optelsom van de goede eigenschappen van zijn "voormoeders". In Hem buigt zich immers de Here God Zelf in zijn grote ontferming over allen die in het geloof met lege handen tot Hem komen. In het themanummer van Kind op Zondag lezen we ook "Op de vier adventszondagen bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus." 

Maar dat doet de gemeente in Advent nu juist niet! Er is geen zich cyclisch herhalende geboorte van Christus. Een dergelijke opzet doet ons eerder denken aan de klassieke heidense mythen. Advent heeft immers alles te maken met de definitieve ‘ Come Back’ van Jezus Christus en de luisterrijke komst van zijn Koninkrijk? Die hartverwarmende toekomstverwachting mag juist in deze adventsweken niet ontbreken, nee toch? Wie Christus' eerste advent viert, verwacht ook zijn tweede!!