A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Feminisme


 

Identiteit van de vrouw

Het is terecht dat vrouwen opkomen voor haar identiteit

Eeuwen lang was de vrouw slavin en sloofje in een patriarchale maatschappij

Veel mannen beschouwen hun vrouwen als een schoothondje

Vrouw vaak schoothondje

Hier komen Teddy, naar de keuken Teddy.  Lief zijn Teddy.  Teddy moet luisteren naar baasje

 

Moedergodincultus

In het fanatieke feminisme constateren we echter een herleving van de zuiver heidense moedergodincultus

Veel vrouwen zien in de verering  van de moedergodin een bevestiging van haar eigen identiteit

Door deze identificatiedrang is er ook belangstelling ontstaan voor  de moedergodin in oude religies.

Toch willen de feministen niet terug naar die tijd

De motivatie is ook anders.

Bij de cultus van Cybele ging het allereerst om de bevrijding uit de gebondenheid van het aardse leven

Om de verlossing van het aardse leven met zijn driften en hartstochten

 

Motief feminisme

Bij het feminisme gaat het om de erkenning van de vrouw in haar eigenwaarde en waardigheid

Bij het feminisme om haar bevrijding van haar slavin-zijn van de man. .

In de feministische theologie wordt  bij voorkeur gesproken over God als Moeder.

Daarbij verzet men zich fel tegen het beeld van God als Vader

Ook de naam Heer roept weerstand op.

Met de oud-gereformeerden kiezen de feministen liever voor de naam Here, die minder mannelijk klinkt.

Toch zullen we bij deze metaforen niet moeten denken aan mannelijkheid of  aan een hanig optreden

Het beeld van het vaderschap is een beeld van zorgzaamheid.

In de bijbel wordt God ook nooit vereenzelvigd met een bepaald geslacht.

God is bovengeslachtelijk

God onze hemelse Vader is bovengeslachtelijk Hij is ongeslachtelijk

Het optreden van een Vadergod wordt door de feministische theologen dikwijls ervaren als autoritair.

Bevrijding patriarchale maatschappij

Het positieve van de feministische beweging is dat men opkomt voor de rechten van de vrouw

Ze komt op  voor haar bevrijding van een patriarchale maatschappij

In veel landen is de vrouw nog een slavin van de man.

Bezit van de man

In de tijd van Israël zag men de vrouw als bezit van de man

Hij moest  zijn vrouw kopen met een bruidsschat.

Ook heeft het feminisme aandacht gevraagd voor de moederlijke trekken in God.

God als moeder

Jezus heeft zich immers ook vergeleken met een moederkip die haar kuikens wil verzamelen onder haar vleugels.

De Here God heeft zich geopenbaard als een God met vrouwelijke trekken:

‘Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten (Jesaja 66: 13).

De gelovige vindt bij God troost en geborgenheid als bij een moeder.

Dit betekent nog niet dat we God een godin mogen noemen.

Juist bij de heidense religies kende men mannelijke en vrouwelijke goden.

Men vereerde Isis en Osiris, Baäl en Astarte.

We mogen  het vrouwelijke en  het moederlijke niet  gaan vergoddelijken vanuit een identificatiedrang

Dan  dreigen we terug te vallen in het antieke heidendom.

Geslachtelijkheid niet toeschrijven aan God

Het indragen van de geslachtelijkheid in het beeld  van God is typisch voor het heidendom

Jezus heeft de vrouw in haar eigenheid weer erkend

Als de Opgestane verscheen Hij bewust eerst aan de vrouwen