A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Topervaringen Jezus


 Topervaringen
  

 

Caesarea Filippi

'Hermonbergen

De week in Caesarea Filippi was voor onze Heiland een geweldige week. Een week met twee topervaringen.In tweeërlei opzicht. Hier beleed Petrus zijn geloof in Jezus (zie Casearea Filippi) en hier vond op een hoge berg de "gedaantewisseling" plaats die men traditioneeel  ten onrechte op de heuvel Tabor localiseerde.De Tabor was géén hoge berg en bovendien was ze ook in Jezus’ tijd bewoond.Ze was met haar stolpende pracht wel een symbool van de schone schepping. In Ps 89:13 wordt ze wel in één adem genoemd me de Hermon:

Tabor en Hermon 

 

 .Nu wordt algemeen aangenomen dat de berg der verheerlijking  één van de lagere toppen van de Hermon is geweest en niet de berg Tabor De week in Caesarea Filippi was voor onze Heiland een geweldige week. Een week met twee topervaringen.In tweeërlei opzicht. Hier beleed Petrus zijn geloof in Jezus (zie Casearea Filippi) en hier vond op een hoge berg de "gedaantewisseling" plaats die men traditioneeel  ten onrechte op de heuvel Tabor localiseerde.De Tabor was géén hoge berg en bovendien was ze ook in Jezus’ tijd bewoond.Ze was met haar stolpende pracht wel een symbool van de schone schepping. In Ps 89:13 wordt ze wel in één adem genoemd me de Hermon: Tabor en Hermon bejubelen uw naam .Nu wordt algemeen aangenomen dat de berg der verheerlijking  één van de lagere toppen van de Hermon is geweest en niet de berg Tabor

 Tabor

Dit is de berg Tabor Boven de de berg Tabor bevindt zich de kerk van de Transfiguratie met deze afbeelding van wat er plaats vond in het Hermongebergte in het uiterste noorden.Lukas  vermeldt dat de grote metamorfose van Jezus plaats vond tijdens zijn gebed.(Lukas 9:29).In zijn gebed is Jezus zo dicht bij God gekomen, dat zijn gelaat de glans van God weerkaatste. Hier wordt voor de ogen van de drie leerlingen zijn  Hoge Komaf duidelijk.Hier laat God zien wie Jezus werkelijk is.

 

 De doxa van Jezus

 

Hij  blijkt hier veel méér te zijn dan een eenvoudige  bouwvakker man uit Nazaret.De  goddelijke glans en heerlijkheid (doxa in het Grieks) van Jezus wordt niet langer bedekt door het nederige omhulsel van zijn lichamelijke verschijning.Doxa is Gods aanzien, zijn schitterende majesteit..En dan is er ook nog die stem: Deze is mijn geliefde zoon, hoort Hem.De leerlingen krijgen de schrik van hun leven. Jezus raakt hen aan en zegt; Jullie moeten niet bang zijn.Dit is een enorme bemoediging geweest voor Jezus bij de ingang van zijn grote lijden.Maar ook voor zijn drie intieme leerlingen. Wat zij gezien en gehoord hebben was zó overweldigend, dat ze dit nooit meer vergeten hebben. Johannes schrijft er over: “Wij hebben zijn heerlijkheid (doxa) aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader. (Joh.1 :14).

 Getuigenis  Petrus

 

 

Ook Petrus heeft deze grootse verschijning nooit vergeten.Uitvoerig schrijft hij daarover:”Wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen wij zul een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wien Ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren (2 Petr.1: 17 en 18) NBGExodus van JezusTenslotte nog één opmerking.De drie leerlingen zien ook dat twee mannen met Jezus een gesprek voeren. Het zijn Mozes en Elia, de vertegenwoordigers van het Oude Testament.Voor de drie leerlingen is dit een duidelijke bevestiging dat Jezus de Zoon van God is, de Messias.

 

 Wolk

 

De wolk heeft hier geen verduisterende, maar overdekkende werking.God zelf is omhuld aanwezig.Uit enkele brokstukken van dit gesprek bemerken zij dat zij met Jezus praten over “de uitgang (exodus staat er!) die Jezus zou volbrengen in Jeruzalem. (Luk.9:31).Ik vind het jammer dat de NBV het Griekse woord exodus heeft vertaald met levenseinde.Daardoor is iets van het oorspronkelijke coloriet verloren gegaan. Een van die twee mannen is Mozes., Mozes had zelf een  exodus gekend. Een exodus uit Egypte naar het beloofde land.Zo spraken die beide mannen van vroeger eeuwen over de exodus van Jezus, over zijn dood en hemelvaart. De belijdenis van Petrus èn deze gebeurtenis (een week later)zijn enorme bemoedigingen voor Jezus geweest op zijn lijdensweg 

 

 Transfiguratie of gedaantewisseling

 

Boven de de berg Tabor bevindt zich de kerk van de Transfiguratie met deze afbeelding van wat er plaats vond in het Hermongebergte in het uiterste noorden.Lukas  vermeldt dat de grote metamorfose van Jezus plaats vond tijdens zijn gebed.(Lukas 9:29).In zijn gebed is Jezus zo dicht bij God gekomen, dat zijn gelaat de glans van God weerkaatste. Hier wordt voor de ogen van de drie leerlingen zijn  Hoge Komaf duidelijk.Hier laat God zien wie Jezus werkelijk is.Hij  blijkt hier veel méér te zijn dan een eenvoudige  bouwvakker man uit Nazaret.De  goddelijke glans en heerlijkheid (doxa in het Grieks) van Jezus wordt niet langer bedekt door het nederige omhulsel van zijn lichamelijke verschijning.Doxa is Gods aanzien, zijn schitterende majesteit..En dan is er ook nog die stem: Deze is mijn geliefde zoon, hoort Hem.De leerlingen krijgen de schrik van hun leven. Jezus raakt hen aan en zegt; Jullie moeten niet bang zijn.Dit is een enorme bemoediging geweest voor Jezus bij de ingang van zijn grote lijden.Maar ook voor zijn drie intieme leerlingen. Wat zij gezien en gehoord hebben was zó overweldigend, dat ze dit nooit meer vergeten hebben. Johannes schrijft er over: “Wij hebben zijn heerlijkheid (doxa) aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader. (Joh.1 :14).Ook Petrus heeft deze grootse verschijning nooit vergeten.Uitvoerig schrijft hij daarover:”Wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen wij zul een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wien Ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren (2 Petr.1: 17 en 18) NBG