A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Esoterisch geloven


 

Het zit binnen in je 

Mevr.Ds.Fennie Kruize heeft een boekje geschreven dat veel tongen heeft losgemaakt.

 Het heet Goddelijke vrijheid.

 Daarin voert ze een pleidooi voor esoterisch geloven. Wat houdt dit eigenlijk in?

Esoterisch en exotherisch 

Esoterisch is iets wat niet voor iedereen bestemd is, maar slechts voor ingewijden.

In veel boekwinkels is de afdeling  esoterica  vele malen groter dan die  van de theologie.

Esoterisch is dus het tegenovergestelde van exoterisch. Exoterisch betekent algemeen begrijpelijk.

Esoterie heeft een totaal andere inhoud dan het klassiek christelijk belijden.

Het zit binnen in je

Esoterie wil zeggen kennis van de mysterievolle binnenkant der dingen. Je moet geen hulp van buiten je verwchten

 De waarheid zit in iedereen en daarom mag je nooit iemand uitsluiten door te verkondigen “Mijn waarheid is de enige waarheid”.  

Dat kan volgens mij helemaal niet want het christelijk belijden heeft een absoluutheidsaanspraak.

Christenen  zijn van mening: Christus is de waarheid. Maar als Hij de enige Weg tot God is, zijn alle andere wegen die Hem niet accepteren dwaalwegen.

Het christelijk belijden gaat ervan uit dat de mens verlossing nodig heeft buiten zichzelf om. In het esoterisch geloven spreekt men wel vaak over het ’Christusbewustzijn’ en het de ‘Christusgéést’ maar hiermee wordt beslist niet bedoeld het persoonsgeheimenis van de Jezus Christus. Ieder mens zou het Christusbewustzijn bezitten. Het is de geest van onvoorwaardelijke liefde en medemenselijkheid. Onder esoterisch geloven valt een waaier van denkbeelden.

De voorstanders van esoterisch geloven zijn allergisch  voor het trekken van grenzen.

Zelfverlossing

Niemand mag buitengesloten worden. Iedereen moet zelf op zoek gaan. Iedereen zal de verlossing in zichzelf moeten zoeken.

In het esoterisch bewustzijn is helemaal geen ruimte voor schuld en zonde.  Het gaat immers om zelfverlossing. Deze gedachten vindt je ook in de antroposofie. Waar komen dergelijke gedachten toch uiteindelijk vandaan? Wel, ze hebben hun vertrek punt in het gnostische denken.

Volgens de gnostische visie heeft de mens in principe een goddelijke kern in zich die afkomstig is uit de hoge sfeer van  het licht. In dit leven zou het er om gaan dat je inzicht krijgt in de herkomst van  je goddelijke kern.

Dank zij dit inzicht keert de goddelijke ziel na het aardse leven weer terug naar de hogere lichtwereld. Geen exclusieve waarheid Christelijke ontwikkelingsorganisaties moeten hun exclusieve waarheidsclaim opgeven. Dat is de mening van Herman Wijffels, voormalig bewindvoerder van de Wereldbank.”Zolang een religie zegt: dit is de weg, de waarheid en het leven, zal ze in de weg staan, een obstakel vormen voor ontwikkelingshulp.

Exclusiviteit verboden

Waarom? Omdat een dergelijke religie uitsluitend is exclusief.

Ze sluit andersdenkenden uit.

De christelijke religie moet als het waren over haar eigen schaduw heen springen en erkennen dat de waarheid bij alle overtuigingen te vinden is. Kerken moeten boven hun eigen identiteit kunnen uitstijgen en zoeken wat hen met andere religies samenbindt. Mensen hebben een diepere motivatie nodig.

 

In transcendent perspectief 

Mensen willen steeds meer hun leven in transcendent perspectief zien.

Die groep mensen wordt steeds groter. Nu is die groep nog een onderstroom, maar ze staat op het punt de  bovenstroom te worden. De mensen moeten weer uitgaan van de eenheidsgedachten. In dit perspectief  is de waarheid niet exclusief.