A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voorspraak


Christus te verheven?

Het probleem van de rooms-katholieke kerk van de middeleeuwen was dat Jezus Christus zo zeer ging delen in de heiligheid van God de Vader, dat Hij voor zondige mensen eigenlijk niet meer bereikbaar was. Hij was te hoog, te verheven, te streng. Je kon niet zo vertrouwelijk met Hem omgaan. Je kunt dit nog duidelijk zien in het voorportaal van vele rooms-katholieke kerken in de middeleeuwen. Jezus is daar meestal afgebeeld als de komende Rechter. Dat is natuurlijk een totaal ander beeld dan het beeld van de goede Herder, die een gewond of verdwaald lammetje op zijn schouders draagt. Als de gelovigen naar de middeleeuwse kerken gingen, werden ze telkens weer geconfronteerd met Christus als de strenge Rechter die zal terugkomen om levenden en doden te oordelen. Dat stimuleerde hun diep verlangen naar voorspraken die dichter bij de gewone mensen stonden. Die naast hen gingen staan. In die behoefte voorzagen de heiligen. Zij worden nog steeds aangeroepen om voor ons te bidden Vooral de moeder van Christus wordt nog steeds aangeroepen. Zij werden een voorspraak bij God en zelfs bij Christus.

Ave Christus, bid voor ons

In Hebr.7 wordt Christus getekend als de grote Hogepriester, die leeft om voor ons te bidden. Hij is wel hoogverheven, maar Hij pleit voor ons als een advocaat, maar Jezus is toch vooral de hogepriester die het offer van zijn leven heeft gebracht om de mens met God te verzoenen. In artikel 26 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat de zin” Want er is niemand in de hemel of op aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus Christus.”

De enige Voorspraak

Als Christus onze enige Voorspraak is, hoeven we niet een keus te doen uit verschillede heiligen en kunnen we ook niet een beroep doen op onze waardigheid als wij tot God gaan. Alleen mensen die beseffen dat zij in zichzelf onwaardig zijn, kunnen rekenen op de voorspraak van Christus. ‘Wanneer men eenmaal de wonderlijke liefde van Jezus Christus heeft leren kennen, krijgt ook de betekenis van zijn moeder als vanzelf meer aanvaardbare proporties. Dit zien we ook inderdaad gebeuren in de beide boeken die paus Benedictus XVI over Jezus van Nazaret heeft geschreven. Aan de wijze waarop hierin Maria ter sprake komt, kan een protestant nauwelijks aanstoot nemen’. (Dr.R. Fernhout).

Voorbede voor Petrus

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor jullie gebeden dat jullie geloof niet zou bezwijken (Luc.22.31)- NBVIn de vertaling van het NBG lezen we:Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd u te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken (NBG)

Deze woorden heeft Jezus gesproken vlak voor zijn arrestatie. Hij spreekt hier als de ware hogepriester. Jezus weet dat Simon Hem zal verraden: “Ik ken die mens niet”.Jezus weet ook dat Satan alles in het werk zal stellen om het geloof van Simon Petrus af te pakken. De voorbede van Jezus doet hem het geloof behouden.

Tarwezifter

In de NBG vertaling lezen we: de Satan heeft getracht jou te ziften als de tarwe. Kent u dit beeld? Vroeger gebruikten de boeren bij het dorsen van het graan een wan, dat is een grote zeef met een doorsnee van wel 4 meter. De gedorste korenaren werden op de wan gelegd. Vervolgens werd die wan met vereende krachten van de boeren omhoog geworpen. Het kaf werd weggeblazen door de wind, maar het veel zwaardere koren viel naar beneden en zo werden koren en kaf gescheiden. Het ging om het koren. Het kaf was waardeloos. Het is de Satan niet te doen om het koren maar om het kaf. Satan gebruikt zijn wan om het koren te verwijderen en het kaf over te houden. Op de komende dag van de oogst van het Godsrijk zou hij zo graag zien dat de oogst mislukt. Daarom komt ook Simon Petrus in zijn wan. En ook wij komen in zijn wan. Het gevolg is onder andere dat het geloof in Christus steeds meer afbrokkelt en wegsijpelt. Jezus als de ware hogepriester weet dit. Hij zegt:”De Satan heeft getracht jullie te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. De hogepriester had in Israël de taak om te offeren en om te bidden voor het volk. Jezus is de ware hogepriester.Inhoudskopierechten worden uitgegeven door Reinier van den Berg of Stichting Nederlandse Volkszending