A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evangelische Beweging


 

Oecumene van het hart 

Je vindt de Evangelische beweging (EB) terug in drie organisaties

Het Evangelisch Werkverband, de Evangelische Alliantie en de Evangelische Omroep

Er zijn drie lagen. Ze gaat allereerst terug op de Reformatie van de zestiende eeuw

Ze gaat ook terug op bewegingen die ná de Reformatie ontstonden en nadruk legden op de Heilige Geest.

Deze beklemtoonden de noodzaak van bekering en wedergeboorte en van een geheiligd leven

In Engeland ontstond het Puritanisme, in Duitsland het Piëtisme en in ons land de Nadere Reformatie.

Opwekkingsbewegingen

In de derde plaats gaat zij terug op de opwekkingsbewegingen in de achttiende en negentiende eeuw.

In Afrika, Latijns-Amerika en Azië  groeit de EB enorm.

Tien jaar geleden waren er nog ‘slechts’ 300 miljoen evangelische christenen.

Nu is dit aantal meer dan verdubbeld. Minimaal 600 miljoen

Men onderstreept de noodzaak van het getuigen en evangeliseren

Er zijn drie factoren voor deze groei.

1) Vrijzinnige experiment  is mislukt.

Feministische theologie, theologie van de revolutie, de God-is-dood-theologie kwamen op

Ze zijn achterhaald. Door de aanpassing aan de moderne cultuur raakten velen van de kerk vervreemd.

2) Orthodox geloof.

3)  Aantrekkelijk

Het is aantrekkelijk Bijzonder aantrekkelijk is speciaal de persoon van Jezus Christus.

Zijn evangelie is de parel van grote waarde.

Wie Christus ontdekt heeft, kan Hem nooit meer vergeten, zoals Wilhelmina schreef.

In geen enkele andere godsdienst staat een dergelijke  persoonlijke relatie met  iemand  zo centraal

Gevaren voor de EB zijn overmatige nadruk op het gevoelsmatige en op de persoonlijke ervaring.

 In kringen van de EB spreekt men ook van de “Oecumene van het hart”

Sommige  reformatorische christenen vinden de EB te oppervlakkig

Theologie van het gebroken hart

Zij stellen tegenover de ‘theologie van de glorie een ‘theologie van het gebroken hart’,

In deze theologie nemen zondebesef en verootmoediging een grote plaats in