A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dronkenschap had vroeger religieus karakter


 

Dronkenschap als extase

Drankmisbruik en dronkenschap kwamen ook in de tijd van de bijbel heel vaak voor. Ze hadden heel vaak een religieus karakter.

 

Dionysos

Ik denk aan de feesten die ter ere van Dionysus werden gehouden.

Dat waren puur heidense feesten waarbij alle remmen werden losgegooid. 

Ze waren bekend door hun grote losbandigheid en zedeloosheid.

Dionysus trok de stad door, op de voet gevolgd door de saters, dat waren de de bosgoden, ruigbehaard  en met bokkenpoten, omringd door een Bacchantenkoor.

Daar was ook de opzwepende muziek en een tot razernij gebrachte, hysterische vrouwenschare, die tierend en schreeuwend door de straten trok.

Het was een religieus festijn, omdat het de mensen in vervoering bracht.

De mensen gingen uit hun dak. Er werd  veel wijn gedronken omdat men geloofde dat men op die manier in contact met de godheid kon komen. Je trad als het ware buiten je zelf.Je raakte in vervoering.

  Je kwam in extase. Je geest werd verruimd en je werd opgenomen in de wereld van de goddelijke dingen.  Je werd high door alcohol.

 

Efeze

Dat was vooral het geval in de grote wereldstad Efeze. En daarom schrijft de apostel:bedrinkt u niet aan wijn, maar wordt vervuld van de Heilige Geest.(Ef.  5:15) Paulus schrijft hier niet als geheelonthouder.

 

Nazireers

Geheelonthouders waren in Israël alleen de Nazireërs.  Dat waren mensen die op een heel bijzondere wijze aan God gewijd waren. 

Ze waren afgezonderd voor een speciale dienst, zoals Simson, Samuël en Johannes de Doper.

Jezus was geen Nazireër.  Hij was wel een Nazoreër, maar dat was heel iets anders.Hij werd Jezus de Nazoreer genoemd, omdat Hij uit Nazareth kwam. Nee, Jezus was geen Nazireër. 

De Farizeën verweten Hem juist dat Hij zo lichtzinnig was. Zij scholden Hem uit  voor een vraatzuchtig mens en wijnzuiper. 

 Het eerste teken dat Jezus verrichtte was trouwens 600 liter water veranderen in wijn. De dronkenschap in het antieke oosten had vaak een religieus karakter.

 

Bovenzinnelijke dingen

Door de roes, de extase, en de betovering der zinnen zou men in contact kunnen komen met de wereld van de bovennatuurlijke en bovenzinnelijke dingen. Het alledaagse leven van huisje-tuintje-keukentje was zo saai en zo gewoon.

Vandaag zoeken veel mensen ook naar geestverruimende middelen zoals alcohol en drugs. Alles moet kunnen en mogen.

 

Opgewonden of opgetogen?

 

Velen verlangen hartstochtelijk naar het ongeremde en ongetemde leven zonder taboes. Maar de opgewondenheid van het heidendom is totaal iets anders dan de opgetogenheid van het christelijk geloof. De heidense extase leidt tot zelfvernietiging. Laat u vullen met de Geest schrijft de apostel.

Er schijnt een overeenkomst te zijn tussen het vol zijn met wijn en het vol zijn met Gods Geest.Spotters zeiden op het pinksterfeest ook trouwens dat de christenen te diep in het glaasje hadden gekeken. 

De Geest maakt moedig, de wijn ook maar het wordt overmoed. 

De Geest maakt vrolijk, de wijn ook maar het wordt gauw dronkemanslol. 

De Geest maakt de tongen los, de wijn ook maar dronkemanstaal is dwaasgeklets

Tegenover de dronkemansliederen van het Bacchusfeest plaatst de apostel de lofzangen van de gemeente. Het lied is het medium van de Geest.  Zingen is spreken op een verhoogde toon.

De inspiratie van alcohol leidt tot uitspattingen, maar de inspiratie van de Geest tot heilig enthousiasme. De ruimte van de Geest vraagt een liedboek en geen wijnglazen.