A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Windstreken


  

Windstreken

 

 

 Heel beroemd is in Athene de 'toren van de winden' waar de acht verschillende windrichtingen worden weergegeven. De toren is uit de eerste eeuw voor Chr.en op de top  van de toren bevond zich een windvaan.

 

 

 

Aan de rechterzijde van de agora bevond zich de Akropolis die je hier ook kunt zien en waarheen de filosofen Paulus indertijd hebben meegenomen.

 

Winden als goden

 

De Grieken hebben op de winden en windrichtingen personificaties toegepast. Ja, ze gingen nog veel verder en gingen de winden als goden beschouwen.

 Aeolus was voor hen de god van de westenwind, aan wie zij offers gingen brengen als ze bij het uitvaren de westenwind nodig hadden.

Het noorden en de noordenwind stelden de Grieken voor als een baardige , norse man in een koude omgeving. Hij draagt warme kleren.

Hij blaast in  een schelp die de gierende wind moet uitbeelden.

De oude Grieken omschreven  de wind als “lucht in beweging” onder de heerschappij van Aeolus.

De lucht voert mee: hitte en koude, vochtigheid en droogte. In het algemeen gesproken bestaat er een nauw verband tussen een bepaalde wind en haar eigenschappen. In Palestina heersen westelijke en zuidelijke winden van november tot maart, zij brengen regen. Zuidelijke en zuidoostelijke winden brengen hitte.

Je kunt dat ook goed begrijpen omdat in het zuiden en het oosten de woestijnen zich bevonden. Beide jaargetijden worden vooral bepaald door de wind.

Niet alleen de Grieken, maar ook andere volken zagen in het waaien van bepaalde winden de invloed van de goden. Voor de gelovige Jood was de wind geen god, maar onderworpen aan Jahweh. 

 

Jezus en de windstreken

 

 Jezus heeft gesproken over het Koninkrijk van God en de windstreken.

Twee evangelisten hebben dit opgetekend:Matteüs en Lukas.Jezus heeft gezegd (Matteüs 8: 11):

Velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham, Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen. In Lukas 13: 29 staat:’en zij zullen komen van oost en west, en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk van God. Even terzijde:

Lucas schrijft aan Theofilus en om te voorkomen dat Theofilus zou denken dat het gaat om een Rijk in de hemel en niet  vanuit de hemel, schrijft hij niet over het Koninkrijk der hemelen, maar over het Koninkrijk van God. Het maakt echter geen enkel verschil.

 

Feestelijk diner

Welnu, als je beide Schriftplaatsen vergelijkt, zie je dat Matteüs slechts twee  windstreken noemt:het oosten en het westen. Lucas noemt er vier. Beide uitspraken zijn gericht op het Koninkrijk der hemelen, dat hier voorgesteld wordt als het Huis van God waar in de grote zaal de maaltijd staat aangericht.

Als de gasten zijn binnengekomen liggen zij  naar oosters gebruik aan aan tafel met de aartsvaders, Abraham, Isaak en Jakob. De evangelist Lucas verbreedt (zoals we gezien hebben) het beeld tot vier windrichtingen:het oosten en westen, het  noorden en het zuiden.

 Beide evangelisten bedoelen precies hetzelfde namelijk dat allerlei mensen uit alle volken worden opgenomen  in het grote bruiloftsfeest van de toekomst, dat Jezus met zijn bruidsgemeente zal vieren. Wat wordt nu bedoeld met die vier windrichtingen?

Wij nuchtere westerlingen zullen zeggen: natuurlijk niets anders dan de vier bekende windrichtingen. Voor de oosterling speelt nog iets anders mee en waarschijnlijk ook in de woorden van Jezus. Om dat te kunnen begrijpen moeten we even naar Athene gaan.    `

 

“Toren van de winden”   Athene

 

 Deze toren staat aan de rand van het Romeinse forum. Het is een gebouw uit de 2e eeuw v. Chr. en het heeft acht zijden. Boven op elk van de acht kanten is in reliëf de god van een wind afgebeeld.

Elk precies op de richting waaruit hij waait. De Grieken hadden de gewoonte om elk van de acht winden weer te geven als een persoon. De windgoden zijn gevleugeld afgebeeld.

Ze vliegen bijna horizontaal door de lucht. We weten dat er  vroeger boven op de toren een marmeren kegel stond met een  bronzen Triton (lagere zeegod) die als een grote windvaan werkte.

Met een staf in de hand wees hij naar een van de acht goden om de heersende windrichting aan te geven. Welnu deze toren van de winden geeft een verdiepte uitleg van enkele woorden van Jezus.

Waarschijnlijk heeft Jezus ook de vier windrichtingen genoemd die we lezen in Lucas 13. Hoe wist Lucas dit? Dat vertelt hij zelf in Luc 1:2.

Hij weet dit van die volksgenoten die vanaf het begin (de eerste ontmoeting met Jezus) ooggetuigen geweest zijn van alles wat ze van Jezus gehoord en meegemaakt hebben.

Jezus heeft immers verteld dat de mensen van alle kanten zullen komen om aan te zitten aan de grote feestelijke tafel van Gods koninkrijk; van het noorden, het zuiden, het westen en het oosten. Wij zouden zeggen. Dat is nogal eenvoudig. Het oosten is het oosten en het westen in het westen. Maar de oosterling ziet het anders.

 

 

Symboliek der windrichtingen

 

In het licht van de oosters-symbolische voorstelling stellen deze vier genoemde winden en windrichtingen niet slechts kosmische gebieden voor, maar vertegenwoordigen ze typen mensen. In het Godsrijk zullen mensen komen van alle einden der aarde: Jong als de pasgeboren zon ( het oosten), oud als de stervende en ondergaande zon(het westen) en mensen op de middaghoogte van hun leven (het zuiden). Maar tegelijk komen mensen binnen uit het noorden, uit de Boreas, uit het donker en de nacht van hun bestaan. Een Duitse commentaar zegt hiervan:Und es werden kommen vom Morgen und vom Abend, von Mitternacht und vom Mittage. 

 

Conclusie:

 

In de grote bruiloftszaal van het Koninkrijk der hemelen zul je allerlei soort mensen zien; jongeren, mensen  in de avond van hun leven. Mensen op de middaghoogte van hun leven, maar ook mensen voor wie het leven een donkere, kille nacht is geweest. Zij hebben de uitnodiging aangenomen en  vieren volop feest rond Jezus!