A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilhelmina


Emma was het die Wilhelmina voor het eerst in aanraking bracht met het geloof.

Het eerste versje dat zij moest leren was: Jezus leeft! Hij is verrezen! Jezus leeft in eeuwigheid!

Liberalisme

Aan het einde van de jaren negentig was er de laatste periode van het geestelijke liberalisme.

Wilhelmina schrijft “De rede had het laatste woord en in laatste instantie stond men in een houding van negatie tegenover God en het geloof in Hem.

Wat het ontleedmes, het vergrootglas, de sterrenkijker niet als vaststaand verklaarde, werd ontkend en terzijde geschoven”

Als bij de lessen door verschillende hoogleraren Gods Leiding  (bijvoorbeeld in de geschiedenis) in het gedrang kwam, dan deed dit haar pijn.

“Het catechetisch onderwijs in de Kloosterkerk had geen antwoord gegeven op het grote vraagteken, dat in mijn geloofsleven bestond:

Wie is Christus?

Wie is Christus, wat is zijn betekenis voor mijn leven?

De kennismaking met de theologie over Christus had een averechtse uitwerking gehad op het begrijpen en kennen van Hem.

Hem, op Wie het tenslotte in een mensenleven aankomt, was beslist niet de plaats en de aandacht gegeven die Hem toekomt.

.Later, toen de Grote Onbekende voor mij de Grote Bekende werd, heeft Hij Zelf die leegte, die geestelijk armoede omgezet in een rijke volheid, ja meer nog toen ik op rijpe leeftijd was gekomen, gaf Hij mij te verstaan, dat hij en God Een en Dezelfde is.”

Eenzaam, maar niet alleen

Een grote invloed op koningin Wilhelmina heeft vanaf 1927 de christen-apostel uit India  Sadhu Soendar Singh gehad. Sundar Singh (1889-1929) was een voorname Indiase Sikh, een Hindoe-heilige. Fel bestreed hij het Westerse christendom .

Later kwam hij tot geloof in de levende Christus. Ze kreeg toen het geschrift van hem in handen  “Keur uit zijn toespraken”

Bij Ark Boeken in Driebergen is een boek van Kim Comer  uitgekomen Woorden van de Sadhu. Het boek bevat gezegdes, parabels en meditaties.

Wilhelmina schreef “Christus leidde mij tot het beleven van de overweldigende Werkelijkheid, zoals één die voor het eerst de boodschap verneemt”

En over de verschillende godsdiensten.  ”Men hoort vaak beweren, dat de christelijke geloofswaarheid slechts één is uit de rij der godsdiensten en geestesstromingen.

Het christendom is echter geen godsdienst in de gewone zin van het woord.‘

Waar de andere godsdiensten een leer nastreven die alles beheerst, is Christus Zelf zonder meer de Weg, de Waarheid en het Leven.

Hoogste anwoord op diepste vragen

Hij is de vervulling van wat de andere godsdiensten nastreven. Het hoogste antwoord op het diepste vragen.

“Hij is, zoals ik reeds vroeger opmerkte, Eén en Dezelfde als God de Vader: Die, zijn heerlijkheid omsluierend door onze gestalte aan te nemen, als Christus tot ons is ingedaald en aan het kruis en in Zijn opstanding onze schuld op zich genomen heeft. Zo staat Hij voor mijn geest!

Ik heb dezelfde verzekerdheid van zijn sterven en herrijzenis op de Paasmorgen en dat Hij leeft en ons zijn eeuwigheidsleven schenkt als aan zijn discipelen”

Wilhelmina had een specifiek geloof in de hogere leiding van de universele Christus in haar leven.

In het wit begraven

Over de dood van haar man Hendrik schreef ze “:Wij hadden beiden de geloofszekerheid, dat de dood de ingang tot het Leven is en elkaar daarom beloofd, dat onze begrafenis geheel in het wit zou geschieden”