A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wereldgelijkvormigheid


Ik vind dit een moeilijk onderwerp.

Aan de ene kant moeten we ons niet aanpassen aan deze wereld en aan de andere kant moet we ons juist wel aan passen.

Wereldgelijkvormig of wereldvreemd?

We mogen niet wereldgelijkvormig zijn maar ook niet wereldvreemd

Wij christenen zijn pelgrims, ons domicilie is elders, we zijn hier op aarde vreemdelingen (Ik ben een vreemdeling op aarde zegt de psalmist) en daarom kunnen we ons nooit aanpassen aan het leefpatroon van hen die God en zijn geboden niet kennen en niet willen kennen.

Vreemdeling en rentmeester

Hoe kunnen we de bijbelse idee van de vreemdelingschap en de bijbels idee van het rentmeesterschap  verenigen ?

Het woord  ’wereldgelijkvormig’ vinden we in de vertaling van het Ned.  Bijbel Genootschap in Rom 12 : 2 “Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt onderkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Wat heeft de Nieuwe Bijbel Vertaling? Het onderstaande:

U moet Uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Bij het woord ’wereldgelijkvormig’ moeten we denken aan déze wereld. We moeten niet gelijkvormig worden aan deze wereld. En wat met deze wereld bedoeld wordt, lezen we in Rom 1 : 28 en volgende verzen; hebzucht, zonder hart en barmhartigheid, liefdeloos enz.

Gelijkvormig aan komende wereld

Wel moeten we gelijkvormig worden aan de komende wereld. De apostel heeft namelijk twee werelden, twee aeonen op het oog. Deze wereld en de komende wereld. Die woorden worden ook wel eens vertaald met het woord eeuw’

Wij zien uit naar de “komende eeuw’ of aeon.

We moeten gelijkvormig worden aan de komende wereld van God en dat is de wereld van het goede, welgevallige en volkomene (Rom. 12 : 2). 

Dat is een wereld waar de liefde van Christus dominant is. We moeten dus niet leven volgens de stijl van deze “boze wereld” (Gal. 1 : 4)

Brede en smalle weg

Vroeger werd onder wereldgelijkvormigheid dikwijls verstaan alle smeerlapperij die we uitgebeeld zien op de bekende zondagschoolplaat van de “Brede en smalle weg”, dronkenschap, ruzie, toneel, kroeg, enz.

Wereldgelijkvormigheid is  dat we niet leven volgens de stijl van het Godsrijk, dat Jezus heeft verkondigd.

Wereldgelijkvormig zijn we als we net zo egoïstisch, liefdeloos, zelfzuchtig, als de meeste mensen zijn. Wereldgelijkvormig zijn we als we net zo belust zijn op geld, eer, roem, macht, sensatie als de lezers van de boulevard- en pulpbladen.

Wereldgelijkvormig is: geen liefde en  geen respect hebben voor de ander, een lage tolerantie drempel hebben, opvliegend zijn en gauw beledigd.