A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mannen en vrouwen


 

Mars en Venus?

Wat is het verschil tussen mannen en vrouwen? Komen de mannen inderdaad van Mars en de vrouwen van Venus?

Ik geloof het niet.

Is het jou ook al eens opgevallen, dat men gewoonlijk dit thema van twee kanten bekijkt?

Ik wil nu proberen jou laten zien dat beide kanten fout zijn.

Wat zijn dan die twee kanten?

Gelijkheidsdenken

Je kunt het eigene van man en vrouw gaan zoeken vanuit het gelijkheidsdenken.

Dat is vandaag in de mode.

 De vrouw is hierbij de sterke vrouw, de onafhankelijke vrouw (een flinke meid is op haar toekomst voorbereid).

De man is daarin de typisch mannelijke man. de ongetemde, stoere man.

Ongelijkheidsdenken

Je kunt het eigene van man en vrouw ook gaan zoeken vanuit het ongelijkheidsdenken.

Dat gebeurde vroeger heel vaak.

Daarbij was de taak van de vrouw vooral te zorgen en te dienen en de taak van de man te heersen en leiding te geven.

 

Patriarchele structuur

 

Dit ongelijkheidsdenken kwam meestal voor in een patriarchale structuur. Dit denken doet echter tekort aan de verschillen tussen de mannen onderling als ook aan de verschillen tussen vrouwen onderling. Wat is nu het unieke, het eigene van de mens?

Naar Gods beeld geschapen(Gen. 1:27)
Het unieke van iemand is niet dat hij een man is of een vrouw is, maar dat hij als mens naar Gods beeld is geschapen.

Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

En God verwacht van hem/haar een antwoord dat bij hem of haar past.

Mannelijk en vrouwelijk schiep God de mens.

Het unieke van ieder mens ligt in het antwoord dat hij als individuele mens aan zijn Schepper geeft. Ieder mens is uniek.

Ook in zijn antwoord geven aan zijn Schepper.

Maar omdat man en vrouw samen als beelddragers van God zijn geschapen, zullen ze ook samen hun taak moeten vervullen.

Mannen moeten niet op Mars blijven en vrouwen niet op Venus.

Hier op aarde hebben zij samen een taak in samenleving, kerk en gezin.

God heeft het zo gewild, dat zij anders zijn;vrouwelijk en mannelijk, maar dat betekent niet dat wij hen in de rolpatronen mogen duwen en houden, die wij voor hen hebben ontworpen!

Het typische van ieder mens ligt in zijn persoonlijke relatie tot God.

Het typische van Jezus is ook niet dat Hij een Jood was, maar dat Hij God in hoogsteigen persoon is.

Identiteitscrisis

Mannen hebben vandaag een identiteitscrisis. Deze crisis is een duidelijk gevolg van het gelijkheidsideaal.

De overheid gaat nog steeds uit van het gelijkheidsdogma.

Ze gaat nog steeds uit van de gelijkheid van man en vrouw.

 

Maar gelijkwaardigheid is nog iets anders dan gelijkheid.

Zijn er dan geen wezenlijke verschillen?

Wat je vandaag in de samenleving kunt constateren is een vermannelijking van de vrouw en een vervrouwelijking van de man.

 

Zullen we een voorbeeld geven? Als de vrouw vermannelijkt laat zij op de werkvloer haar stem een octaaf zakken en rent ze in soldatenpas naar de crèche.

 

Als een man vervrouwelijkt zal hij vaker in de spiegel kijken en kan hij een onderhoudend gesprek voeren over vochtregulerende crèmes.

 

Feminisme 

 

Het feminisme heeft de man van zijn mannelijkheid beroofd. De maatschappij wordt steeds meer sekseneutraal. Ook veel vrouwen dragen een broek.

Mannen zijn anders
Ondanks de groeiende invloed van het gelijkheidsideaal zijn de mannen toch anders, denken anders, werken anders en zorgen anders. Martine Delfos heeft in haar boek “De schoonheid van het verschil” gewezen op de wezenlijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarom moet de emancipatie met de biologische stroom meegaan en niet er tegen in. Wat is nu vaak het geval?

De man is mede-zorgende geworden in huis. Maar vanwege zijn biologische context kan hij nooit mede-zogende worden.

Er is een verschil tussen mede-zorgend en mede-zogend!

De biotoop van de man is nu eenmaal anders. Onze opvattingen over werk en carrière moeten we aanpassen aan de wezenlijke en bewezen verschillen tussen mannen en vrouwen.

 

Man als hoofd van de vrouw?

 

Wat houdt het hoofd-zijn van de man in? Dat betekent niet dat hij de baas mag spelen over zijn vrouw, en over haar moet heersen.

Paulus sluit zich aan bij de patriarchale structuur van zijn dagen maar hij zegt dat de man het hoofd is van zijn vrouw ‘zoals Christus het hoofd  is van de gemeente’ in totale liefde.

 

Dat is bepalend. De norm is de liefde.

Ja, de man is misschien van nature agressief, en wordt beheerst door veroveringszucht en de begeerte om held te zijn, maar hij moet zijn vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad.

De bijbel kent een patriarchale cultuur maar het is opmerkelijk hoe vaak vrouwen het voortouw nemen in het Koninkrijk van God!

De kerk

Voor de buitenwacht is de kerk nog steeds een hereninstituut, een mannenbolwerk.

 

Mannen maken de dienst uit maar getalsmatig bezoeken meer vrouwen dan mannen de kerk. Volgens het CBS is 47 procent van de kerkgangers man en 53 procent vrouw.

Vrouwen hebben meer een zorgtaak en dat komt de gemeente ten goede.

Als er een grote meerderheid van vrouwen komt in de kerk krijgen de jongeren een identificatieprobleem.

Het gaat in de kerk om het inhoudelijke geloofsgesprek.

Daar hebben vrouwen meer aandacht voor. Mannen willen  de kerk draaiende houden. De diepere gevoelslaag de ervaring met Christus is met mannen minder goed bespreekbaar (mevr. Ds Haasnoot). In Afrika zijn het vooral de vrouwen die de kerk dragen.

Dat komt van de Macho-cultuur. Mannen voelen zich ongemakkelijk als zij een taak in de kerk vervullen. Vrouwen gaan vaker naar de kerk en hechten meer waarde aan het gebed.

 

Het kwaad en de mannen

Het kwaad uit zich anders in de man dan in de vrouw.

e man is meer fysiek, de man heeft meer testosteron, gebruikt geweld, ook seksueel. De man is soms een ongeleid projectiel.

Het kwaad doet bij een vrouw onschuldiger aan.

De kwade kant van de vrouw schijnt vooral te liggen in het psychische: roddelen. De zondeval heeft een patroon geschapen, waarin de man de vrouw overheerst. Het is een kwaad dat diep is geworteld en zich breed heeft vertakt. Van de bijna twintigduizend mensen in Nederlandse cellen is 7% vrouw. Bij vrijwel alle typen criminaliteit scoren jonge mannen zes keer zo hoog als vrouwen. Nu zou je denken dat bij een vervrouwelijking van de samenleving de criminaliteit afneemt.

 

Scheppingsorde

Er zijn mensen die beweren dat het in de zogenoemde scheppingsorde gaat om een hiërarchie waarin de man boven de vrouw staat. De vrouw mag niet de baas spelen.

De man staat boven de vrouw. Zo denken sommige mensen.

De man moet de vrouw leiden en de man mag ambten bekleden.

De man staat boven de vrouw. Ja, zo is het meestal beleefd en verdedigd. Die praktijk en dat patroon is echter een gevolg van de zondeval.

De hiërarchie is ook een gevolg van de zondeval. De eeuwen door is de vrouw gekleineerd en achteruit gezet. God heeft de mens echter geschapen naar zijn beeld. De vrouw is een ‘hulpe’ een helper tegenover de man. De man heeft de vrouw nodig. Ook God is een ‘helper’ tegenover de mens.

 

In het onderwijs

 

In het onderwijs zet de feminisering door. Er komen steeds minder mannelijke leraren.

Dat is jammer, want de jongens leren anders dan meisjes. Jongens leren door doen. Jongens moeten uitgedaagd worden.

Dat kan een man beter dan een vrouw. Jongens hebben moeite met opletten en stilzitten, want de testosteron giert door hun lichaam. Jongens zoeken de grenzen op. Ze willen weten wie de sterkste en de snelste is.