A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Een vijgenboom had grote bladeren


Zolang Salomo leefde konden de inwoners van Juda en Israël onbezorgd onder hun wijnrank en hun vijgenboom zitten (1 Kon. 5:5).

De vijgenboom behoort tot de familie van de moerbeiachtigen.
Het is een boom die heel veel schaduw geeft. De boom op de foto staat geïsoleerd, op zijn eentje, net als die boom uit de evangeliën (Luc. 13:6).

Natanael

Nathanaël zat onder de vijgenboom. Wellicht in Kana waar hij woonde. Jezus zei:

Ik had je al gezien vóórdat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat (Joh.1: 50).

Voor de Joodse wetsleraar was het een gebruikelijke plaats om zich bezig te houden met de dingen van God.

 Met zijn laag neerhangende takken kon je er ongestoord en ongezien je wijden aan de studie van de Schrift.

 Het is een plek van vrede. Ongetwijfeld heeft Nathanaël daar onder de vijgenboom zijn verlangen naar het Vrederijk gevoed.

Hij heeft zijn verwachting levend gehouden. Hij heeft gebeden om de komst van de Messias. En dan wordt hij geroepen om de Messias te zien en te ontmoeten.

Het is goed voor een mens om een vijgenboom te hebben.

Om een plek van rust te hebben, een plek van overdenking en gebed.

 Een plek waar je herinnerd wordt aan de vrede met God en waar je die vrede kunt oefenen.

 Een plek ook waar je jezelf voorbereidt op Zijn Komst.

Een plek waar je vast vooruit grijpt op het Rijk van God. Een plek waar je de sfeer en het gevoel van het Vrederijk alvast kunt beleven.

Jezus heeft de vijgenboom ook vaak gebruik bij zijn onderwijs.Het beeld van de verdorde vijgenboom was voor hem een beeld van Israël

De vijgenboom in het wapen van Israël

 

 

In het wapen van Israël wordt de menora geflankeerd door twee olijftakken.

Op deze wijze wordt door het wapen het visioen van de profeet Zacharia opgeroepen. Zacharia is de profeet die met het volk van Israël vanuit de Babylonische ballingschap naar het beloofde land terugkeerde om daar Jeruzalem te herbouwen en om tevens de Tempel opnieuw een plaats te geven in het centrum van het volksleven. Bij deze profeet lezen we in het vijfde nachtgezicht de volgende woorden

 ‘Hij (de engel) zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen erbovenop en twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak: Wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel die met mij sprak mij ten antwoord: Weet gij niet, wat dit betekent? Hij antwoordde mij: Dit is het woord des HEREN tot Zerubbabel: niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

De verdorde vijgenboom als waarschuwing

Met de verdorde vijgenboom in de omgeving van Jeruzalem waarover de evangelisten vertellen  (Marcus 11: 12-14, 20-22) en Matt, 21: 18-22) hebben veel mensen het moeilijk.Hoe kan Jezus die zoveel zieken genas, een boom vervloeken?

En is het ook niet erg onredelijk van Jezus om vruchten te verwachten, terwijl erkend moest worden, dat het niet de tijd was voor de vijgen?(Marc.11:13).

We kunnen het onderstaande daarover opmerken.

De tijd waarop Jezus op de boom toeliep is nauwkeurig bekend. Het was na de intocht in Jeruzalem, vlak vóór Pasen.

In het voorjaar beginnen aan de vijgenboom de bladeren tevoorschijn te komen.

Tegelijk met de bladeren verschijnen aan de uiteinden van de twijgen ook kleine vruchtjes, groene knobbeltjes ter grootte van kleine kersen. Ze hebben dezelfde kleur als de bladeren en zijn er min of meer onder verscholen. 

Om ze te ontdekken moet je er wel heengaan en ze van vlak bij gaan kijken.De Arabieren noemen deze kleine vruchtjes taqsh.

Ze zijn van weinig nut, maar worden in geval  van nood door herders en boeren gegeten om de honger te stillen.

Zo is ook Jezus op die vijgenboom toegelopen om te kijken of er al van die kleine vruchtjes aanzaten. Jezus had echt trek.

Hij wist wel dat het nog niet de tijd voor vijgen was, maar hij kon wel taqsh verwachten.

Marcus schrijft ook niet dat Jezus keek of er al vijgen waren, nee, hij liep op de boom toe in de hoop iets eetbaars te vinden"

Ik vind dit zo echt menselijk. Jezus zei wellicht tegen zijn leerlingen; mensen, ik ga even bij die vijgenboom kijken of er al taqsh aan zit. Meer verwachtte Jezus ook niet

Het was immers nog te  vroeg.

De echte zomervijgen zijn pas in Juli en Augustus rijp

Jezus constateert nu dat de vijgenboom dood is.Hij draagt geen vrucht, want de taqsh hadden er  al aan moeten zitten.

Op een afstand zag hij er uit als andere vijgenbomen.

Hij was rijk aan blad. Op het eerste gezicht was er veel dat diepe indruk maakte, maar als je de vijgenboom van dichtbij bekeek, bleek hij onvruchtbaar te zijn.

Die onvruchtbare vijgenboom  was voor Jezus een beeld voor Jeruzalem en het volk Israël.

Op het eerste gezicht was er veel dat indruk maakte.

Er werden veel offers gebracht. De Farizeeën spraken lange gebeden uit.

Er werd eindeloos gediscussieerd over de uitleg van de geboden, maar het was slechts uiterlijke schijn Er was geen geloof, hoop en liefde.

Hun leven was onvruchtbaar voor het Godsrijk