A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vervulling


Vervulling. 

”Vrede op aard’ het is vervuld. Gods beloften worden heerlijk vervuld.

 

Aanbidding herders. 

Panorama Betlehem. 

Velden  van Efrata. 

Wijzen (magiers) uit het oosten. 

Is het jou ook opgevallen dat we in het evangelie naar Mattheüs voortdurend lezen: ”opdat in vervulling zou gaan" en daarop volgt er een tekstgedeelte uit het Oude Testament. De komst van de Here Jezus Christus en zijn geboorte betekent het begin van de vervulling van al Gods beloften waarvan we lezen in het Oude Testament. Ik ben er verbaasd over dat Mattheüs op een overweldigend aantal plaatsen in zijn evangelie ons daarop attent maakt. Ik maak daarbij een dankbaar gebruik van een schitterend artikel dat Dr. G.J. Mink geschreven heeft in het decembernummer van het maandblad CREDO. Het gaat daarin over de betekenis van het Kerstfeest. Vraag dat nummer eens aan. Het is een schitterend blad met zeldzaam mooie foto’s. Email: dsgroenendijk@hetnet .nl. Het laatste nummer gaat over de betekenis van het Kerstfeest. Veel van Gods beloften zijn vervuld. Maar niet allemaal. We zijn nog niet verlost. Die verlossing komt pas bij de tweede Advent, de wederkomt van Christus aan het einde der tijden.

Immanuël

 

Die naam betekent: ''God met ons." Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat we lezen in Jesaja7:14: ”Een jonge vrouw zal zwanger worden en je zult Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: 'God met ons'.” Eeuwig Woord u willen wij bezingen: "God uit God Licht uit licht, spelend voor Gods aangezicht. Dienaar van Gods hoogbevel, kind der maagd, Immanuël."

 

Leider

 

Mattheüs schrijft (2:5b en6): "Zo staat geschreven bij de profeet Micha: 'Betlehem!'." "Jij bent zeker niet de minste van de leiders van Juda. Uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal leiden." (Micha 5; 1)

 

De Redder van de wereld

De kerstboodschap is bestemd voor alle volken. Ook voor de aartsvijanden van Israël. Mattheüs schrijft: "Zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer gezegd is. Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen."(Hosa 11 :1) Vondel dichtte: "O Kerstnacht schoner dan de dagen, hoe kan Herodes ’t Licht verdragen dat in uw duisternissen blinkt."

Het Licht voor de wereld

 

Het is nog donker in de wereld. De machten der duisternis hebben een geweldig grote macht. Mattheüs schrijft (4:14-16 ):  "Zo gaat in vervulling hetgeen gezegd is door de profeet Jesaja: 'Zij die woonden in de schaduw van de dood, worden door het licht beschenen'. (Jes.8:23 en9:1) Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een schitterend licht.'" Daarom zingen wij op het Kerstfeest: "Daar is uit ’s werelds duistre wolken, een licht der lichten opgegaan."

 

Onaanzienlijke

De Here Jezus werd echt mens. Hij deelde onze ziekten, ons lijden en de dood. Zo ging in vervulling schrijft Mattheus (8:18) wat we lezen in Jesaja 53:4: "Hij heeft onze kwalen op zich genomen."  Wordt door Jesaja de weerloosheid beklemtoond van de lijdende Knecht van de HEER, Mattheüs legt de nadruk op de overmacht.

Dienaar

We hebben allemaal een knauw van het leven ontvangen door ziekte, ellende en narigheid. Je kunt wel zeggen dat Jezus onze schuld heeft weggenomen en dat wij God als onze hemelse Vader mogen kennen, maar daarmee zijn we nog niet verlost. Christus is wel aanwezig. Hij zal niet rusten voordat de complete wereld is verlost. Dat zal hij doen bij zijn tweede advent, zijn wederkomst. Dan zal Hij alle gestorven geliefden opwekken en een nieuw lichaam geven. Mattheüs schrijft: "Dan gaat in vervulling hetgeen geschreven is door de profeet Jesaja:(Mat 12 :17-21) 'Hier is de dienaar die ik gekozen heb, die ik liefheb in wie ik vreugde vindt. Hij zal geen woordenstrijd aanaan, het geknakte riet breekt hij niet af en hij zal op straat zijn stem niet verheffen. Hij dooft de kwijnende vlam niet uit'."

Prediker

De Here Jezus heeft alles van zijn Vader bekend gemaakt. Dat deed Hij rechtstreeks door zijn prediking maar ook via gelijkenissen. Mattheüs schrijft: "Zo gaat in vervulling wat geschreven is door de profeet: 'Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen. Ik zal bekendmaken wat sinds de schepping is verborgen'." (Ps., 78:2)

Koning

De zoon van God kwam in deze wereld. Hij was zachtmoedig en nederig van hart. Daarom kunnen mensen rust vinden voor hun zielen. Mattheüs schrijft: "Zo is in vervulling gegaan hetgeen gezegd is door de profeet: (21:4 en 5) 'Zeg tegen Sion: Kijk je koning is in aantocht. Hij rijdt op een ezel, een jong veulen, een lastdier. Hij is zachtmoedig en nederig van hart.(Zacharia9:9). Het is geen aardse koning die hier verschijnt: Heft op uw hoofden poorten wijd. Wie is het die hier binnenrijt? Begroet hem Heer der heerlijkheid en Heiland vol barmhartigheid'."

Hoeksteen

De wereld vond Hem een waardeloze steen. Een praatjesmaker, een waardeloze figuur. De architecten van deze wereld hebben Hem afgekeurd. Met Hem konden ze niets beginnen. “Kruisigen, kruisigen” riep het volk. Maar God heeft deze steen tot een hoeksteen gemaakt waarop het hele gebouw van de nieuwe mensheid rust. God heeft hem als hoeksteen gebruikt voor zijn Koninkrijk. Matteüs schreef: "Hebt u niet gelezen in de Schriften: 'De steen die de bouwers afkeurden, is geworden tot een en hoeksteen. (Matt. 21:42) De steen die door de tempelbouwers veracht’lijk was een plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers door God tot steen des hoeks gelegd’( Ps 18;22-23)."

De Herder

“Jullie zullen deze nacht allemaal van mij afvallen.” Zo geeft Mattheüs de woorden van Jezus weer die Hij sprak tot zijn leerlingen.(Matt. 26 ;31). Zullen de schapen trouw blijven als de herder wordt gearresteerd? Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Die woorden worden vervuld in Zach 13 :7 : "Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden." Kerstfeest roept ons tot inkeer en ommekeer. Zullen de schapen verloren gaan? Nee, want Hij leefde in onze plaats. Hij droeg de Godverlatenheid in onze plaats. Zo deed Hij Ps 22 in vervulling gaan: “Mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten?”

 

Immanuël

God die tot ons kwam in zijn Zoon, is nog steeds aanwezig. Mattheüs laat ons dat weten in het laatste hoofdstuk van zijn evangeliebeschrijving (28:20). Als Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen, zegt Hij: "Ik ben met jullie tot aan de voltooiing der wereld."  Hier klinkt weer het 'Immanuël'. Is dit ook weer een vervulling van een oud-testamentisch woord? Ja zeker, want dat had de propfeet Haggaï al voorzegd: "Ik ben bij jullie spreekt de HEER."(Haggaï 1:13) Ook hier wordt weer duidelijk dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament een onverbrekelijke eenheid vormen.