A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doodsvisies


Bijna-dood-ervaringen

Mensen die klinisch dood geweest zijn vertellen hun verhalen. Er zijn verschillende overeenkomsten. Ze hebben een zekere schroom om er over te vertellen. Er vindt volgens hen een ‘buiten-het-lichaam-treden’ plaats.

De film van je leven trekt aan je voorbij (komt nogal voor bij bijna-verdrinking).

In deze film is de mens zelf toeschouwer. Tenslotte is er ook de tunnel-ervaring. Men moet eerst door een eindeloos lange tunnel heen.

Volgens prof. Van Lommel beleeft slechts 15% van de mensen met wie hij hierover gesproken heeft, het verblijf in die tunnel als angstig  ervaren terwijl het licht waar men naartoe wordt getrokken een intens  vredig gevoel geeft. Men ziet prachtige kleuren en hoort wondermooie muziek.
Cultuur van de dood.

Decade van de dood

  De jaren negentig worden wel eens genoemde de Decade van de Dood.

Enerzijds heersen er doodsverachting en doodsdrift, anderzijds doodsangst en stervensnood.

De Paus sprak over een ware cultuur van de dood. Jeugd en vitaliteit worden vereerd als nieuwe afgoden. De mensen van de vorig eeuw hebben twee wereldoorlogen,meegemaakt, de totalitaire regiems van Hitler en Stalin, en de volkerenmoord in Afrika.


De Spaanse griep sleepte in 1918 20 miljoen mensen naar het graf.

Onder Abortus worden 50 miljoen levens-in-wording jaarlijks afgebroken. Jaarlijks beëindigen 800.000 mensen hun leven door zelfdoding.

Er zijn slechts drie vragen die behoren tot de oervragen van het menselijk leven:

de vraag naar God, de vraag naar de dood en de vraag naar de zin van het leven.

Executie van Bonhoeffer

Tien jaar na Bonhoeffers dood schreef de kamparts van Flossenburg waar de terechtstelling van Bonhoeffer plaats vond:

Door de half open deur van een kamer in de barakken zag ik, voordat hij zijn gevangeniskleding uittrok, pastor Bonhoeffer neergeknield in innig gebed met zijn God.

 

De manier van bidden, zo vol overgave en zo zeker van verhoring, van deze buitengewoon sympathieke man heeft me zeer aangegrepen.

 

Ook op de terechtstellingsplaats zelf verrichtte hij nog een kort gebed en beklom toen moedigt en kalmde trapl naar de galg.

De dood volgde na een paar seconden. Ik heb in mijn vijftig jarenj praktijk als dokter zelfd een man zo vol overgave aan God zien stereven’

Dood in Egypte

Er is geen volk geweest dat zo intens over de dood heeft nagedacht als het volk van de Farao´s.

De gemiddelde leeftijd onder hen was niet hoger dan 20- 30 jaar.

De Egyptenaren dachten dat je de dood die voor ons een vijand is,te vriend  kon houden door allerlei magische rituelen.
Ook de beelden en figuren op de wanden van het graf konden door de magische spreuken van de priesters tot leven gebracht worden.
De oude Egyptenaren meenden dat je de dode allerlei dingen kon meegeven, die hij nodig had in de onderwereld.

 Het lichaam was voor hen heel belangrijk. Zij zeiden niet Ik heb een lichaam, maar ik ben een lichaam.

Zonder lichaam was er geen leven na dit leven. Daarom was de mummuficatie een belangrijk onderdeel van het begrafenisritueel
Tal van teksten werden op grafwanden, sarcofagen, amuletten en papyrusrollen aangebracht. Men noemde die de “dodenboeken”.

Het waren reisgidsen voor de dode op weg door de onderwereld. De onderwereld stelden de Egyptenaren zich voor in het westen.

Dáár ging de zon onder. Vandaar dat alle piramiden en rotsgraven op de westelijke oever van de Nijl liggen.

 

Dodenboeken

In het dodenboek 125 lezen we hoe de doden verschijnen voor Osiris, de god van de onderwereld. Hij was ook de dodenrechter.

Hij hanteert een weegschaal. Het hart van de dode wordt op de ene schaal gelegd en het teken van MA-AT, gerechtigheid op de andere schaal. De mens kon aan het laatste gericht ontkomen door de zogenoemde “negatieve confessie”, die een magische functie had. Ik heb nooit gestolen, nooit iemand belasterd enz. enz. Dan had hij ook nooit gestolen enz.

 

Boek des levens

 

In Openbaring  20: 12 lezen we daarentegen over het Boek des Levens, dat is het receptiealbum waarin de namen staan opgetekend van allen die uitgenodigd zijn voor het feest van de bruiloft van het Lam.
Het viel mij op in Johannes 5 : 24 dat niet alleen God, maar ook Jezus Christus, leven heeft in zichzelf. Wij hebben ‘ geen leven in ons zelf’ . Wij lopen met de dood in de schoenen. Hij niet. Hij is van Hoge Komaf!

Opstandingsgeloof

Tegenover de cultuur van de dood  predikt de christelijke kerk het opstandingsgeloof. De kerk bindt de strijd aan tegen de machten van de dood
“Ik ben als de dood voor de dood” zei Wim Kan. God is echter niet een God van doden, maar van levenden (Luc.20 : 38).
In het Oude Testament is er sprake van de sjeool, het dodenrijk, waar de schimmen een schaduwachtig bestaan leiden. Toch is er in het O.T. sprake van dat de Israëlieten meer verwachten: Op uw heil wacht ik o Here, (Gen 49). In het Nieuwe Testament breekt de Paasjubel pas echt los; Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.
Wij zijn geen christenen tot een bepaalde datum, omdat aan het christelijk geloof de hoop verbonden is, die niet beschaamt, dat is teleurstelt.

God grijpt na ons sterven ook niet in een leegte, maar Hij bewaart onze identiteit door alle veranderingen heen. De golven van de Geest die wij ontvangen hebben staan garant voor de zee die volgt
Zelfs de dood zal  ons niet kunnen scheiden van de liefde van Christus. Paulus is daarvan overtuigd Want ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Jezus Christus (Rom. 8)
Het christelijk geloof is niet opgesloten binnen onze ervaringswerkelijkheid, maar het richt zich op de Woordopenbaring. Daarom hebben wij een gegronde toekomstverwachting.

Hoe is het hiernamaals?

We moeten ons nu tevreden stellen met de sobere mededelingen van  het apostolisch getuigenis. Vooral het woord van de Heiland die gezegd heeft :"Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven
Hij geeft ons de zekerheid dat we gereserveerde plaatsen hebben in de hemel waarvan het toegangsbewijs al betaald is.
De trekkracht van Gods beloften is sterker dan de zuigkracht van de dood.