A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zuid-Afrika


(reisverslag van een reis op uitnodiging van de synode met journalisten)

Moenie hier rook nie

We vlogen via de Kaap Verdische eilanden. De ‘spyskaart vir het aandete’ aan boord  had zeven gangen Niet roken. Asseblief moenie hier rook nie!.

Eerst bleven we in Johannesburg en Pretoria.

De Kaap was oorspronkelijk een verversingspost waar de zeevaarders op verhaal konen komen en de verschijnselen van scheurbuik konden wegwerken.

 Kaap  de Goede Hoop heette vroeger Kaap der Stormen

Kerken

De grootste kerk is de Nederduitse Gereformeerde Kerk. (NG-kerk).

Vanaf de stichting van de kolonie aan de Kaap in 1652 was het gebruikelijk dat bekeerde inboorlingen in de blanke kerkelijke gemeenschap werden opgenomen.

Dat gaf door de verschillen in cultuur nogal wat problemen. Steeds luider werd de roep voor het instellen van bijzondere “bedieningen” voor de “naturellen” (zwarten en kleurlingen).

In 1881 werd het aparte NG-kerkverband voor kleurlingen in het leven geroepen: de Nederduitse Gereformeerde Zendingskerk. Later volgden zwarten en kleurlingen.

Apartheidsideologie

Vanaf 13 oktober 1986 logeerden we  in “Die Dorphuis” in Kaapstad. (tien verdiepingen).

Op uitnodiging van de synode zijn we hier 14 dagen geweest.

Door de ’skouspelagtig ‘ mooie Compagniestuine met schitterende exotische bomen en planten gingen we dagelijks naar de sinodale saal .

Op de synode in Kaapstad zou het rapport over het racisme  en de apartheidsideologie behandeld worden.

In Soweto 

In oktober is heel Pretoria gehuld in  het paars van de Yacarundabomen,. Schitterend!

Met de veiligheidspolitie bezochten we uitvoerig de oude en nieuwe wijken van Soweto. Veel oude wijken waren net zo armoedig als in Crossroads bij Kaapstad.

Overal zagen we duidelijke bordjes die ons de weg wezen naar de verschillende kerkgebouwen.

Zoals bij ons overal de weg gewezen wordt  naar de VVV. De kerk heeft een ongelooflijk belangrijke plaats in de samenleving.

Voor die Rooibeer

Men vroeg mij: Sankties tegen Zuid-Afrika. Waarom ? Ze gaven zelf het antwoord.Men wil Zuid-Afrika voor “die “Rooibeer”gooi. 

Men was doodsbenauwd door het marxisme.

Wat gauw donker!

Wat wordt het hier gauw donker! Zó schijnt de zon nog en zó wordt het donker.

Er is hier geen zomertijd of wintertijd. In de zomer is het hier om 8 uur donker en in de winter om 6 uur.Maar het weer is héérlijk.

’s Morgens wat koud, maar overdag schijnt altijd de zon. Mensen zoeken elkaar vaak op, maar om 9 uur gaat iedereen weg en om 10 uur ligt iedereen op bed.

Veel mensen beginnen al om half zeven te werken.

Kringelende rook

Wat mij opviel in Soweto was dat zover je kon zien, overal de rook kringelend omhoog steeg uit de huisjes met golfplaten en dat daardoor een dichte damp hing boven de stad.

Dat is heel merkwaardig: Hoewel overal elektrisch licht is, blijven de zwarten op open vuurtjes stoken zoals ze gewend waren. Er waren ook veel nieuwe wijken met mooie huisjes.

Rijke mensen uit India 

Verder viel mij de rijkdom van de Indiase wijk Lenasia op, op 2 Km afstand van Soweto. Wat een schitterende villa’s en paleizen. De Indiërs zijn de rijkste bevolkingsgroep van heel Zuid-Afrika , ze wonen naast de allerarmsten!.

Paul Krügerdag is een nationale feestdag. Dan zijn alle winkels dicht.We gaan natuurlijk wel naar het Paul Krügerpark om de leeuwes en de apies te zien

Wat zijn de afstanden in de stad Johannesburg groot! Van West naar Oost is 1000 kilometer!

En nu naar de Synode in Kaapstad. We vlogen over de Kalahariwoestijn, een zeer dor gebied waar nu nog Hottentotten en Bosjesmannen wonen, die van Riebeeck ook in 1657 heeft aangetroffen.

In de sinodale saal

In de sinodale saal zat de tribune vol journalisten, onder wie Andries Knevel van de EO. Het rapport ‘Kerk en samenleving’ zou het racistische rapport ‘Ras, volk en natie’ moeten vervangen.

Het aandete hebben we onder anderen gebruikt met Sakkie Mentor,  assessor van de kleurlingen gemeente, met officieren van de Weermag, met prof. Heyns in het sjieke Mount Nelson Hotel, met theologische studenten van Stellenbosch, en ook met tal van ‘swart mense’.Het was jammer dat het geplande bezoek aan Tutu en Boessak niet kon doorgaan, omdat ze in het buitenland waren.

Apartheid

In de twintigste eeuw begon men met een theologische onderbouwing van de apartheid in de kerk.

 De kerk drong een verbod op van gemengde huwelijken. Bijbels motief was, dat God het bestaan en voortbestaan van naties met een eigen levensbeschouwing en een eigen levensdoel had gewild. ‘Het is voor een volk ter uitvoering van Gods wil net zo noodzakelijk als voor de enkeling om zich te heiligen, dit is zich af te zonderen.’

In 1974 kwam er een grondige studie over de apartheid, die aan de synode van de NG-kerk werd gepresenteerd met het rapport ‘Ras, volk en natie en volkerenverhoudingen in het licht van de Schrift’. De inhoud kwam neer op consolidatie en verfijning van het apartheidsbeleid.

 In het buitenland stak er een storm van protest op. Ook in dit rapport ging men uit van zogenaamde scheppingsgegevens over aparte en apart te ontwikkelen volkeren.

Apartheid was een positieve daad waarmee de vrede werd bevorderd.

Maar in 1986 kwam er eindelijk een koerszwenking van 180 graden met het rapport ‘Kerk en samenleving’ Men  trok de conclusie: In het Nieuwe Testament speelt het begrip ras geen enkele rol.

De synode sprak uit “Wie theoretisch verdedigt of praktisch door houding of daad te kennen geeft dat een ras, volk of groep volkeren meerwaardig is aan een ander, maakt zich schuldig aan de zonde van racisme. De bijbel spreekt zich niet uit tegen rasgemengde huwelijken”.

Voorzitter synode Johan Heyns zei: Er zijn genoeg muren, we moeten nu gaan bouwen. Er moet een einde komen aan de bevoogding. Er moeten nieuwe vennootschappelijke verhoudingen komen.

Rassen. Zoeloes en Chosa's

Nu vraag je je natuurlijk af welke rassen zijn er ? Antwoord is: In 1986 waren er 6.3 miljoen Zoeloes,  5.4 miljoen Xhosa’s, 5 miljoen blanken, 4,5 miljoen Sotho’s, 2,8 miljoen kleurlingen, en 900.000 Indiërs en nog tal andere rassen. De Bantoe’s zijn geen ras, maar is een ouderwetse verzamelnaam voor alle zwarten. De Zoeloes zijn dus het grootst in aantal. De Kleurlingbevolking bestaat uit 2 groepen.Rassenvermenging tussen de vroegste blanke bewoners en de Hottentotten. met wie zij in aanraking kwamen en in een later stadium de blanken en de zwarte bevolking.

Instroom Hugenoten

Na de opheffing van het edict van Nantes in 1685 hebben ook Franse Hugenoten  zich in Zuid-Afrika gevestigd. De meesten van hen waren wijnboeren. Ze vestigden zich bij Paarl en Stellenbosch. Zij hadden ervaren wat verdrukking was en daarom zijn  afstammelingen van deze hugenoten met andere Afrikaner in de negentiende uit de Kaapprovincie weggetrokken om  zich te ontworstelen aan wat zij zagen als Engelse tirannie.(Sinds 1814 had Engeland de Kaap blijvend in bezit gekregen)

De Grote Trek

Deze uittocht is bekend geworden onder de naam ‘De grote trek’. De boeren die er bij betrokken waren werden voortrekkers genoemd.Waar trokken zij dan heen ? Zij trokken naar het noorden, naar het gebied dat later Transvaal en Oranje-Vrijstaat zou heten. Deze tocht  liep uit op een bloedige confrontatie met zwarte volken die zich in tegenovergestelde richting bewogen op zoek naar voedsel voor hun vee

In 1838 leverden de voortrekkers onder leiding van Pretorius slag met 464 man tegen duizenden Zoeloes. De verliezen onder de Zoeloes waren zo groot  dat een rivier in Natal rood zag van bloed. Vandaar dat die slag voortaan genoemd werd de ’slag aan de Bloedrivier’.

In 1938 werd deze slag in een symbolische ‘trek’ herdacht met ossewagens.

Ons vir jou Suid-Africa 

 Verschillende nationalisten pleitten voor een heilig Afrikanerdom. Op de dag van het Verbond tussen God en Zuidafrika valt in de lege tempel van het voortrekkersmonument een lichtstraal precies op de plek waar we lazen:  “Ons vir jou Suid-Afrika”

De architect van de ’grote apartheid’, Hendrik Verwoerd heeft het apartheidssysteem verder gestalte gegeven. De idee van een’uitverkoren Afrikanervolk’ kreeg grote invloed in de jaren zestig.

Botha heeft daarentegen allerlei hervormingen ingevoerd.Afschaffing van de Passenwet, die de bewegingsvrijheid van de zwarten beperkte en het opheffen van het verbod op gemengde huwelijken .Maar gehandhaafd bleef de zogenoemde groepsgebiedenwet, die aparte woongebieden vaststelde  voor diverse bevolkingsgroepen

 ANC 

Wat is het ANC ? Het African National Congres is opgericht omdat in 1910 de hele zwarte bevolking werd buitengesloten toen de vier zelfstandige Britse kolonies werden samengesmolten in de Unie van Zuidafrika

Veel blanken beweren, dat in hun cultuur de zwarten gericht zijn op de familie, niet op anderen, op de stam, niet op democratie,  op de macht, niet op samenwerken, op het heden, niet op de toekomst. De zwarte wil van nature ondergeschikt zijn of heersen. Er zijn heel goede relaties als de blanke voor hem zorgt. Maar dit mag niet van het westen, want dit is paternalisme.

Sit en wag

Toch blijft de zwarte een kind. Hij heeft weinig verantwoordelijkheidsgevoel..

Als er problemen zijn, ontloopt hij vaak de problemen en zegt rustig  Sit en wag.

Zo denken veel blanken. Afrikaans denken is ook groepsdenken. Het individu is niet belangrijk. Daarom vinden velen het politieke standpunt One man,

 one vote niet realistisch Dit zijn reacties van blanken over zwarten

Die lewenswyse van die Swart mense, o.a. hul kleregedrag, gewoontes, is van een geslag na die volgende oorgedra.!!