A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tartarus


Immers God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden, niet gespaard, maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten (2 Petrus 2:4)

Waar ligt Tartarus?

Tartarus is iets anders dan Tarsus of Tarsis.

De apostel Paulus was geboren en getogen in Tarsus maar Tarsis was de havenstad in Spanje waarheen Jona vluchtte. Tartarus is een  heel andere plek.  Dit woord heeft Petrus van de Grieken overgenomen. Kende deze visser dan de Griekse mythologie? Ik vermoed het niet, maar we weten dat het woord Tartarus in de Joodse wereld ingeburgerd was. Trouwens er woonden in Betsaïda waar Petrus geboren en getogen was  veel Grieken. Petrus heeft dit woord vast wel eens horen noemen van zijn Griekse buren  De Tartarus was voor de Grieken de kerker van de Hades.

 

Hades

De Hades was  de onderwereld. Hades was de broer van de Griekse oppergod Zeus en deze Hades was degene die de leiding had over het schimmenrijk van de onderwereld. 

Het was zeker geen prettig oord, maar het kon nog erger. Dan kwam je in de Tartarus.

De Tartarus is als het ware de kerker van de Hades. In de Tartarus werden de geesten van de gestorvenen die in het leven uitzonderlijk slechte dingen hadden gedaan of de goden uitgedaagd, gestraft. Dat waren onder anderen Tantatus en Sisyphos.

 We kennen nog steeds de uitdrukking een “Tantalus-kwelling’ .Het is de vreselijkste plaats die je je maar kunt voorstellen. 

Nu zegt Petrus dat de gevallen engelen in afwachting van hun eeuwig oordeel in voorarrest in de Tartarus zitten. Het eindoordeel komt nog, maar voorlopig zitten ze in Tartarus. Je zou kunnen vertalen: ze zijn ‘getartarust’  Dat staat er precies.Voor het besef van de Grieken zaten daar de Cyclopen en de Titanen. Een hoogst onplezierig gezelschap en een afschuwelijke verblijfplaats.

 

Demonen zijn gevallen engelen

 Uit de brieven van Judas en Petrus weten we in ieder geval dat er ook een zondeval in de engelenwereld is voorgevallen.

Demonen zijn gevallen engelen en de hel is hun eindbestemming.   God houdt de gevallen engelen in de donkerste, diepste kerker in voorarrest. Demonische machten zijn erg sterk, maar ze worden in bedwang gehouden

Die geesten gaan nog wel rond als brullende leeuwen, maar hun vonnis staat vast. Jezus Christus is de uiteindelijke overwinnaar.De Tartarus werd  bewaakt door de Erinyen, afschuwelijke vrouwen met slangen op hun hoofd in plaats van haar.

Zij droegen brandende fakkels in hun handen en zwepen met metalen weerhaken. Zij kwamen ook wel op aarde om mensen te straffen.Voor gevallen engelen is er in de hemel geen plaats.

Die is voor hen taboe. In Openbaring 12: 9 is er sprake van de grote draak, de duivel of satan. Samen met zijn engelen werd hij op aarde geworpen. Hij is de slang van weleer.

Michaël voerde met zijn engelen de strijd der geesten. Welnu de boze geesten gaan hun ondergang tegemoet. Ze zijn in principe verslagen.Ook in de brief van Judas lezen we over het gevecht van Michaël de aartsengel. Daar gaat het over het lichaam van Mozes. 

Hades en gehenna 

Ik had het hierboven over de hades. Dat woord komt ook in het Nieuwe Testament voor. Hades is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Sjeool=dodenrijk. In de Statenvertaling heeft men Hades ook vaak ten onrechte  met ‘hel’ vertaald.

Van hel is in het Oude Testament nergens sprake. Kijk nu bijvoorbeeld eens naar de Statenvertaling van Ps 16 : 10 ‘Want gij zult mij in de hel niet verlaten. Dat is een onjuiste  vertaling. De NBG vertaling heeft:want gij geeft mij niet prijs aan het dodenrijk. In Mat.16: 18 lezen we niet dat de poorten der hel, maar de poorten van het dodenrijk de kerk niet zullen overweldigen. Gehenna, hel komt alleen in het Nieuwe Testament voor. Daarvan wordt het elf keer door Jezus gebruikt.

Gehenna was oorspronkelijk de aanduiding van het dal van de zonen van Hinnom, dat ten westen en ten zuiden van Jeruzalem liep. Het stonk er altijd vreselijk, want om kinderoffers te weren werden er kadavers verbrand. Het was de plak waar "de worm niet stierf en het smeulend vuur nooit uitgeblust werd"

 

De afgod Moloch eiste kinderoffers

 

Tijdens het bewind van sommige koningen van Juda werden in dat dal kinderen geofferd op het altaar van de afgod Moloch of men deed daar kinderen door het vuur lopen!

Hoewel het brengen van kinderoffers volgens de wet van Mozes streng verboden was, was men onder invloed van heidense religie toch van mening dat het offeren van kinderen verzoening der zonden bij hun god  bewerkstelligde.

 Daardoor werd dat dal van Hinnom een naargeestig oord. Om de mensen van die heidense Molochdienst af te schrikken, werd daar later afval van dierlijke resten verbrand.

Daardoor kreeg het dal de naam Gehenna. Nog weer later kreeg de naam Gehenna de betekenis van helse onderwereld, waar de zondaren gestraft werden.Elf van de twaalf keer horen we het woord hel uit de mond van Jezus. 

 Geen plaats, maar toestand

Daarbij gaat het niet zozeer over de plaats waar de hel zich zou bevinden, maar de toestand waarin de  verworpene verkeert:die toestand wordt aangeduid met de woorden eeuwig vuur,  verderf, buitenste duisternis.

Die toestand is een verheviging van het huidige leven. Wie hier verkiest in de duisternis buiten Christus te leven, zal straks in de ‘buitenste duisternis’ vertoeven.  

Bestaat de hel? 

Noch met onze zintuigen, noch met onze ervaring, noch met ons verstand kunnen we aantonen dat er een hel bestaat. En daarom bestaat er volgens veel mensen geen  hel. Net zo min als er leven na de dood bestaat volgens hen. Het bestaan van een tweezijdig  hiernamaals kunnen we inderdaad in het hiernumaals niet bewijzen.De zachtste mens die ooit geleefd heeft, heeft de mensen wel vaak gewaarschuwd voor de hel. Niet om ons bang te maken, maar om ons aan Hem toe te vertrouwen. Jezus Christus is de openbaring van God in persoon.

Aannemen dat er een hel is, is geen kwestie van denken, berekenen en concluderen, maar van geloof en vertrouwen op deze Heer.

De hel is volgens Jezus ook de plek van veel ’geween en tandengeknars’ = vergeefse spijt. Die spijt zal radeloos en reddeloos in de mens knagen die geen gehoor gegeven heeft aan de uitnodiging van het Evangelie.(Matt. 25:30;46) Degenen die dit wel gedaan hebben zijn geheiligd in Hem. En we weten uit het evangelie: er gaan geen heiligen naar de hel want Jezus Zelf is  voor ons aan het kruis naar de hel gegaan in uiterste Godverlatenheid. 

Tartarus in Egypte

 

Laatste oordeel. Het monster zit al gereed om toe te grijpen als het oordeel negatief uitvalt bij Osiris. U ziet hier een vrouw die door de valkgod Horus bij de hand genomen wordt naar de weegschaal. De jakhalsgod Anubis helpt bij het wegen van het hart, dat op de ene schaal ligt. Als het hart te licht wordt bevonden, schiet het monster,dat onder aan de weegschaal staat toe,  en tenslote schrijft  de Ibisgod Thot (die helemaal links staat) alles op in zijn boek

 

Bij de beoordeling van de overledene ging het erom dat de doden ontkenden bepaalde misdrijven  te hebben begaan. Ze deden een negatieve bekentenis .

Ik heb nooit iemand gedood. Ik heb nooit iemand honger laten leiden. Ik heb nooit iemand uitgescholden. Het oordeel was nooit gericht op de genade, maar op de prestatie!Je vindt in het Oude Testament wel de gedachte van de sje’ool, het dodenrijk, maar nergens vinden we ook maar enige aanwijzing hoe wij ons dit dodenrijk moeten voorstellen.

We moeten daarover ook maar niet te veel  fantaseren. De dood is een gebied waarmee de mens zich niet  moet bemoeien