A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Waarheid


 

Subjectieve waarheid 

Ieder loopt vandaag achter zijn eigen waarheidskarretje te demonstreren

Velen zeggen vandaag: Wat voor jou de waarheid is, is dat nog niet voor een ander

Er is geen algemeen geldende waarheid, ieder heeft zijn eigen waarhei

Er is echter geen tweede waarheid naast die welke in Jezus Christus is verschenen

De waarheid is een persoon

De waarheid is geen leer of dogma, maar een Persoon

Als de waarheidsvraag onder tafel wordt gewerkt, heerst het recht van de sterkste

Dan is de belangrijkste vraag wie de meeste macht heeft

Voor het Griekse denken was waarheid wat achter de wisselvalligheden van het leven lag

Voor Israël lag waarheid juist in dit alledaagse wisselvallige leven

Vandaag zeggen velen, dat de waarheid louter subjectief is

Wat voor jou waar is, is voor mij nog niet waar.

Er zouden vele waarheden zijn.  Er zou geen waarheid zijn die voor iedereen geldig is

Pluralisme

Op veel plaatsen in het evangelie van Johannes komt de waarheidsvraag ter sprake.

Die waarheid is geen systeem, geen leer, geen dogma. Waarheid is in dit evangelie onlosmakelijk verbonden met de persoon van Jezus Christus.

Hij heeft gezegd dat Hij de Waarheid is en Johannes de Doper heeft van Jezus gezegd dat deze "van de waarheid getuigd heeft".

De lezer wordt  niet  verwezen naar een wijsgerige waarheid buiten Hem, maar naar Hemzelf.!!

Johannes kent geen tweede waarheid naast die welke in Jezus Christus verschenen is.

Dit geldt ook voor al die plaatsen waarin dat niet direct met zoveel woorden gezegd wordt.

De bekende woorden  van Jezus tot de Samaritaanse vrouw. "De waarachtige aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en in waarheid" (Joh. 4:24)

Haar reactie is:" Ik weet, dat de Messias komt die Christus genoemd wordt" Daarop antwoordt Jezus "

Ik die met u spreek ben het" In al deze en andere teksten is de historische persoon van Jezus Christus de waarheid.

Opvallend vind ik ook de tekst uit Joh.  8:30. Als we lezen dat velen in Jezus geloofden, zegt Hij"Als jullie in mijn woord blijven zullen jullie mijn discipelen zijn en de waarheid verstaan en de waarheid zal jullie vrijmaken". Dat is geen algemene waarheid, want even later in vers 36 lezen wij "Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult ge waarlijk vrij zijn.

Jezus is de waarheid en Hij noemt zijn tegenstander, de boze, de vader der leugen.

Waarheid in het Grieks van Johannes 

Waaheid is á-letheia, het niet-verborgene, het onthulde.

Daarvan maakt Johannes gebruik als hij de Grieken over Jezus wil vertellen.

Jullie willen de waarheid leren kennen, het niet-verborgene ?, vraagt hij.

Dat is prachtig, maar dan moeten jullie niet de weg van de filosofen volgen, maar naar Jezus Christus gaan.

Hij is vol genade en waarheid.

De ware werkelijkheid waarnaar jullie zoeken vinden jullie bij Hem.

Waarheid is het geopenbaarde

Bij Hem vinden jullie de openbaring, het niet-verborgene, het onthulde.

Dat was voor de Griekse denkwereld absurd, het toppunt van dwaasheid.

Om de waarheid te leren kennen zou men naar de Jood Jezus moeten gaan? Kom nou!

Zij hadden geleerd at je de waarheid kon vinden in de weg van het denken, of door extase, of door een trapsgewijze inwijding in de geheimen van de schepping via de mysteriegodsdiensten.

Wat is waarheid?

Dat is voor ons de grote wereld van goddelijke liefde, goddelijk licht en goddelijk leven die in Jezus Christus op aarde verschenen is.

Deze waarheid is geen formule, maar een liefdemacht, een recht, een aanklacht, een gericht, een bevrijding, een roepstem Kortom: een Persoon

Wat is waarheid? vroeg Pilatus.’

De waarheidsvraag is de meest fundamentele vraag die er is. Maar dan denk ik niet aan een wijsgerige waarheid, waarbij het hart koud blijft.

Wat zoeken zoekende zielen?

Een waarheid die mij ontroert

Een waarheid die mijn hart raakt, mijn hoofd en mijn handen..

Een waarheid die mij inspireert.

Een waarheid die aanstekelijk is.

Een waarheid die aantrekkelijk is.

Waarheid zonder liefde is fanatisme.

Er zijn preken die verschrikkelijk waar zijn. Preken waar geen speld tussen te krijgen is. Er is een orthodoxie die moordend is en elke fijngevoeligheid doodt.

Wat is de geloofwaardigste waarheid?

Wat is nu de geloofwaardigste waarheid? Dat is Jezus Christus.

Hij ontroert mij.

Hij verwarmt en inspireert ons hart, ons hoofd en onze handen.

Hij doet ons nadenken en Hij laat ons de handen uit de mouwen steken.

De waarheidsvraag is betrekkelijk geworden in onze postmoderne tijd waarin ieder zijn eigen kleine waarheid heeft

Er bestaat geen waarheid meer die voor iedereen geldt. De waarheid is erg subjectief geworden. Je moet nu vragen:”Wiens waarheid bedoel je?’

Weet je dat er een internationale vereniging is -Veritas geheten- die de geloofwaardigheid van het christelijk geloof wil aantonen en uitdragen aan de universiteiten?  

 Kijk eens naar:

WWW.veritas.org.

Veritas is de Latijnse naam voor waarheid.

In de USA waren er in de vorige eeuw universiteiten met de naam Veritas Christo et Ecclesiae (Waarheid voor Christus en voor  de Kerk). Het was Kelly Monroe, studentenpastor aan de universiteit van Harvard, die in 1992 startte met het Veritas-forum, een universitair forum voor waarheidszoekers. Ik vind dat het post-modernisme passé is.

Wetenschappelijke waarheid en existentiële waarheid voor het persoonlijke leven gaan samen. Jezus is voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven.

Hij is de geloofwaardigste Waarheid .

De Waarheid is een Persoon, geen begrip. We hebben een vast Oriëntatiepunt buiten onszelf nodig. Een Polaris op de wereldoceaan, want ergens moet het ware noorden zijn. Of om een ander beeld te gebruiken:

Christus is de Zon der gerechtigheid. We zien niet alleen de zon, maar in het licht van de zon leren we alle dingen te zien.

Zo is het ook gesteld met Christus.