A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evolutietheorie is iets anders dan evolutieEvolutietheorie en evolutie


We moeten onderscheiden tussen de evolutietheorie en de evolutiegedachte.

Micro-evolutie

 Er bestaat zonder twijfel  een zekere evolutie, een ontwikkeling binnen een bepaalde soort. Men noemt dit een micro-evolutie.

Maar dat is heel iets anders dan de evolutietheorie die bijvoorbeeld  ervan uitgaat dat mensen en mensapen dezelfde voorouders hebben.

Wat is een soort ?

Een soort is een verzameling van individuele planten of dieren die in staat zijn zich onderling voort te planten. 

Met een ander woord: ze zijn kruisbaar.

Er is weliswaar een heel grote genetische variabiliteit binnen één soort, bijvoorbeeld binnen het ‘soort’ hond.

Een tekkel en een bouvier herkennen elkaar toch als hond. Ze behoren allebei tot de soort ‘hond’

Welnu, er is binnen een soort sprake zowel van een natuurlijke selectie als van een selectie door menselijk handelen.

In deze selectie constateren we ook een zekere evolutie.

Evolutie binnen een soort

Maar alle veranderingen die waargenomen zijn in deze evolutie zijn verandering die binnen het hiërarchisch systeem plaats vinden op het laagste niveau, namelijk op soortniveau.

Wat zijn dan de hogere niveaus ? Wel dat zijn ná de soort, het geslacht, de familie, de orden en de klassen.

Darwin heeft ontdekt dat er binnen dit soortniveau sprake is van evolutie.

Men noemt dit micro-evolutie.; zoals we gezien hebben

 

Maar wat deed Darwin nu?

Hij ging wat hij ontdekt had op microniveau toepassen op macroniveau.

Hij nam aan dat er ook een evolutie, een ontwikkeling was van lagere naar hogere organismen.

Dat had niets te maken met wetenschap, dat was zijn geloof. Hij geloofde dat als de biologische soort blijkbaar veranderlijk is, dat dan de grote variatie in de levende natuur óók  ontstaan is via geleidelijke ontwikkeling.

Zoogdieren zouden uit reptielen, reptielen uit amfibieën, amfibieën uit vissen en vissen uit veelcellige ongewervelde dieren zijn ontstaan.

Uiteindelijk zou alles ontstaan zijn uit één primitief oerorganisme, een klompje eiweit.

Zo zou ook de mens zijn ontstaan. Voor dit geloof is geen enkel wetenschappelijk bewijs ooit gevonden.

Wat blijkt nu ?

Het blijkt dat bij een natuurlijke selectie genetisch  materiaal, het DNA, weg geselecteerd wordt waardoor informatie verdwijnt.

Er treedt een genetische verarming op. Evolutie, ontwikkeling binnen een bepaalde soort blijkt altijd een genetische down-hill te zijn.

Er ontstaat binnen de soort een lágere vorm.

Het is gebleken dat elke spontane of bewerkstelligde verandering in het DNA (de genen) geleid heeft tot degeneratie.

Het ontstaan van levende natuur uit levenloze natuur is ook grote onzin.Laat ik een voorbeeld noemen.Uit een hoop metaalafval, kunststof, rubber en glas zal nóóit vanzelf het simpelste auto’tje ontstaan.

Daarvoor is intelligentie nodig.

Oneindig veel ingewikkelder dan een autootje zitten de bouwstenen van het leven in elkaar.

De samenstelling van eiwitten en bepaalde zuren en de integratie daarvan is zo’n ingewikkelde zaak, dat je nooit kunt spreken van toeval. Hier moet een superieure Intelligentie aan het werk zijn geweest.

Wij geloven dat dit de Here God is.

De aarde is geen toevalstreffer. In Hem geloven is acceptabeler dan niet in Hem geloven. Het ligt voor de hand dat er een hoger superieur Bewustzijn is, die alles heeft uitgedacht.

Dat geloven moslims ook Er is een Allerhoogste wezen, Allah. Maar Allah (God) is geen eigennaam maar een titelterm.

Wij geloven dat de HERE God is, Allah  (Zie bij Allah).En niet Wodan of Zeus.En dat deze HERE het intelligente superieure wezen is dat alles heeft ontworpen en geschapen.

Een belangrijk argument tegen de evolutietheorie is tenslotte het ontbreken van tussenvormen van de verschillende organismen in de fossielen.

Darwin schreef dat het geloof in God langzaam afbrokkelde, omdat het niet rijmde met het rauwe aardse bestaan.

Vooral de dood van zijn 10 jarig dochtertje kon hij niet rijmen met een liefdevolle God. Hij kon de troost die zijn vrouw vond in het geloof niet accepteren.

Hij kon slechts een God-loze, door toeval en natuurlijke selectie ontstane natuur aanvaarden.