A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wederkomst


 

Er wordt veel gespeculeerd over het wereldeinde. Wanneer komt het?

In New Hork lopen mensen met sandwichborden op hun rug The end is at hand

 

The end is at hand

 

Wanneer zal het wereldeinde komen?

Jezus zegt ”Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”(Matth. 24 :35)

We moeten niet vragen “Wanneer komt het?” maar “Wanneer komt Hij?”:

We verwachten niet iets.

 

 

We verwachten Iemand.

 

Het gaat niet om de verwachting van het einde, maar  van de Héér van het einde.

Jezus spreekt hierover in Mattheüs 24.

Voor de bijbellezer is dit hoofdstuk moeilijk, omdat Jezus daar spreekt over het einde van Jeruzalem als ook over het einde van de wereld. Voor de discipelen vielen deze samen.

 

Het einde van Jeruzalem betekende voor hun besef ook het einde van de wereld. Het

gaat in dit hoofdstuk zowel over de nabije toekomst (Jeruzalem) als over de verre toekomst (het einde van de wereld)

 

 

Dubele bodem

 

 

Jezus schildering van het einde van Jeruzalem is verweven met zijn uitbeelding van het einde van de wereld.

In zijn onderricht gaat Jezus uit van het eerste  en daaraan  áánsluitend  geeft Hij een doorkijkje naar het laatste

In beelden en gebeurtenissen ontleend aan de joodse geschiedenis (vers 15) en de verwoesting van de heilige stad (vers16) geeft Jezus antwoord op de vraag van de  discipelen naar het einde van de wereld (vers 21)

Mattheüs 24 heeft als het ware een dubbele bodem, of beter gezegd: de toekomst  wordt ons hier onthuld in profetisch perspectief.

Het  één  zit achter het  ander, het einde van de wereld ligt achter het einde van Jeruzalem.Deze twee kunnen we nu nog moeilijk los van elkaar zien. Het is alsof men voor één grote berg (of één boom) staat, maar in feite zijn het er twéé die op grote afstand liggen. Men noemt dit wel het profetisch perspectief.

Dit  profetisch perspectief  komen we telkens tegen in het Oude Testament.

Wat voor de profeten één heil en  één gericht was, blijkt toch in de voortgang der heilsgeschiedenis uitéén te vallen in verschillende gebeurtenissen.

Dat is dus niet alléén het geval in Mattheus 24. Ik geef drie voorbeelden.

 

 

Profetisch perspectief

 

 

De grote  Dag de HEREN (b.v. Amos 5 : 18) is de dag van  het gericht over Babel en Assyrië, maar heeft ook betrekking op het eindgericht.

Ook hier treffen we dus een dubbele bodem aan.

In Jesaja 11 wordt gesproken over de geboorte van de Vredekoning, (een rijsje uit de tronk van Israï) maar ook over het komende Vrederijk(de wolf zal bij het schaap verkeren)

Dus in profetisch perspectief wordt hier gesproken over de eerste en de tweede komst van Christus.

Ook hier weer een dubbele bodem!

En om nog iets te noemen in Joël 3  vallen zelfs  pinksterfeest en de Dag des HEREN samen.

Achteraf weten wij nu dat Pinksterfeest en het eindgericht niet samen vallen.

 

Er is nog een lange periode tussen.