A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AAA God bewijzen


“God bewijzen” door Stefan Paas en Rik Peels

 

In dit boek  vindt u allerlei argumenten vóór en tégen het bestaan van God. Ze zijn beiden christen en ze willen met dit boek het debat tussen gelovigen en ongelovigen stimuleren en verdiepen. De schrijvers zijn Stefan Paas en Rik Peels. Zij willen beslist niet bewijzen dat God bestaat ,maar twijfelachtige gelovigen steuntjes in de rug geven. Ze reiken ons  wel allerlei argumenten aan die het geloven plausibeler maken. Het is  meer een filosofisch dan een theologisch boek. Het kost veel denkwerk om het te bestuderen.

Helemaal aan het einde van deze bijdrage zal ik enkele kritische vragen stellen. Daar is het hun ook om begonnen.

=====================================.

 

Hier is dus het begin.

Heel grof gezegd: er zijn drie soorten mensen

1)Theïsten of gelovigen

2) Agnosten of onbeslisten

3) Atheïsten ongelovigen 

Nu zullen er maar weinig mensen zjn die voor 100 procent geloven of niet geloven. Deze onderscheiding is daarom te simpel

Een zevenpuntsschaal is beter Voor 100 procent overtujigde gelovigen of ongelovigen  horen bij 1 of bij 7.Dat komt zelden voor. Overtuigde gelovien(die wel eens teijfelen) krijgen dan punt 2  Overtuigde  ongelovigen punt 6.Bij punt 3 en 5 komen we dan b ij de twijfelachtigen. Voor hen zijn de argumenten

 

Twijfelachtigen

 

Twijfelachtige mensen zijn dan zwevend gelovig of zwevend ongelovig. Veel mensen hebben voorkeur voor middenposities Ook daar zijn argumenten actief. Iemand die het bestaan van God welwillend overweegt, wil nog niet bij de kerkgangers gerekend worden. Er zijn karrenvrachten bewijzen geleverd dat God bestaat. Er  zijn ook goede argumenten tegen het bestaan van God..Als godsdienst de oorzaak zou zijn van heel veel ellende, zou godsdienst bestreden worden. Maar is  er een alternatief als godsdienst opgeruimd is? Nee. Godsdienst kent drie aspecten. Ze is ‘natuurlijk’ (net als bewegen), gezond en maakt gelukkig.

 

Argumenten tegen geloven in God

 1) Geloven is een projectie

Wat  je ‘god’ noemt is niet anders dan een product  an je  diepste wensen. De oproep is dan ook: wees eerlijk tegenover je zelf. Ontdek de waarheid. Voor atheïsten is dit een van de sterkste argumenten: Ik herinner me wat hij eens schreef: Het zou wel heel fijn zijn als er een milde voorzienigheid bestond en een liefdevolle vader die voor jou zorgt, maar het is toch wel toevallig dat je dit denkt, omdat je dit wenst.

De populariteit van het projectieargument  zit hem vooral in de psychologische suggestie die ervan uitgaat. Heel wat in de religie is immers inderdaad een product van verborgen verlangens. Er worden veel verlangens geprojecteerd op het scherm van de verbeelding. Er worden ook veel angsten geprojecteerd. Men beweerst dan:De hel bestaat niet maar is een projectie van angst.   Hebreeuwse profeten gebruikten de projectieargumenten al in hun kritiek op andere goden .Goden zijn creaties van mensen.

In de tweede plaats sluiten deze argumenten aan aan wat wij al weten. Wij vergissen ons  zelf ook vaak  Vij projecteren ook zelf onze verlangens en moeten later op onze ujitrspraken terugkomen.

In de derde plaats sluiten deze projectieargumenten aan bij onze huidige laat-moderne samenleving waar  de nadruk gelegd wordt op het individu dat zich moet losmaken juit de knellende banden en groepsdruk. Wees eindelijk eens  volwassen en geloof niet in god. Vind je authentieke “ik’ darvoor tgerug.  Watmoet je daartegen inbrengen? Projectie argumenten zijn vaak gevolg van zelfrechtvaardiging  Je wsil je zelf verlossen en dat red je nooit Als je gaat denken dat God niet bestaat en een projectie is, krijg je zogenaamd  rjuimte om jezelf te zijn  Je bent eindelijk zelf heer en meester Dat geeft jou een opgelucht gevoel.

 2) Geloven is gevolg van indocrinatie 

Velen beweren: geloven is gevolg van opvoeding, indoctrinatie, komt uit  een sociale omgeving, ja is zelfs een infectie, een besmetting. Een mens wordt als atheïst geboren. Geloof is vandaag een mago probleem. ‘geloven is ongezond en gevaarlijk. Religie zadelt  de mensheid  op met ongezonde en gevaarlijke ideeën!Godsdienstoorlogen zijn daarvan een heel duidelijk bewijs.

 3 Wonderen zijn onmoelijk 

De werkelijkheid van wonderen is wetenschappelijk weerlegd

Wonderen gaan in tegen de natuurwetten. 

Weerlegging: dat is alleen waar als je ujitgaat van een gesloten wereldbeeld als hypothese. Tegen de natuurwetten?Dat hoeft henelemaal  niet. Isael trok door de Rietzee, toen er een heftige wind op stak,God gebruikte de wind om Israël te hulp te komen. Men kan een bepaalde gebeurtenis als een wonder ervaren. Een bepaalde ontmoeting of gebeurtenis kan een volkomen verrassing zijn,waarin men de hand van God ziet en die toch niet gegen de natuurwetten hoeft in te gaan. Een wonder kan zkijn, dat het op een bepaald ogenblik gebeurt

 

II Argumenten voor geloven in God

1) Religie is’ natuurlijk’ 

Religie hoort bij onze natuur. Sommigen zeggen echter  :”.Het is aangeleerd. Religieuze overtuigingen zijn angroeisels  die moeten afgepeld worden” Er zijn twee afpelreacties mogelijk:

1)Opvoeding wordt vaak heimwee naar vroeger. Toen was het nog gezellig  en knus en vertrouwd. Psalmen Oude berijming bv. , God woonde om de hoek  Je kon nog mee,zingen maar nu zijn het  onbekende liederen en onbekende melodieën.

2 Geloven werd ook  als een harnas ervaren. Je moest zoveel en je mocht zo veel niet. Romantiek geloven en geloven on der een knellend jukkan vandaag niet meer.Waarom zouden we in Gpd geloven? Waarom niet? Lujisteren naar Mozart even natuurlijk als geloven in God Geloof is geen soort ziekte of psychose. Geloven is een gezonde gewoonte. Religie voorziet in onze behoefte van afhankelijkheid en spiritualiteit, je leert omgaan met schuld en schaamte. Religieus actieve mensen leiden een meer geregeld leven. Geloven behoort tot de ‘natuurlijkheid’ van het le even Geloven sluit aan bij de existentiële behoeften van de mens.Religie helpt   je langer gezond te blijven. 3  Religie is goed voor je

Hogere religiositeit werkt stres-regulerend en versterkt het immuunsysteem door onze hormoonhuishouding te beïnvloeden maakt minder vatbaar voor hart en vaatziekten,en geeft een lagere bloeddruk Hierover zijn veel strudies verschenen. Religie kan zelfs therapeutische rol spelen bij depressie, Het is pure onzin te zeggen dat geloof angstig maakt. Religieus actieven leiden een meer regelmatig leven hebben meer sociale disciplinering. Relie is natuurlijk, gezond en ook nuttig. Religies en religieuze mensen moeten we niet afrekenen op wandaden van enkelen. Er zijn ook foute religies, maar die mogen we niet aanhalen als bewijs dat religie niet deugt. Daarom moet de waarheidsvraag altijd gesteld worden.

 4 Religie is nuttig 

Vrijwilligerswerk in Nederland is in belangrijke mate afhankelijk van kerkleden. Trouwe kerkleden  zijn de actiefsten.   Goed gecultiveerd geloof is niet alleen natuurlijk en , gezond maar , ook nuttig. Er zijn veel argumenten om te gaan geloven. Veel gelovigen zijn echter in de atheïstische valkuil gestapt. Je moet je geloof bewijzen, Ja dat vragen ze:Je moet je geloof en geloven rechtvaardigen Wat een onzin.Je hoeft je toch ook niet te rechtvaardigen dat je van Mozart en Bachmuziek houdt? . Je kiest er voor omdat je het leuk vindt. Als een ander het gek vind    dat je gelooft, zal hij wellicht vragen:Waarom doe je zo gek om te geloven? Persoonlijke noot;Het NRC v erbaasde zich erover dat de huidige paus zo vaak de duivel ter  sprake bracht en nog geloofde in zijn bestaan. Dat vond die krant toch wel heel primitief dat een mens met die functie zulke vreemde opvattingen er op na hield.

 

Enkele kritische vragen:

 

Enkele spontane reacties van mijn kant.

 

Is de inhoud van dit boek voor de meeste mensen niet te moeilijk?Je krijgt soms de indruk dat het voor vakdeskundigen is geschreven.

De schrijvers nemen mensen die niet geloven serieus Dat is ujitstekend.

Niet christenen krijgen terecht uitvoerig het woord.  Ze worden daarin  door christenen van repliek gediend. De schrijvers doen in dit boek hertzlfde als waartoe zij anderen oproepen.Dat moerten we waarderen.

Toch enkele vragen.

Waarom wordt het belangrijkste motief om te geloven niet genoemd, namelijk dat  God zichzelf ter srake gebbracht heeft? Zie bij Talen.

En ik ga niet geloven omdat geloof zoo naturlijk, gezond nujttig en gelujkkigmakend is. Kom nou daar geloof ik niets van. Ik gaa in God geloven omdat je er niet meer onder ujit kunt. Met Jeremia ga je zeggen: Heer, U hebt mij overreed en ik heb me laten overredenu bent mij te sterk geweest.

Geloven ga je omdat je net als Abraham die stem gehjoord hebt.

Aan het geloven gaat het luisteren vooraf.

Waarom wordt de waarheidsvraag niet gesteld? Geldt ook voor de andersgelovigen dat geloof in God gezond en gelukkig maakt? Moeten we niet djuidelijker laten zien dat we uitgaan van de normativiteit vande Woordopenbaring??