A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thomasevangelie


Met grote koppen berichtten de kranten indertijd: er is een vijfde evangelie gevonden!

Naast de vier evangeliën waarmee het Nieuwe Testament opent, zou er nog een ander evangelie zijn ontdekt.

Van verschillende kanten werd toen de vraag gesteld of onze wetenschap omtrent de oorsprong van het evangelie niet herzien moest worden.

Een andere Jezus

Die vraag was extra indringend omdat we in het evangelie van Thomas een totaal andere Jezus aantreffen dan in de ons vertrouwde evangeliën.

Dit Thomasevangelie is een van de bekendste documenten van de zogenoemde Egyptische Nag-Hammadigeschriften.

Moeten we ons geloof in Jezus Christus nu herzien in het licht van dit geschrift?

Dit zogeheten evangelie van Thomas heeft echter niets met de apostel Thomas te maken noch met het evangelie van Jezus Christus.

Dit laatste kom je al heel gauw te weten als je de moeite neemt om de 114 logia(spreuken) van dit document te lezen.

Lappendeken

Het Thomasevangelie is één grote lappendeken van verschillende versies en tradities.

Deze bundel spreuken is ontstaan in Edessa, het tegenwoordige Urfa in Turkije.

In het Thomasevangelie worden geen gebeurtenissen verteld en er is geen sprake van geschiedenis.

Een verbindende tekst ontbreekt en we horen helemaal niets van wat Jezus gedaan heeft.

Het document bevat slechts uitspraken die aan Jezus worden toegeschreven. Jezus wordt in dit geschrift niet verkondigd als Verlosser, maar als een leraar van goddelijke wijsheden.

Gnostisch geschrift

De schrijver was een gnosticus, die zijn gnostische spreuken op naam van Jezus heeft gezet om zijn ideeën ingang te laten vinden.

Uit de inhoud blijkt dat de weg van verlossing wordt toegeschreven aan zelfkennis.

Volgens spreuk 77 heeft Jezus gezegd: Ik ben het licht dat boven alles is. Ik ben het Al. Splijt een hout en ik ben daar. Hef een steen op en gij zult mij daar vinden.

De mens is niet zondig maar onwetend.

Pantheisme 

Dit pantheïstische geluid komen we nergens in de bijbel tegen. In het zogenaamde vijfde evangelie gaat het daarom niet over geloof in de Verlosser, maar over inzicht in zichzelf.

Onze conclusie kan alleen zijn dat gnostici omstreeks het jaar 150 eigen gnostische uitspraken hebben uitgegeven als woorden van Jezus, en – om daaraan nog meer gezag te verbinden – het document op naam van de apostel Thomas hebben gezet.

Aangetoond is dat veel van de spreuken bewerkingen zijn van de 4 evangeliën

Er is ook een apocrief geschrift De Handelingen van Thomas.

Het staat vol met miraculeuze verhalen, maar heeft helemaal niets weg van de Handelingen der Apostelen waarin het gaat om de voortgang van het evangelie tot het centrum van het Romeinse Rijk.