A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vrouwen 1Jezus' team


 

 

 

Jezus trok van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te vertellen. De twaalven vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes en Susanna – en nog tal van anderen die uit hun eigen middelen voor hen zorgden (Luc.8:1-3). 

Ik neem u even mee in die grote stoet van mannen en vrouwen die Jezus zijn gaan volgen. Ze zijn of door Hem geroepen, of door Hem genezen. De route loopt door het Galilese land via Fenicië en het Overjordaanse naar Jeruzalem.

 

 Groot Gezelschap

 

Het is een zeer groot gezelschap dat van dorp tot dorp en van stad tot stad trekt. Hebt u zich er nooit over verbaasd dat zo’ n groot aantal vrouwen meeliep? ‘Het waren er zeer velen’ lezen we telkens. Dat was ongehoord in Israël! Vrouwen telden niet mee in het openbare leven en ze volgden zeker geen rabbi’s. Jezus had een onvoorstelbaar grote aantrekkingskracht op vrouwen. Ze voelden het onmiddellijk: deze man is anders.

 

Wie loopt daar?

 

 

Kijk, daar loopt Maria Magdalena. Ze had Magdala met de vele scheepswerfjes aan het meer van Galilea verlaten en was Jezus gaan volgen. Ze was niet onbemiddeld.We herkennen direct ook Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes Antipas. Johanna leefde in de onmiddellijk nabijheid van twee wulpse en zeer wrede vrouwen:Herodes’ echtgenote  Herodias en haar dochter Salóme, die Johannes de Doper koelbloedig lieten ombrengen. We weten niet wat Herodes er van gevonden heeft, toen Johanna hem vertelde dat zij haar echtgenoot en ook het fraaie paleis in Tiberias ging verlaten om rabbi Jezus te volgen. Heeft hij haar de ruimte gelaten?   We weten alleen dat Jezus haar genezen heeft en dat zij toen Jezus is gaan volgen. Opmerkelijk is de overlevering die vertelt dat Chusas   zijn positie  aan het hof verspeelde door de bekering van zijn vrouw en haar vrijmoedig  getuigenis aan het hof. Naast haar loopt  Susanna. Haar naam wordt maar één keer genoemd.

 

 

Tante Salome

 

Verder zien we  Salóme, de moeder van de beiden apostelen Johannes en Jakobus.  Matteüs noemt haar  de moeder van de zonen van Zebedeüs (Matt. 27:56). Zebedeüs had een groot vissersbedrijf aan het meer van Galilea. Hij was geen ZZP-er want we weten uit de Bijbel dat hij personeel in dienst had. Hij en zijn familie zijn bekend in de hogere kringen in Israël. Zijn zoon Johannes was in ieder geval een bekende van de hogepriester, waardoor Petrus toestemming kreeg de arrestant Jezus te volgen in het hogepriesterlijk paleis (Joh. 18:16). Algemeen wordt aangenomen dat Salóme de zuster was van Jezus’ moeder.  Zij was dus de tante van Jezus.

 

 

Tot op de kruisheuvel

 

 We zien haar net als Maria Magdalena weer terug op de kruisheuvel waar zij samen met Maria verbijsterd moet toekijken hoe Jezus wordt gekruisigd (Marcus 15:40). Ook zij was dus met vele andere vrouwen Jezus en de discipelen gevolgd naar Jeruzalem. Salóme had oog voor wie Jezus was: de toekomstige koning van Israël en het Godsrijk. Met haar beide zoons, Johannes en Jakobus was zij indertijd naar Jezus toegegaan en ze had tot Jezus gezegd; Meester,beloof mij dat deze beide zoons van Mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links.”,Zij dacht zo een schitterende carrière van haar zoons veilig te stellen. Waren ze per slot van rekening niet de neven  van  haar  zuster Maria? Staande bij Jezus’kruis zal zij wellicht gedacht hebben: van dat Koninkrijk van mijn neef komt dus niets terecht.

 

 

Nog een Maria

 

Een naam moet ik nog noemen:Maria, de moeder van Jakobus en Josef, de vrouw van Alfeüs. Van die Alfeüs horen we niet zoveel, maar hij was wel een van de twaalf apostelen die Jezus had uitgekozen .Nog veel meer vrouwen hadden huis en haard  verlaten en hadden zich voor zeker meer dan een jaar bij Jezus   aangesloten. Zij waren niet uitgekozen door Jezus zoals de twaalven,zij werden ook niet uitgezonden om te prediken, maar zij hadden wel een duidelijke functie.  Die groep vertegenwoordigt   het nieuwe Godsvolk. Zo trekt Jezus met een grote schare mannen en vrouwen van Galilea naar Jeruzalem. Zo iets hebben de mensen nog nooit gezien. Dat is toch wel heel uitzonderlijk. Zoveel mannen en vrouwen met elkaar op stap! Dit zal Jezus enorm bemoedigd hebben.

 

 

Huishoudelijk werk 

 

 Hebben we wel eens nagedacht over wat al die vrouwen gedaan hebben en dagelijks  meer een jaar lang moesten doen? Er moest dagelijks voor dertien mannen en veel vrouwen worden gekookt, gewassen versteld en inkopen gedaan. Natuurlijk moesten de vrouwen ook bovenkleden, onderkleden en mantels aanschaffen voor zo’n lange tocht. Dat laatste was alleen mogelijke in de grote steden, want dorpen kenden geen winkels.

 

 

Dienen

 

“De vrouwen dienden hen met was zij bezaten’  schrijft Lucas. In de grondtekst lezen we het woord diakoneo, waar het woord diaken van is afgeleid. Sommige vrouwen zullen wel financieel krachtige mannen gehad hebben, maar wat hebben zij veel persoonlijke offers moeten brengen om alles achter te laten en Jezus te volgen. Tot aan de kruisheuvel, want daar komen we de vrouwen weer tegen, terwijl nota bene de apostelen, behalve Johannes, daar afwezig zijn.

Ik vind het ook opmerkelijk dat de jaloezie en de meedogenloze verdachtmaking van de vijanden van Jezus, nooit  enige aanleiding zijn geweest tot praatjes of verdachtmaking.

De vrouwen laten  zich er ook niet op voorstaan dat zij Jezus belangeloos  zijn gevolgd. Ze verwachten ook geen beloning zoals  Petus, Jakobus en Johannes.

 

 

Warmte

 

 

De vrouwen hebben warmte gebracht in het mannenbestaan van Jezus en zijn discipelen. Jezus heeft door zijn woorden en zijn gedrag een nieuwe dimensie toegevoegd aan de man/vrouw relatie! Die vele maanden lange trektocht van Jezus met vele mannen en vrouwen was een echt leerhuis, waar niet alleen de discipelen van Jezus, maar ook vele, vele vrouwen dagelijks geleerd hebben wie Jezus is. Wat heeft God de Zoon zich vernederd, door zich totaal afhankelijk te maken van de liefdedienst van vrouwen! Hij heeft hen ook geleerd dat man en  vrouw gelijkwaardige partners voor God zijn.